Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ritma Rungule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_059LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēstureMērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
nav nepieciešamas.
Mērķis:
Izprast iedzīvotāju novecošanas būtību un tendences, apgūt teorētiskās pieejas un pētniecības metodes vecu cilvēku dzīves sociālo aspektu analīzei.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iedzīvotāju novecošana: demogrāfiskās un sociālās tendences. Novecošanas sociālie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
2Vecums kā dzīves posms, identitātes un sociālās lomas. Veci cilvēki sabiedrībā: teorētiskās pieejas.Lekcijas1.00auditorija
3Novecošanas pētījumi Latvijā, Eiropā, pasaulē: galvenās tēmas, izmantotās metodesNodarbības1.00auditorija
4Veco cilvēku dzīves kvalitāte un veselība: indikatori, ietekmējošie faktori, riska grupas.Lekcijas1.00auditorija
5Nodarbinātība un pensionēšanās. Pensiju sistēmas. Pensionāru sociālais stāvoklis dažādās sabiedrībās.Lekcijas1.00auditorija
6Paaudžu solidaritāte, ģimenes attiecības.Nodarbības1.00auditorija
7Sociālās attiecības, aktivitātes, novecošanas vide. Sociālā palīdzība un aprūpe.Lekcijas2.00auditorija
8Sociālā politika novecojošā sabiedrībāNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
literatūras un pētījumu apkopojums, interviju veikšana un analīze, prezentācijas, semināri, diskusijas.
Vērtēšanas kritēriji:
patstāvīgie darbi 70%, rakstisks eksāmens 30%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zina teorētiskās pieejas iedzīvotāju novecošanai un vecumam kā dzīves posmam, orientējas pētījumos par veciem cilvēkiem sabiedrībā.
Prasmes:Prot izvēlēties atbilstošas metodes novecošanas dažādu aspektu pētīšanā.
Kompetences:Var argumentēti analizēt sabiedrības un iedzīvotāju novecošanas problēmas un ieteikt risinājumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Rungule R., Koroļeva I. (zin.red.) (2012) Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski. LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Zinātniskie recenzenti: Dr.sc.soc. A.Laķe, Ph.D. S.Dobelniece.
2Timonen, V. Ageing Societies: a Comparative Introduction. Open University Press, 2008
3Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. Ed. by Blossfeld, H-P., Bucholz S. and Hofacker D., Routledge, 2006
4Harper S.(ed) Families in AgeingSocieties:a Multi-Disciplinary Approach, Oxford University Press, 2004
5Bowling A. Aging Well: Quality of Life in Old Age. Open University Press, 2005
6Ageing in Society: European Perspectives on Gerontology, 3d ed. Ed. by Bond J., Sage Publications Ltd, 2007
7Researching Ageing and Later Life: The Practice of Social Gerontology. Ed. by A. Jamieson, Ch.Victor, Open University Press, 2002
8Voļskis E. pensiju sistēmas pilnveidošanas problēmas Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: LU, 2008
Papildus literatūra
1Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences and Attitudes (special Eurobarometer 296). Fieldwork February-March 2008 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en…
2Lāce, T., Rungule, R. (2010) Dažādu sociāli demogrāfisko grupu diskriminācijas riski Latvijas darba tirgū. – RSU Zinātniskie raksti 2009, Rīga: RSU, 98.-110.lpp.
3Stratēģiskās analīzes komisija (2006) Zinātniski pētnieciskie raksti 3(9)/2006 Demogrāfiskās tendences Latvijā 21.gadsimta sākumā. Zinātne.
4OECD (2007) Pensions at a Glance. Available at: www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_201185_38717411_1-1…
5UN (2007) World Demographic Trends, E/CN.9/2007/6. Available at: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/206/11/PDF/N0720…?