Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inga Gūtmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZFTK_047LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācijaMērķauditorija:Klīniskā farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Gūtmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zāļu formu tehnoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elita Poplavska
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas klīniskajā farmakoloģijā, bioķīmijā, zāļu formu tehnoloģijā.
Mērķis:
Radīt priekšstatu par ķīmijterapijas un citu onkoloģijas zāļu ceļu no nozīmēšanas līdz ievadei onkoloģijas pacientam un klīniskā farmaceita lomu šajā procesā: 1. Padziļināti apgūt klīniskā farmaceita darbam nepieciešamas tēmas par drošu un racionālu zāļu lietošanu onkoloģijā, dozēšanu, tai skaitā pacientiem ar orgānu funkcionāliem traucējumiem, zāļu blakusparādībām un mijiedarbībām, uzraudzību. 2. Uzlabot studentu spējas farmakoterapijas problēmu onkoloģijā identificēšanā un risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Onkoloģijā lietojamās zāļu grupas.Lekcijas4.00auditorija
2Biežāko slimību terapija onkoloģijā.Lekcijas2.00auditorija
3Bērnu onkoloģija.Lekcijas2.00auditorija
4Zāļu devu pielāgošana onkoloģijā.Lekcijas2.00auditorija
5Zāļu devu pielāgošana onkoloģijā.Nodarbības2.00auditorija
6Palīgterapija onkologijā, problēmsituāciju risināšana.Lekcijas2.00auditorija
7Palīgterapija onkologijā, problēmsituāciju risināšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekciju apguve klātienē, patstāvīgā piedāvātās literatūras apgūšana, situāciju uzdevumu risināšana, kopīga apspriešana seminārā.
Vērtēšanas kritēriji:
Klātiene lekcijās un nodarbībās, aktīva līdzdalība; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti mājas darbi; Ieskaitē tiek vērtēta spēja patstāvīgi risināt situācijas uzdevumus un esošās teorētiskās zināšanas pēc sniegtā materiāla.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Onkoloģijā izmantojamo zāļu farmakoloģija, biežāko onkoloģijā izmantojamo zāļu kombināciju mijiedarbība, īpatnības nozīmēšanā un lietošanā, droša citostatisko zāļu aprite slimnīcā un ambulatori, onkoloģijas specifika pediatrijā.
Prasmes:Students pratīs risināt praktiskos uzdevumus, klīniski analizēt terapiju un klīnisko gadījumu, gūs pieredzi standarta terapiju analīzē pieaugušo un bērnu onkoloģijā, drošas zāļu aprites prasmes.
Kompetences:Pieaugušo un bērnu onkoloģijā lietojamo zāļu pārzināšana, mijiedarbība un dozēšana, terapijas analīze.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju un praktisko nodarbību materiāli
Papildus literatūra
1QuapoS 5. Quality Standard for the Oncology Pharmacy Service. Published by German Society of Oncology
2Eudralex, Volume 4. Medicinal products for human and veterinary use, GMP // Annex 1. Manufacture of sterile products
3Roger Walker, Kate Whittlesea. Clinical Pharmacy and Therapeutics, 5th ed., 2012
Citi informācijas avoti
1British National Formulary
2British National Formulary for children