Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lauma Spriņģe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_020LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lauma Spriņģe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioķīmijā, pārtikas un uztura jautājumos.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir panākt studenta izpratni par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas principiem pārtikas aprites ķēdē, kā arī iegūt zināšanas un prasmi vērtēt uzņēmuma pārtikas nekaitīguma (HACCP) sistēmas darbības efektivitāti, atrodoties praksē Pārtikas un veterinārā dienestā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
2Pārtikas produktu nekaitīguma koncepcija un nozīme sabiedrības veselības stratēģijas nodrošināšanā.Lekcijas1.00auditorija
3Nekaitīgas pārtikas aprites nosacījumi Eiropas vienotā tirgū.Lekcijas1.00auditorija
4Pārtikas aprites un uzraudzības monitorings Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
5Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) pamatprincipu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
6Priekšnosacījumu programmas.Lekcijas1.00auditorija
7Pārikas piegādes ķēdes efektīva vadība.Nodarbības1.00auditorija
8Pārtikas nekaitīguma vadības sistēmas ISO 22000, BRC, IFS.Nodarbības1.00auditorija
9Praktiskie darbi ar uzdevumiem - sagatavot pārtikas uzņēmuma ražotajai produkcijai dokumentāciju atbilstoši HACCP principiem.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgs darbs ar praktiskiem uzdevumiem - sagatavot pārtikas uzņēmuma ražotajai produkcijai dokumentācijas piemērus atbilstoši HACCP principiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstveida eksāmens ar teorētiskiem jautājumiem un uzdevumu risināšanu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas par pārtikas nekaitīguma/ HACCP principiem pārtikas uzņēmumu procesu norisēs, mācēs atrast, sistematizēt, izskaidrot un secināt par noteikto kritēriju izpildījuma pakāpi pārtikas uzņēmumā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students papildina un apgūst prasmi pielietot iegūtās zināšanas mācību praksē Pārtikas un veterinārajā dienestā „Pārtikas aprites un uzraudzības politika Latvijā”. Students iegūst praktiskās iemaņas pārtikas inspektora darbā un spēj patstāvīgi atklāt, secināt, argumentēt un pamatot lēmumus par pārtikas uzņēmuma nekaitīguma sistēmas darbības piemērotību un atbilstību pārtikas drošības likumdošanas prasībām.
Kompetences:Students spēs patstāvīgi iegūt, analizēt informāciju un parādīt, ka prot risināt problēmas par nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem pārtikas apritē, atbilstoši nozares likumdošanas prasībām un sabiedrības veselības nostādnēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Standarts ISO 22000: 2005. Pārtikas drošības vadības sistēmas. Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai.
2Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula Nr. 178/2002.
3Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu.
4Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa RegulaNr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.
5Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula Nr. 854/2004ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu.
Citi informācijas avoti
1What is HACCP? HACCP. A food safety management system. Food Safety. http://www.fsai.ie/
2http://www.who.
3http://www.fao.org/
4www.pvd.gov.lv
5www.zm.gov.lv
6www.foodsafety.dk