Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ieva Jēkabsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_115LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Jēkabsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ergoterapijas pamati, zināšanas par cilvēka funkcionēšanu, personas-vides-nodarbes mijiedarbības jēdziens un to ietekmējošie faktori. Aktivitāšu analīze, vispārējā psiholoģija, filozofija un ētika.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par indivīda un kultūrvides mijiedarbību, tās ietekmi uz nodarbes veikšanu un terapijas procesu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kultūras kompetence ergoterapijā. Kultūras apzināšanās ergoterapeita praksē. Ievads pastāvīgā darba un literatūras semināra izstrādē.Nodarbības1.00auditorija
2Ergoterapija bēgļiem un patvēruma meklētājiem.Nodarbības1.00auditorija
3Nodarbes sociokulturālās dimensijas: nodarbes un identitāte, nodarbes dažādība (diversity). Sociokulturālie un ētiskie aspekti ergoterapeita profesionālajā darbībā.Nodarbības1.00auditorija
4Latviešu tradicionālā kultūra un nodarbes.Nodarbības2.00auditorija
5Kultūrvide un cilvēka dzīves gājums. Kultūra un novecošanās. Kultūrvides ietekme uz indivīda aktivitāšu veikšanu.Nodarbības1.00auditorija
6Kultūrvide ergoterapijas prakses modeļos. Teorētiskās pieejas ergoterapijā, skaidrojot nodarbi un kultūrvidi.Nodarbības1.00auditorija
7Literatūras seminārs.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Veic padziļinātu temata izpēti gatavojoties literatūras semināram, meklē un atlasa jaunāko literatūru par konkrēto tēmu, sagatavo prezentāciju. • Sagatavo ieskaites darbu par kultūras ietekmi uz izvēlētās kultūras pārstāvja nodarbes veikšanu atbilstoši patstāvīgā darba izstrādes prasībām, sagatavo prezentāciju un vizuālos uzskates materiālus. • Individuālais darbs - literatūras studijas un patstāvīgā darba uzdevumi tēmas ietvaros, gatavojoties nodarbībām.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgā darba izstrāde un aizstāvēšana (50%), prezentācija un aktīva dalība literatūras seminārā (25%), laikā izpildīti studiju kursa ietvaros uzdotie patstāvīgie darbi tēmas ietvaros (25%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs: • nosaukt un raksturot galvenos kultūras elementus; • skaidrot kultūrvides nozīmi cilvēka nodarbes veikšanā; • atpazīt galvenos nodarbes atsavināšanas riska faktorus bēgļu un patvēruma meklētāju vidū; • skaidrot dažādības jēdzienu un tā aspektus saistībā ar nodarbēm.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students apgūs un/vai uzlabos prasmes: • skaidrot savu attieksmi pret dažādām populācijas grupām; • mērķtiecīgi atlasīt un prezentēt literatūru par konkrētu tēmu; • intervēt personas, iegūstot informāciju par viņu nodarbēm un faktoriem, kas tās ietekmē; • analizēt kultūrvides ietekmi uz personas ikdienas nodarbju veikšanu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs: • izmantot iegūtas zināšanas darbā ar dažādu tautību un kultūru cilvēkiem; • izstrādāt terapijas plānu balstoties uz zināšanām par sociokulturālajiem faktoriem; • analizēt ikdienas situācijas, pamatojoties uz zināšanām par ergoterapeita darba ētikas principiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Willard, H., & Schell, B. (2014). Willard & Spackman's occupational therapy. (12th ed. / [edited by] Barbara A. Boyt Schell ... [et al.]. ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
2Turner, A., Foster, M., & Johnson, S. (2002). Occupational therapy and physical dysfunction : Principles, skills and practice / edited by Annie Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson ; foreword by Sheelagh E. Richards. (5th ed.). Edinburgh [etc.]: Chu
3Awaad T. Culture, Cultural Competence and Occupational Therapy: Review of the Literature. BJOT, 2003, 66(8), pp. 356 – 362.
4Trimboli C., Taylor J. Addressing the occupational needs of refugees and asylum seekers. Australian Occupational Therapy Journal (2016) 63, 434-437
5Kinebanian A., Stomph M. Cross-Cultural Occupational Therapy: A Critical Reflection. Am J Occup Ther. 1992 Aug;46(8):751-7.
6Bonder, B. R., Martin, L., & Miracle, A. W. (2004). Culture emergent in occupation. American Journal of Occupational Therapy, 58, 159–168.
7Phelan, S., and Kinsella, E. A.,(2009) ‘Occupational identity: Engaging socio‐cultural perspectives’, Journal of Occupational Science, Vol 16 (2) pp85-91
8Odawara, E. (2005). Cultural competency in occupational therapy: Beyond a cross-cultural view of practice. American Journal of Occupational Therapy, 59, 325–334.
Papildus literatūra
1Brown HV, Hollis V. The meaning of occupation, occupational need, and occupational therapy in a military context. Phys Ther. 2013; 93:1244-1253.
2Smith YJ, Cornella E., Williams N. Working with populations from a refugee background: An opportunity to enhance the occupational therapy educational experience. Australian Occupational Therapy Journal (2014) 61, 20-27.
3Abreu BC, Peloquin SM. Embracing Diversity in Our Profession. Am J Occup Ther. 2004 May-Jun;58(3):353-9.
4Hopton K., Stoneley H. Cultural Awareness in Occupational Therapy: the Chinese Example. BJOT, 2006, 69 (8), pp. 386 – 389.
5Chiang M., Carlson G. Occupational Therapy in Multicultural Contexts: Issues and Strategies. BJOT, 2003, 66 (12), pp. 559 – 567.
6Pierce D. E. The Sociocultural Dimension of Occupations. Occupation by Design: Building Therapeutic Power. F.A. Davis Company, 2003, Chapter 11, pp. 197 – 217.
7Baptiste S. Culture as Environment: Complexity, Sensitivity, and Challenge. Using Environments to Enable Occupational Performance. SLACK, 2003, Chapter 6, pp. 81 – 95.
Citi informācijas avoti
1World Federation of Occupational Therapists. Human displacement. Position paper. WFOT, 2014
2World Federation of Occupational Therapists. Guiding principles on Diversity and Culture. WFOT, 2009
3Patvēruma likums