Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_050LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pārtikas produktu kvalitātes; Pārtikas procesi un iekārtasMērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pārtikas ķīmijā un pārtikas produktu tehnoloģijā.
Mērķis:
Gūt zināšanas par pārtikas piedevu pielietošanas mērķiem un funkcijām pārtikas produktos, iegūt zināšanas par pārtikas kvalitātes atbilstības novērtēšanu.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi iepazītas ar pārtikas produktu sortimentu mazumtirdzniecībā, to sastāvā esošajām pārtikas piedevām, cenu kategorijām, derīguma termiņiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite pilna laika studentiem, eksāmens nepilna laika studentiem, ieskaites vai eksāmena vērtējums veidojas no studiju kursa apguves laikā uzrakstīto divu kolokviju (par pārtikas piedevām un pārtikas kvalitātes) vērtējuma un ieskaites par praktiskajiem darbiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūs zināšanas par pārtikas un uztura kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem, piesārņojuma veidiem un pārtikas kvalitātes vadības pamatprincipiem; par pārtikas piedevu daudzveidību, likumdošanas nostādnēm un pamatnosacījumiem piedevu izmantošanai pārtikas ražošanā, atšķirībām starp pārtikas piedevu funkcionālajām klasēm.
Prasmes:Studentiem būs teorētiskās zināšanas pārtikas un uztura kvalitātes vadības pamatjautājumos, izpratne par risku identifikāciju un vadības metodēm, vispatverošas zināšanas pārtikas drošības sistēmas nozīmei nekaitīguma principu īstenošanā. Studenti spēs parādīt zinātnisku pieeju pārtikas un uztura kvalitātes problēmu risināšanā, tiem būs prasmes zinātnisko pētījumu veikšanā, apzinot potenciālos pārtikas un uztura apdraudējumus, to radīto risku izvērtējumā. Studentiem būs prasmes izvērtēt pārtikas piedevu funkcijas noteiktos pārtikas produktos un pamatojums to lietošanas nepieciešamībai pārtikas kvalitātes nodrošināšanā.
Kompetences:Studenti iegūs kompetences patstāvīgi izvēlēties un pielietot praksē pārtikas un kvalitātes vadības teorijas un metodes; kompetences pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanā, lietojot pārtikas piedevas, objektīvs, uz zināšanām balstīts viedoklis, par šo vielu pielietojumu pārtikas produktu ražošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ozola L. Pārtikas piedevas. Rīga, SIA NEO, 2003., 112 lpp.
2Jākobsone I., Kreicbergs V. Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007., 126 lpp. Jākobsone I., Kreicbergs V. Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007., 126 lpp
3Food Additives/ ed. By A.Branen, P.Davidson, S.Salminen, J.Torgate. – 2nd ed., rev. And expanded. _ New York, Basel: marcel Decker, Inc., 2002. – 938 p.
4Wallace C.A. Food safety for the 21st century: managing HACCP and food safety throughout the global supply chain. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011, 328 p.
5Quality management in food chain/ed. by L.Theusen et al. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007, 509 p.
Papildus literatūra
1Food safety risk analysis: a guide for national food safety authorities/Food and Agriculture Organisation of the United Nations, World Health Organisation, Rome: FAO/WHO, 2006, 102 p.
Citi informācijas avoti
1Žurnāls Kvalitāte http://www.lka.lv/index.php?page=1&view=list
2http://efsa.eu.int/ - Eiropas Pārtikas Drošības Aģentūras (EFSA) aktuālā informācija