Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Irina Dolgova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot krievu valodu saziņai ikdienas un ar profesionālo darbību saistītās situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment). Uzdevumi: 1. Apgūt krievu valodas sarunvalodas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes un zināšanas par valodas struktūrām; 2. Apgūt policijas profesionālās terminoloģijas pamatus krievu valodā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais zinās: • krievu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; • nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; • biežāk sastopamās krievu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošanu un lietošanu; • vispusīgu policijas darba jomai atbilstošo leksiku.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs: • saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; • izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā; • lietot vispārīgo terminoloģiju, veikt praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar policijas darbinieku komunikāciju ar kolēģiem un klientiem, savas kompetences ietvaros.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais: • spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; • spēs izveidot īsus ziņojumus, pierakstīt vienkāršu informāciju; • spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām; • spēs raksturot praktiskas problēmas policijas darbā; • spēs atlasīt un izmantot informāciju par policijas darbu saziņai krievu valodā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursIerobežota izvēleIrina Dolgais, Irina Dolgova