Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Jana Duhovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Radīt iespēju maģistrantiem novērot mākslas terapijas sesijas dažādās darba vidēs, hospitēt tās un analizēt sesijas struktūru, mākslas terapijas procesu un rezultātu, attīstīt pašrefleksiju, prasmi izteikt savas jūtas un attieksmi, aktualizēt terapeitiskās vērtības. Novērojot un hospitējot mākslas terapiju dažādās specializācijās un dažādās darba vidēs un pasniedzēja pārraudzībā analizējot mākslas terapijas procesu, veidot izpratni par profesionālās darbības daudzveidību un iespējām, supervīzijas nozīmi profesionālajā izaugsmē un profesionālās kompetences robežām.

Priekšzināšanas

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Nosauc, salīdzina un pamato terapeitisko attiecību modeļus un pamatprincipus mākslu terapijas procesā dažādās darba vidēs un komandas darbā. Raksturo sesijas trīsdaļīgo struktūru, nosauc drošas terapeitiskās vides pazīmes. Izskaidro izvēlētās pieejas (direktīvo/ nedirektīvo), izvērtēšanas/ novērtēšanas instrumentus un intervences, to atšķirības darbā ar dažādām klientu/ pacientu grupām. Apraksta pacienta mākslas līdzekļu izvēli, pacienta refleksiju par radošo procesu un rezultātu. Raksturo mākslas terapeita lomu multiprofesionālas komandas darbā.

Prasmes

Analizē mākslu terapijas sesijas struktūru un salīdzina pieejas (direktīvo/ nedirektīvo). Pielieto teorētiskās zināšanas, lai kritiski izvērtētu mākslas terapeita izmantotās metodes, izvērtēšanas/ novērtēšanas instrumentus un intervences. Salīdzina un skaidro mākslas terapeita darbības specifiku individuāli un multiprofesionālā komandā. Salīdzina un skaidro dažādu klientu/ pacientu grupu mākslas līdzekļu izvēles un radošā procesa specifiku. Analizē pacienta neverbālo komunikāciju mākslas terapijas procesa kontekstā, novērotās pacienta psihisko stāvokļu izpausmes uzvedībā, to izmaiņas sesijas ietvaros. Salīdzina dažādu klientu/ pacientu grupu refleksijas par radošo procesu un tā rezultātu.

Kompetences

Pamato drošas terapeitiskas vides nozīmi, analizē un salīdzina terapeitisko attiecību modeļus mākslas terapijas sesijas ietvaros un izskaidro konkrētajā gadījumā pielietotās pieejas (direktīvo/ nedirektīvo), izvērtēšanas/ novērtēšanas instrumentus, metodes un intervences. Izskaidro sesijās izmantotos mākslas līdzekļus, rekvizītus un to izvēli, terapeitiska kontakta pazīmes. Pamato supervīziju nozīmi profesionālajā izaugsmē. Demonstrē prezentāciju par mākslas terapeita darba specifiku dažādās darba vidēs, individuāli un multiprofesionālā komandā. Izvērtē un paskaidro savas profesionālās kompetences robežas. Veic pašrefleksiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija1MaģistrsObligātsJana Duhovska