Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Lauma Spriņģe
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir panākt studenta izpratni par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas principiem pārtikas aprites ķēdē, kā arī iegūt zināšanas un prasmi vērtēt uzņēmuma pārtikas nekaitīguma (HACCP) sistēmas darbības efektivitāti, atrodoties praksē Pārtikas un veterinārā dienestā.

Priekšzināšanas

Bioķīmijā, pārtikas un uztura jautājumos.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas par pārtikas nekaitīguma/ HACCP principiem pārtikas uzņēmumu procesu norisēs, mācēs atrast, sistematizēt, izskaidrot un secināt par noteikto kritēriju izpildījuma pakāpi pārtikas uzņēmumā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students papildina un apgūst prasmi pielietot iegūtās zināšanas mācību praksē Pārtikas un veterinārajā dienestā „Pārtikas aprites un uzraudzības politika Latvijā”. Students iegūst praktiskās iemaņas pārtikas inspektora darbā un spēj patstāvīgi atklāt, secināt, argumentēt un pamatot lēmumus par pārtikas uzņēmuma nekaitīguma sistēmas darbības piemērotību un atbilstību pārtikas drošības likumdošanas prasībām.

Kompetences

Students spēs patstāvīgi iegūt, analizēt informāciju un parādīt, ka prot risināt problēmas par nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem pārtikas apritē, atbilstoši nozares likumdošanas prasībām un sabiedrības veselības nostādnēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība6BakalaursObligātsAnita Blija