Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ieva Jēkabsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_123LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Jēkabsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par cilvēka funkcionēšanu, invaliditāti, Universālā dizaina konceptu un apkārtējo vidi.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par vides nozīmi cilvēka nodarbes veikšanā un vides adaptāciju nodarbes veicināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lekcijas1.00auditorija
2Lekcijas1.00auditorija
3Lekcijas1.00auditorija
4Lekcijas1.00auditorija
5Lekcijas1.00auditorija
6Lekcijas1.00auditorija
7Vides jēdziens un raksturojums. Personas-vides-nodarbes mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
8Vides novērtēšanas metodes ergoterapijā.Lekcijas1.00auditorija
9Vides pieejamība. Vides pieejamības standarti.Lekcijas1.00auditorija
10Palīgtehnoloģiju grupas un veidi atbilstoši ISO klasifikācijai. Vispārīgie tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķi, izvēles un piemērošanas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
11Vides adaptācija personām ar funkcionāliem traucējumiem.Lekcijas1.00auditorija
12Riteņkrēsla uzbūve, veidi un adaptācijas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
13Indivīda un vides mijiedarbībaNodarbības1.00auditorija
14The Housing Enabler I: fiziskās vides barjeru identificēšana, izmantojot instrumentu The Housing Enabler. Vides pieejamības vērtēšanas praktiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
15The Housing Enabler II: seminārs par veikto mājas vides pieejamības izvērtējumu (HE II daļa Vides barjeras). Mācību uzdevums: intervēt personu ar funkcionāliem traucējumiem un aizpildīt HE personas profilu „Funkcionālie traucējumi un atkarība no pārvietošanās palīglīdzekļiem”.Nodarbības1.00auditorija
16The Housing Enabler III: Housing Enabler datu analīze (manuāli un izmantojot HE Software). The Housing Enabler software demonstrācija. The Housing Enabler skrīninga instruments.Nodarbības1.00auditorija
17Praktiskais uzdevums (individuāli): higiēnas telpu pārbūves plāna izveide. Izplānot un uzzīmēt higiēnas telpu pārbūves plānu vides pieejamības nodrošināšanai personai riteņkrēslā.Nodarbības1.00auditorija
18Tehnisko palīglīdzekļu praktiskais pielietojums un adaptācijas iespējas I - pašaprūpes palīglīdzekļiNodarbības1.00auditorija
19Seminārs par kursa darbu I - fiziskās mājas vides novērtējumsNodarbības1.00auditorija
20Tehnisko palīglīdzekļu praktiskais pielietojums un adaptācijas iespējas II - mobilitātes palīglīdzekļiNodarbības1.00auditorija
21Tehnisko palīglīdzekļu praktiskais pielietojums un adaptācijas iespējas III - komunikācijas palīglīdzekļi; Seminārs: tehnisko palīglīdzekļu izvēle aktivitāšu veikšanas atvieglošanai.Nodarbības1.00auditorija
22Riteņkrēsla uzbūve un parametri, riteņkrēslu veidi un adaptācijas iespējas.Nodarbības1.00auditorija
23Seminārs par kursa darbu II - risinājumi pielāgojumu veikšanai personai riteņkrēslā.Nodarbības1.00auditorija
24Kursa darba starpziņojums.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā studenti veic mācību/praktiskos uzdevumus par palīgtehnoloģiju lietošanu un adaptāciju, mājas vides pieejamības izvērtēšanu un adaptāciju.
Vērtēšanas kritēriji:
Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu, studentam jāizpilda nodarbībās paredzētos mācību uzdevumus. Studiju priekšmeta noslēgumā jāiesniedz un jāaizstāv kursa darbs, kā arī jānokārto rakstisks eksāmens (tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs: - raksturot fiziskos un sociokulturālos vides faktorus, atpazīt nodarbes veikšanas veicinošos un kavējošos faktorus indivīda apkārtējā vidē; - skaidrot indivīda mijiedarbību ar vidi, izmantojot indivīda un vides mijiedarbību skaidrojošas teorijas un Persona-vide-nodarbe modeli; - nosaukt palīgtehnoloģiju grupas un veidus atbilstoši ISO klasifikācijai, raksturot vispārīgos tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķus, paskaidrot tehnisko palīglīdzekļu izvēles un piemērošanas pamatprincipus; - uzskaitīt galvenos vides pieejamības standartus un aspektus publiskā vidē personām ar dažādām vajadzībām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: - identificēt fiziskās vides barjeras, kas kavē nodarbes veikšanu, patstāvīgi lietojot kursā apgūtās vides novērtēšanas metodes; - analizēt fiziskās vides barjeras saistībā ar personas funkcionālajiem ierobežojumiem; - ieteikt nepieciešamos pielāgojumus vidē atbilstoši funkcionālajiem traucējumiem un vides pieejamības standartiem, lai veicinātu nodarbes veikšanu; - demonstrēt biežāk lietoto pašaprūpes un mobilitātes palīglīdzekļu lietošanas un pielāgošanas aspektus.
Kompetences:Kursa apguves laikā students pilnveidos prasmes atlasīt un analizēt informāciju, sadarboties, izklāstīt un argumentēt savu viedokli, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu grupā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mary Vining Radomski, Catherine A. Trombly. Occupational Therapy and Physical Dysfunction. Lippincott Williams & Wilkins; Sixth edition (March 1, 2007), 1432 pages.
2Rigby P., Letts L. Environment and Occupational Performance: Theoretical Considerations, Chapter 2. Using Environments to Enable Occupational Performance. SLACK, 2003, pp.17 – 32.
3Iwarsson Susanne, Slaug Björn. The Housing Enabler. A Method for Rating / Screening and Analysing Accessibility, Problems in Housing. Second, revised edition. Manual for the Complete Instrument and Screening Tool. Wallin&Dalholm, Lund, 2010.
4Faenge Agneta “Usability in My Home”, Manual, Lund, 1999.
5Kielhofner G. Model of Human Occupation: Theory and Application. Fourth Edition. Lippincott Williams&Wilkins, 2008. Chapter 7, pp. 85-100.
6Wressle E., Samuelson K. User Satisfaction with Mobility Assistive Devices. SJOT, 2004, 11, pp. 143 – 150.
7Trefler E.Hobson A.D.et all. Seating and Mobility for Persons with Physical Disabilities. Memphis, 1993.
8Taylor S.J. Evaluating the Client with Physical Disabilities for Wheelchair Seating. AJOT, 1987, 41(11), pp. 711 – 716.
9Abraham B., Johnson G.R. Constrained Outlines: a Method for Creating Access Guidelines for Individual Wheelchair Users. BJOT, 2006, 69(8), pp. 379 – 385.
Papildus literatūra
1Mcmillen A., Söderberg S. Disabled Person’s Experience of Dependence on Assistive Devices, SJOT, 2002, 9, pp. 176 – 183.
2Iwarsson S., Fänge A., Hovbrandt P., Carlsson G., Jarbe I., Wijk U. Occupational Therapy Targeting Physical Environmental Barriers in Buildings with Public Facilities. BJOT, 2004, 67 (1), pp. 29 – 38.
Citi informācijas avoti
1Eiropas palīgtehnoloģiju informācijas tīkls: http://www.eastin.eu/lv-LV/searches/products/index