Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Ieva Jēkabsone
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi

Mērķis

Iegūt zināšanas par vides nozīmi cilvēka nodarbes veikšanā un vides adaptāciju nodarbes veicināšanā.

Priekšzināšanas

Zināšanas par cilvēka funkcionēšanu, invaliditāti, Universālā dizaina konceptu un apkārtējo vidi.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
- raksturot fiziskos un sociokulturālos vides faktorus, atpazīt nodarbes veikšanas veicinošos un kavējošos faktorus indivīda apkārtējā vidē;
- skaidrot indivīda mijiedarbību ar vidi, izmantojot indivīda un vides mijiedarbību skaidrojošas teorijas un Persona-vide-nodarbe modeli;
- nosaukt palīgtehnoloģiju grupas un veidus atbilstoši ISO klasifikācijai, raksturot vispārīgos tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķus, paskaidrot tehnisko palīglīdzekļu izvēles un piemērošanas pamatprincipus;
- uzskaitīt galvenos vides pieejamības standartus un aspektus publiskā vidē personām ar dažādām vajadzībām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs:
- identificēt fiziskās vides barjeras, kas kavē nodarbes veikšanu, patstāvīgi lietojot kursā apgūtās vides novērtēšanas metodes;
- analizēt fiziskās vides barjeras saistībā ar personas funkcionālajiem ierobežojumiem;
- ieteikt nepieciešamos pielāgojumus vidē atbilstoši funkcionālajiem traucējumiem un vides pieejamības standartiem, lai veicinātu nodarbes veikšanu;
- demonstrēt biežāk lietoto pašaprūpes un mobilitātes palīglīdzekļu lietošanas un pielāgošanas aspektus.

Kompetences

Kursa apguves laikā students pilnveidos prasmes atlasīt un analizēt informāciju, sadarboties, izklāstīt un argumentēt savu viedokli, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu grupā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija2BakalaursObligātsLiene Saukuma, Ieva Jēkabsone, Ināra Lomonovska, Toms Bērants, Diāna Čunčule