Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aldis Lieljuksis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_099LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Krimināltiesības.
Mērķis:
Apgūt noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas apkarošanas pamatus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošana kā starptautiska problēma.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti vērstie svarīgākie tiesību akti.Lekcijas1.00auditorija
3Pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vērstā Latvijas institucionālā sistēma un tās elementu tiesības un pienākumi. Izskatāmie jautājumi: Finanšu sektora attīstības padome. Ministrijas un to pārraudzības iestādes, FKTK, Prokuratūra un Kontroles dienests, kredītiestādes un finanšu iestādes, uzraugošās institūcijas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Svarīgākie tiesību akti Latvijā starptautisko prasību nodrošināšanai.Lekcijas1.00auditorija
5Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, Ministru kabineta noteikumi, FKTK noteikumi, kredītiestāžu un finanšu iestāžu iekšējās procedūras. Sadarbība starptautiskā līmenī.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Finanšu sektoru un valsts institūciju sadarbība. Izskatāmie jautājumi: aizdomīgi un neparasti finanšu darījumi. Atturēšanās no darījumiem. Finanšu līdzekļu iesaldēšana, finanšu līdzekļu aprites kontroles iespējas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošana kā starptautiska problēma.Lekcijas1.00auditorija
2Pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti vērstie svarīgākie tiesību akti.Lekcijas0.50auditorija
3Pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vērstā Latvijas institucionālā sistēma un tās elementu tiesības un pienākumi. Izskatāmie jautājumi: Finanšu sektora attīstības padome. Ministrijas un to pārraudzības iestādes, FKTK, Prokuratūra un Kontroles dienests, kredītiestādes un finanšu iestādes, uzraugošās institūcijas.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
4Svarīgākie tiesību akti Latvijā starptautisko prasību nodrošināšanai.Lekcijas1.00auditorija
5Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, Ministru kabineta noteikumi, FKTK noteikumi, kredītiestāžu un finanšu iestāžu iekšējās procedūras. Sadarbība starptautiskā līmenī.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
6Finanšu sektoru un valsts institūciju sadarbība. Izskatāmie jautājumi: aizdomīgi un neparasti finanšu darījumi. Atturēšanās no darījumiem. Finanšu līdzekļu iesaldēšana, finanšu līdzekļu aprites kontroles iespējas.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošajiem jāizpilda viens referāts par kursā izskatītajiem jautājumiem. Ieteicams apskatāmos jautājumus saistīt ar maģistra darbu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa pārbaudījums ir eksāmens. Tas tiek vērtēts atbilstoši RSU Studiju reglamentam I.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais iegūst zināšanas un izpratni par studiju kursa saturā iekļautajām tēmām.
Prasmes:Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – prasmes pielietot iegūtās zināšanas kontaktējoties ar tiesību sargājošajām iestādēm vai kredītiestādēm un finanšu institūcijām. Studējošais iegūst prasmi pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus.
Kompetences:Studējošais spēj pielietot iegūtās zināšanas praktiski. Spēj analizēt ar šo studiju kursu saistītos normatīvos tiesību aktus – gan starptautiskos, gan nacionālos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšans un proliferācijas novēršanas likums
Papildus literatūra
1Dārziņa L. Ekonomika ēnā starp skaitļiem un emocijām [tiešsaiste]. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2010. Pieejams: http://www.portalslv.lv/index.php?menu=doc&id=203101
2Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi 2009-2014.Rīga “TNA” 2015
3Krastiņš U., Liholaja V., Niedre, A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. -Rīga: TNA, 2008
4Krastiņš U., Liholaja, V., Hamkova D Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2019.
5Kriminālprocesa komentāri A daļa. 2019.
6Lieljuksis A. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana. Rīga : P&Ko, 2007, 379 lpp. ISBN 9984-689-67-0.
7Mincs, P. Krimināltiesību kurss. Sevišķā daļa Ar U. Krastiņa komentāriem. -Rīga: TNA, 2001
8Barnes, Ross. Risk management framework [tiešsaiste]. Australia : Australian Capital Territory, 2005 . Pieejams: http://www.det.act.gov.au/__data/assets/word_doc/0011/19487…
9Demetis, Dionysios S. Technology and Anti-Money Laundering: A Systems Theory and Risk-Based Approach. UK : Edward Elgar Publishing, 2010, 188 p. ISBN 978-1848-445-56-7.
10Geiger, Hans, Wuensch, Oliver. The Fight Against Money Laundering – An Economic Analysis of a Cost-Benefit Paradoxon [tiešsaiste]. Cīrihe : Hans Geiger. Pieejams: http://www.hansgeiger.ch/files/060929_AmlEconomicAnalysis.p…
11Gilmore, William C. Dirty money: the evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism. EU : Council of Europe, 2004, 347 p. ISBN 978-9287-154-67-5
1212,Hopton, Doug. Money Laundering: A Concise Guide for All Business. GBR : Ashgate Publishing Group, 2009, 232 p. ISBN 978-0566-091-88-9.
13Hopton, Doug. Money Laundering: A Concise Guide for All Business. GBR : Gower Publishing Limited, 2006, 182 p. ISBN 978-0566-086-39-7.
14Инсам А., Катцлер Й. Отмывание денег. Банковский мониторинг. Под перекрёстным огнём международных обязательств по соблюдению осмотрительности финансово- кредитными структурами.- Вена: NWV, 2006. - 413 c.
15Робинсон Д. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире.- Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 540 с.
161903.gada Sodu likums. -Rīga: Valsts tipogrāfijas izdevums. 1925.g.
17Sodu likums ar komentāriem. –Rīga: Valsts tipogrāfijas izdevums.1938.g.
1807.12.1984. likums "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss" (Ziņotājs, 51, 20.12.1984.) [stājas spēkā 01.07.1985.] ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 22.12.2011. http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648
19ANO konvencija pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu [tiešsaiste] : starptautiska konvencija : spēkā ar 25.05.1994. Pieejams: http://pro.nais.lv/naiser/doc.cfm?Key=02401119881220327692
20Starptautiskā Konvencija par cīņu pret terorismu finansēšanu [tiešsaiste] : starptautiska konvencija : spēkā ar 14.12.2002. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=67176
21Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību: starptautiska konvencija : spēkā ar 29.09.2003. 2.februārī].
22Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=25089&from=off
23Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija. Latvijas Vēstnesis 2005.30.novembrī Nr,191
24Eiropas Padomes konvencija par terorisma apkarošanu [tiešsaiste] : starptautiska konvencija : spēkā ar 21.07.1999.
25EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmntošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eairopas Parlamenta un Padomes Regulu
26Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju : starptautiska konvencija : spēkā ar 01.04.1999. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=218304&from=off
2716.05.2005. "Eiropas Padomes konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju" ("LV", 205 (4191), 30.12.2009.) [stājas spēkā 01.06.2010.]
28http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:…
29EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2017/541 2017. gada 15. martspar terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI
30http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:…
31Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. Pieejams : https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-re…
32Krimināllikums. Spēkā no 01.04. 1999 /http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966
33Kriminālprocesa likums. Spēkā no 01.10.2005. Pieejams: www.likumi.lv/doc.php?id=107820
34Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas likums, : LR likums : spēkā ar 13.08.2008. Pieejams: www.likumi.lv/doc.php?id=178987
35Noteikumi Nr.655 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" Noteikumi Nr.655 Spēkā no 01.01.2018.Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/294935
36Noteikumi Nr.233 „Finanšu sektora attīstības padomes nolikums” – LR Ministru kabinets, 03.03.2007 http://www.likumi.lv/doc.php?id=155625
37Noteikumi Nr.1092 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam" ("LV", 202 (3986), 30.12.2008.) [stājas spēkā 01.01.2009.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=185935&from=off
38Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem. Mk noteikumi Nr.408 Spēkā no 17.12.2019. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/309174-noteikumi-par-kartibu-kada-s…
39Noteikumi Nr.36 "Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās" ("LV", 10 (3996), 22.01.2009.) [stājas spēkā 21.01.2009.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=186600&from=off
40Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi. LB noteikumi Nr.36. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=192010
41Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvie noteikumi. FKTK Noteikumi Nr.135. Spēkā no 01.12.2019.
42Satversmes tiesas spriedumi:
4305.2009. Satversmes tiesas spriedums "Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32.panta trešās daļas vārdu "ne vēlāk kā 60 dienu laikā" atbilstību Latvijas
44Republikas Satversmes 105.pantam" ("LV", 85 (4071), 02.06.2009.) [stājas spēkā 02.06.2009.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=192711&from=off
45Tiesu prakse:
46Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.2013.gads . Interneta resurss http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kri…
47Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2012.gada 20.cecembra lēmums lietā SKK446/2012.pieejams:http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/…
48Interneta resursi:
49www.countermoneylaundering.com
50http://www.fatf-gafi.org
51http://www.imolin.org/
52http://www.www.egmontgroup.org/
53http://www.bis.org/bcbs/about.htm
54http://www.iaisweb.org/
Citi informācijas avoti
1Pēc studenta ieskatiem