Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aiga Lasmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_308LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aiga Lasmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Patoloģiskā fizioloģijā, Klīniskā farmakoloģijā un medikamentozā aprūpe, Filozofija un medicīnas ētika, Transkulturālā aprūpe, Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpe.
Mērķis:
Students iegūst zināšanas audzēju epidemioloģijā, izprast preventīvo onkoloģiju, zināt galvenās izmeklēšanas metodes onkoloģisku saslimšanu diagnostikā, izprast audzēju ārstēšanas metodes un galvenos terapijas principus, zināt un izprast dzīves kvalitātes jēdzienu onkoloģijā, izprast paliatīvās aprūpes principus. Sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas par paliatīvās aprūpes īpatnībām, novērtēšanu, novērošanu, pielietojot holistiskas aprūpes modeli dzīves kvalitātes uzturēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Labdabīgo un ļaundabīgo audzēju raksturojums, to īpatnības. Audzēju epidemioloģija (populācija, incidence, prevalence, mirstība), preventīvā onkoloģija (primārā profilakse, sekundārā profilakse, terciārā profilakse), statistikas pamatjēdzieni.Lekcijas2.00auditorija
2Galvenās izmeklēšanas metodes onkoloģijā, to diagnostikā, audzēju marķieri, audzēju ārstēšanas metodes un galvenie terapijas principi (onkoķirurģija, radioloģija, ķimioterapija, imunoterapija).Lekcijas1.00auditorija
3Biežāk sastopamo audzēju etioloģija, patoģenēze, klīniskās izpausmes, aprūpe un ārstēšanas pamatprincipi. Krūts un plaušu audzēji Gremošanas sistēmas audzēji. Ādas audzēji. Ginekoloģiskie audzēji. Uroloģiskie audzēji. Hematoloģiskie audzēji.Nodarbības2.00MITC
4Dzīves kvalitātes jēdziens onkoloģijā. Paraneoplastiskie sindromi onkoloģijā. Neatliekami stāvokļi onkoloģijā (muguras smadzeņu kompresija, sirds tamponāde, obstruktīva uropātija u.c.).Nodarbības1.00auditorija
5Sāpju mehānisms, to veidi onkoloģijā, sāpju mazināšanas veidi un medikācija (farmakoloģiskie, nefarmakoloģiskie līdzekļi).Nodarbības1.00MITC
6Paliatīvās aprūpes būtība un filozofija, saturs un organizācija, paliatīvās aprūpes komanda.Lekcijas1.00auditorija
7Termināla pacienta vajadzības un dzīves kvalitāte, termināla pacienta aprūpes īpatnības, biežāk sastopamie fiziskie simptomi un komplikācijas.Lekcijas1.00auditorija
8Psihosociālie aspekti paliatīvajā aprūpē, sāpju novērtēšana un menedžments. Nāve, miršanas process un mirstoša pacienta aprūpe, paliatīvās aprūpes ētiskie aspekti, aprūpētāju vajadzības, pacienta ar zaudējumu aprūpe.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar ieteicamās un rekomendējamās literatūras avotiem uz katru konkrēto nodarbību. Video analīze, analīzes sagatavošana. Literatūras analīze. Diskusijas mazās darba grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Sistemātiska teorētisko zināšanu pārbaude lekciju un nodarbību laikā. Sagatavota un prezentēta prezentācija par aktuālu paliatīvās aprūpes tēmu. Prezentācija tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas audzēju klasifikācijā, primārās, sekundārās un terciārās profilakses metodes. Saprot, definē biežāk sastopamo audzēju epidemioloģiju, izprot audzēju diagnostikas metodes un lieto TNM un citas audzēju klasifikācijas metodes. Atpazīst audzēju klīniskās izpausmes, formulē dažādo audzēju terapijas metožu efektivitāti. Atpazīst un novērtē pacientu emocionālās reakcijas un integrē šīs zināšanas kontaktā ar vēža slimniekiem un viņu piederīgajiem. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt un aprakstīt paliatīvās aprūpes mērķus un pamatnostādnes. Spēs izskaidrot un definēt neārstējamu pacientu aprūpes problēmas un vajadzības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs identificēt paliatīvās aprūpes pacientu problēmas un vajadzības. Spēs nodrošināt un veikt pacientu aprūpi, ievērojot holistiskas aprūpes modeli. Spēs veikt mirstoša pacienta aprūpi. Mācēs noteikt un analizēt aprūpes problēmas un tās risināt. Nosaukt un sistematizēt biežāk sastopamos audzējus Latvijā, kā arī formulēt un sistematizēt dažādu audzēju riska faktorus. Izmantot TNM klasifikāciju slimības izplatības izvērtēšanai, izvērtēt onkoloģiska u paliatīva pacienta aprūpes īpatnības.
Kompetences:Izstrādāt un izvirzīt aprūpes prioritātes paliatīva pacienta aprūpes gadījumā, kā arī sniegt izpratni par šo pacientu psiholoģisko, sociālo un garīgo aprūpi un tuvinieku aprūpi sēru periodā. Izpratne un spēja novērtēt, salīdzināt un interpretēt audzēju epidemioloģiskos datus, slimības izplatību, diagnostikas un terapijas iespējas. Spēja paredzēt un risināt dažādas onkoloģisko pacientu un viņu piederīgo aprūpes īpatnības. Spēja analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baltiņa D., Jansone A. Paliatīvā aprūpe. RSU mācību materiāls. R.: Nacionālais apgāds. 2009. 28.lpp.
2Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. SIA Kerena, 2002.
3Sosārs V., Keiša L. Sāpju terapija paliatīvajā aprūpē. Rīga. 2008.
4Eiropas Savienības Ministru padomes rekomendācijas Rec(2003)24 Eiropas Savienības dalībvalstīm par paliatīvās aprūpes organizēšanu. Nacionālais Apgāds, 2005.
5Baltiņa D. un autoru kolektīvs. Klīniskā Onkoloģija. Zvaigzne ABC, 1999;
6Baltiņa D. Diagnoze – vēzis.
7Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne. 2003;
8Kalnciema E. Onkoloģija māsām. NMA, 2002;
9Ļaundabīgo audzēju TNM klasifikācija. Medicīnas apgāds. 2011;
10Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata. Jumava, 2001;
Papildus literatūra
1Baltiņa D. Diagnoze – vēzis. Grāmata pacientiem un viņu piederīgajiem, Rīga, Apgāds „Zinātne”, 2006.
2Iļķēns G. Sāpju patoģenēzes mehānismi. Medikamentozās terapijas iespējas. SIA”Lapa”, Valmiera, 2003
3Sosārs V., Plūme I., Ņikitina M., Bogdanova V., Pavlpvska I. Hroniskas sāpes onkoloģijā. Rīga. 2003
4Racionālas pretsāpju farmakoterapijas rekomendācijas zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros. Rīga. 2004.
5http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/51c7804698a37.pdf
6WHO Definition of Palliative Care". World Health Organization. Retrieved March 16, 2012.
7Doyle D., Hanks G.W.C.,Cherny N.I., Calman K. Oxford Textbook of Palliative Medicine. New York: Oxford University Press, 2005.
8Despelder L. A., Strickland A. L. The last dance: Encountering death and dying. 4 th ed. Mayfield Publishing Compani. California. 1996. – 688.p.
9Faull C., Richard W. Palliative Care – An Oxford Core Text. New York: Oxford University Press, 2002.
10Robbins J, Moscrop J. caring for the dying & family. 3rd ed. London: Chapman&Hall;1995
11Craven R F, Hirnle C J. Fundamentals of Nursing. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Publishers;2006
12Feinberg A. W. The care of dying patients. Annals of internal medicine. 2007 Jan 17; 126 (2): 164-65.
13Meyers T. a turn towards dying: presence, signature, and the social course of chronic illness in urban America. Med Anthropol(PMID 17654261). 2007 July-Sept;26(3):205-27.
14De Vita V. T., Hellman S., Rosenberg S.A. Cancer Principles and Practice of Onkology. Lippincott Company, 4 th Edition, 1993;
15Calabresi P., Schein P. Medical Oncology. Chapter 44.
16Oncology nursing / St. Louis, Mo. : 2007
17Mosby's oncology nursing advisor : a comprehensive guide to clinical practice / St. Louis, MO : 2009
Citi informācijas avoti
1BMC Palliative Care – http://www.biomedcentral.com/content
2International Palliative Care Resource Center – http://www.ipcrc.net.palliative.lv/
3http://www.who.int/cancer/palliative/en/
4http://currentnursing.com/reviews/care_of_dying_and_death.h…
5UpToDate datu bāze
6Medscape vietne