Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Liene Saukuma
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas par vides nozīmi cilvēka nodarbes veikšanā un vides adaptāciju nodarbes veicināšanā.

Priekšzināšanas

Ergoterapijas pamati, anatomija, cilvēka funkcionēšana un sabiedrības attīstība.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• raksturot vidi un to, kā vide ietekmē nodarbes veikšanu, izskaidrot indivīda un vides mijiedarbību raksturojošos konceptus – pieejamība, piemērotība un Universālais dizains;
• atpazīt un raksturot nodarbes veikšanas veicinošos un kavējošos faktorus indivīda apkārtējā vidē;
• uzskaitīt galvenos vides pieejamības standartus un aspektus personām ar dažādiem funkcionēšanas ierobežojumiem;
• nosaukt palīgtehnoloģiju grupas un veidus atbilstoši ISO klasifikācijai, raksturot vispārīgos tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķus, paskaidrot tehnisko palīglīdzekļu izvēles un piemērošanas pamatprincipus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs:
• identificēt fiziskās vides barjeras, kas kavē nodarbes veikšanu, patstāvīgi lietojot kursā apgūtās vides novērtēšanas metodes;
• analizēt fiziskās vides barjeras saistībā ar personas funkcionēšanas ierobežojumiem;
• ieteikt nepieciešamos pielāgojumus vidē atbilstoši funkcionēšanas traucējumiem un vides pieejamības standartiem;
• demonstrēt biežāk lietoto pašaprūpes un mobilitātes palīglīdzekļu lietošanas un pielāgošanas aspektus.

Kompetences

Students spēs praktiski izmantot un pielietot apgūtās zināšanas un prasmes vides novērtēšanā un pielāgošanā ergoterapijas procesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligāts