Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Leons Blumfelds

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_032LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Leons Blumfelds
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, fizika, ķīmija, cilvēka anatomija.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par vesela cilvēka organisma funkcijām un regulācijas mehānismiem, un prasmi pielietot šīs zināšanas medicīnisku problēmu risināšanā savas specialitātes ietvaros.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organisms un vide. Šūnas fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
2Uzbudināmo audu fizioloģija. Muskuļu fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
3Muskuļu fizioloģija. Neironu fizioloģija. Regulācijas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
4Sinapses. Refleksi.Lekcijas1.00auditorija
5Signālu apstrāde centrālajā nervu sistēmā.Lekcijas1.00auditorija
6Veģetatīvās funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
7Elpošanas fizioloģija.Lekcijas2.00auditorija
8Motoriskās funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
9Centrālās nervu sistēmas integratīvās funkcijas.Lekcijas4.00auditorija
10Sensorās sistēmas (ievads).Lekcijas1.00auditorija
11Dzirdes psihofizioloģija. Runas mehānika. Procesi mutes dobumā.Lekcijas1.00auditorija
12Redzes fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
13Redzes fizioloģija. Garša. Oža.Lekcijas1.00auditorija
14Nocicepcija. Dzirdes fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
15Dzirdes fizioloģija.Lekcijas2.00auditorija
16Organisms un vide. Šūnas fizioloģija.Nodarbības1.00laboratorija
17Uzbudināmie audi. Muskuļi.Nodarbības1.00laboratorija
18Muskuļi. Neironi. Regulācijas pamatprincipi.Nodarbības1.00laboratorija
19Sinapses. Refleksi. Signālu apstrāde centrālajā nervu sistēmā.Nodarbības1.00laboratorija
20Kavēšana centrālajā nervu sistēmā. Veģetatīvās funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
21Elpošanas fizioloģija.Nodarbības2.00laboratorija
221. kolokvijsNodarbības1.00auditorija
23Motoriskās funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
24Centrālās nervu sistēmas integratīvās funkcijas.Nodarbības3.00laboratorija
252. kolokvijs.Nodarbības1.00auditorija
26Dzirdes psihofizioloģija. Runas mehānika. Procesi mutes dobumā.Nodarbības1.00laboratorija
27Sensorās sistēmas.Nodarbības2.00laboratorija
28Redzes fizioloģija.Nodarbības1.00laboratorija
29Dzirdes fizioloģija.Nodarbības2.00laboratorija
303. kolokvijs.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- Spēt regulāri, patstāvīgi un kritiski apgūt mācību materiālu – atbilstoši mācību plānam un programmai; - Kvalitatīvi izpildīt mācību plānā paredzētos uzdevumus un savlaicīgi iesniegt to rezultātus pārbaudei.
Vērtēšanas kritēriji:
- studentu piedalīšanās praktiskajās nodarbībās - studējošo zināšanu un prasmju vērtējums praktiskajās nodarbībās. - studējošo zināšanu un prasmju vērtējums praktisko darbu protokolos. - studējošo zināšanu un prasmju vērtējums kolokvijos. - studējošo zināšanu un prasmju vērtējums eksāmenā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīga studiju kursa apguves students spēs: - nosaukt dažādu orgānu un orgānu sistēmu sistēmu galvenās funkcijas; - izskaidrot dažādu organisma funkciju realizācijas mehānismus; - analizēt cilvēka organismā notiekošo procesu cēloņu un seku savstarpējo saistību; - paskaidrot organismā notiekošos regulatoros mehānismus; - uzskaitīt un definēt dažādu organisma funkciju raksturojošos parametrus; - atšķirt regulatoro mehānismu hierarhijas līmeņus.
Prasmes:Pēc sekmīga studiju kursa apguves students pratīs: - izvēlēties atbilstošāko funkcionālās izmeklēšanas metodi konkrētas organisma funkcijas izpētei; - aprēķināt vai atrast svarīgāko organisma funkcijas raksturojošo parametru normas lielumus; - identificēt un izmērīt funkciju pierakstos svarīgākos fizioloģiskos parametrus; - atšķirt korektus mērījumu vai pierakstu rezultātus no iespējamiem artefaktiem; - atpazīt veselam organismam raksturīgus funkcionālo izmeklēšanas metožu rezultātus.
Kompetences:Pēc sekmīga studiju kursa apguves students spēs: - integrēt atsevišķās zināšanas un prasmes vienotā priekšstatā par vesela cilvēka organismu; - izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk izprastu un apgūtu specializētos/klīniskos studiju kursus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne, L. un Koroļova O. 2014. Fizioloģija ārstiem. 2. izd. Rīga : Medicīnas apgāds.
Papildus literatūra
1Costanzo, L. S., 2010. Physiology. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier.
2Hall, J. E. 2011. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier.
3Silbernagl, S. and Despopoulos, A. 2009. Color atlas of physiology. 6th ed. Stuttgart; New York: Thieme.
4Costanzo, L. S., 2018. Physiology. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2018. ClinicalKey. Available from: https://www.clinicalkey.com
5Hall, J. E., 2016. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 13th edition. Philadelphia, PA: Elsevier. ClinicalKey. Available from: https://www.clinicalkey.com
6Koeppen, B. M. and Stanton, B. A., 2018. Berne & Levy Physiology. 7th edition. Philadelphia, PA: Elsevier. ClinicalKey. Available from: https://www.clinicalkey.com
Citi informācijas avoti
1Lekciju materiāls, t. sk., lekciju izdales materiāli, e-studiju vidē ievietotie materiāli, saites uz interneta resursos pieejamiem materiāliem.
2http://en.wikibooks.org/wiki/Human_Physiology
3http://physiologie.cc/Pruef.htm