Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Artūrs Paparde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_010LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģijaMērķauditorija:Ārstniecība; Bioloģija; Dzīvās dabas zinātnes
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Artūrs Paparde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, Medicīnas filosofija un bioētika, Medicīniskā fizika un statistika.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma funkciju adaptāciju, fiziskas slodzes ietekmi uz organismu un vienkāršām metodēm to noteikšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētījums fizioloģijā, eksperimenta plānošana, dizains un fāzesLekcijas1.00auditorija
2Stresa fizioloģija un pētījuma metožu teorētiskais pamatojumsLekcijas1.00auditorija
3Pētījuma metodes, datu analīzes principi un apstrādes metodesLekcijas1.00auditorija
4Pētījuma tēma, pētījuma etapu plānošanaNodarbības1.00laboratorija
5Pētījuma protokols un iestatījumu faila veidošanaNodarbības1.00laboratorija
6Eksperimentālo datu ievākšanaNodarbības2.00laboratorija
7Datu analīze un apstrādeNodarbības2.00laboratorija
8Datu statistiskā analīze un secinājumu formulēšanaNodarbības1.00laboratorija
9Rakstisks pārbaudījums un prezentācijas noformēšanaNodarbības1.00auditorija
10Pētījuma orālās prezentācijasLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Zinātniskā raksta analīze, pētījuma datu apkopošana un interpretācija, pētījuma secinājumu noformulēšana un pētījuma prezentācijas sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība nodarbībās, grupas pētījuma prezentēšana un rakstveida pārbaudījums (divas daļas: teorētisko zināšanu pārbaude un praktisko zināšanu pārbaude).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:1) Studējošie spēs atpazīt un aprakstīt organisma nespecifiskās adaptācijas reakcijas. 2) Spēs izskaidrot fiziskās slodzes ietekmi uz organismu. 3) Spēs sniegt pārskatu par fizioloģisko parametru izmaiņām stresora ietekmē. 4) Spēs nosaukt un aprakstīt pētījumu fizioloģijā etapus.
Prasmes:1) Spēs izmantot zinātnisko literatūru fizioloģijas nozarē, definējot pētījuma mērķi un hipotēzi. 2) Spēs paredzēt un pārbaudīt pētījuma mērķa un hipotēzes validitāti balstoties uz pētījuma rezultātiem. 3) Spēs organizēt pētījumu gaitu un paredzēt iegūstamos rezultātus. 4) Spēs lietot atbilstošās metodes, plānojot pētnieciskā darba norisi. 5) Spēs strādāt ar fizioloģisko parametru reģistrēšanas metodēm. 6) Spēs aprēķināt vidējos radītājus un izskaidrot to nozīmi.
Kompetences:1) Studējošie spēs formulēt organisma nespecifiskās adaptācijas reakcijas. 2) Spēs formulēt zinātnisko problēmu, mērķi un hipotēzes fizioloģijas nozarē. 3) Spēs eksperimentēt fizioloģijas nozarē. 4) Spēs analizēt fizioloģisko parametru saistību ar adaptācijas mehānismiem. 5) Spēs izvērtēt un interpretēt iegūtos rezultātus un salīdzināt ar līdzīgu pētījumu rezultātiem. 6) Spēs izvērtēt veiktā pētījuma kvalitāti. 7) Spēs diskutēt par pētījuma kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem savas kompetences ietvaros.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1L.S. Costanzo. Physiology (4th edition. Saunders, Elsevier), 2010: 512.
2Ganong's Review of Medical Physiology (LANGE Basic Science; McGraw-Hill Medical; 23rd edition), 2009: 726.
3R.E. Klabunde. Cardiovascular Physiology Concepts (Lippincott Williams & Wilkins; 4th Edition), 2005: 235.
4L. Sherwood. Human Physiology: From Cells to Systems (Brooks Cole; 6th edition), 2007: 785.
5Astrand P.O. et al. Textbook of Work Physiology. 2003, 634 p.
6McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Exercise Physiology. 1996, 850 p.
Papildus literatūra
1PubMed datubāzē pieejamā zinātniskā periodika
Citi informācijas avoti
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed