Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Grope

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās.
Mērķis:
Studiju kursā „Neonatoloģija” studējošais apgūst padziļinātas zināšanas par bērnu perinatālajā un neonatālajā periodā, biežāk sastopamajām patoloģijām, organisma strukturālajām un funkcionālajām īpatnībām, augšanu un attīstības likumsakarībām, veselības veicināšanas principiem. Studiju kurss veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu pielietošanai, uzsākot studiju programmas „Bērnu slimības I – IV”.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads perinatoloģijā un neonatoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
2Jaundzimušo bērnu adaptācijas īpatnības, robežstāvokļi.Lekcijas1.00auditorija
3Priekšlaicīgi dzimis bērns, tā fizioloģiskās īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
4Laikus dzimis bērns, tā fizioloģiskās īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
5Dzeltes neonatālā periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Hemolītiskā anēmija, hemorāģiskais sindroms neonatālā periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Biežākās CNS patoloģijas jaundzimušajiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Elpošanas sistēmas darbības traucējumi jaundzimušajiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Infekcijas perinatālā periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Asfiksija perinatālā periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Neonatālā perioda bērna kopšana. Jaundzimušo refleksi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Jaundzimuša bērna reanimācijas pasākumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver: Klīniskā gadījuma ar uzdevumiem sagatavošanu – neonatālā perioda pacients. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: • Vesela bērna novērtējums, atbilstoši vecumam normām, bērna ēdienkartes sastādīšana, profilaktisko pasākumu kopuma apzināšana, atbilstoši vecumam, veselības veicināšanas pasākumu plāna sastādīšana. • Klīniskā gadījuma prezentācija. Studējošā “Portfolio” izstrādi – vienotas formas studiju un praktiskā darba apkopojumu, kurā iekļautas studiju laikā iegūtās atziņas, prasmes un iemaņas. Studējošā Portfolio ietver: • Studējošā patstāvīgo darbu ar pacientiem. • Patstāvīgus literatūras izpētes rezultātus (atziņas, jaunumus medicīnā un pediatrijas specialitātē, pētījumus). • Praktisko iemaņu/mapipulāciju apguves pašnovērtējumu un pasniedzēja novērtējumu. • Studējošā attieksmes un uzvedības novērtējumu un pašnovērtējumu. • Citas ar pediatrijas nozari saistītas aktivitātes (voluntēšanu, konferenču apmeklējumu utml.).
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos un kolikvijos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa „Neonatoloģija” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: Raksturot perinatoloģijas un neonatoloģijas vietu medicīnā. Novērtēt anamnēzes īpatnību nozīmi neonatālajā periodā, izprast jaundzimušo bērnu adaptācijas īpatnības un atpazīt robežstāvokļus; izprast priekšlaicīgi dzimuša, laikā dzimuša un pārnēsāta jaundzimušā bērna fizioloģiskās īpatnības; atpazīt asfiksiju perinatālajā periodā, neonatālu encefalopātiju, hipotoniosku jaundzimušo, krampjus neonatālajā periodā, kā arī dzelti, hemolītisko anēmiju un hemorāģisko sindromu neonatālajā periodā; izprast biežākās CNS patoloģijas jaundzimušajiem, elpošanas sistēmas darbības traucējumus jaundzimušajiem; atpazīt infekcijas perinatālajā periodā, šoku neonatālajā periodā un izprast šoka neatliekamo terapiju; zināt neonatālās farmakoloģijas pamatprincipus un neatliekami lietojamo medikamentu izvēli.
Prasmes:Studiju kurss pilnveido mācīšanās prasmi, pētīšanas iemaņas un spējas lietot iegūtās zināšanas praksē. Studiju kurss sniedz kompetenci izprast un izmantot studiju kursā apgūtos pamatjēdzienus. Studiju kurss pilnveido izziņas un metodoloģiskās prasmes. Pēc studiju kursa apguves studējošais pratīs formulēt atslēgas vārdus, orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu perinatālā un neonatālā periodā.
Kompetences:Studējošais pratīs savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu novērtējot novirzes no normas, varēs noteikt perinatālā un neonatālā perioda biežākās patoloģijas, nozīmēt izmeklējumus un sastādīt sākotnējo ārstēšanas plānu, konsultēt māti aprūpes un profilakses jautājumos, rezultātus dokumentēt pacienta apskates protokolā un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā.
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem. RSU Pediatrijas katedra.
Papildus literatūra
1Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
2Mhairi G. MacDonald, Martha D. Mullett, Mary M.K. Seshia, “Avery's Neonatology: Pathophysiology and Management of the Newborn”, Lippincott Williams & Wilkins; 6th ed., 2005
3Lawrence R. A., “Breastfeeding: a Guide for the Medical Professional”. 7th ed., Elsevier, Mosby, 2011.
Citi informācijas avoti
1BMJ Clinical Evidence
2Cochrane Library
3DynaMed
4MD Consult
5PubMed
6Science Direct