Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jeļena Koļesņikova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_166LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Civilā un militārā aizsardzība; Māszinības; Sociālā antropoloģija; Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne; Komunikācijas zinātne; Psiholoģija; Ārstniecība; Medicīnas tehnoloģijas; Sporta treneris; Tiesību zinātne; Pedagoģija; Klīniskā farmācija; Medicīnas pakalpojumi; Dzīvās dabas zinātnes; Sabiedrības veselība; Vadībzinātne; Veselības vadība; Tirgzinības un reklāma; Zobārstniecība; Personu un īpašuma aizsardzība; Socioloģija; Farmācija; Bioloģija; Rehabilitācija; Tiesību zinātne; Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jeļena Koļesņikova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)11Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas22
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sniegt iespēju studentiem apgūt pašefektivitātes un pašregulācijas koncepcijas un attīstīt prasmi tās pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads: pašefektivitāte un pašregulācija.Lekcijas2.00auditorija
2Stresa koncepcija. Stresa saistība ar veselību. Pašregulācijas stratēģijas un stresa pārvarēšana.Lekcijas2.00auditorija
3Stresa pārvaldīšanas tehnikas. Sociālo problēmu risināšana. SMART.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības0.00auditorija
4Seminārs: Stresa pārvaldīšanas tehnikas.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Personības iezīmes un pašefektivitāte.Nodarbības1.00auditorija
6Veselības uzvedība. Transteorētiskais jeb pārmaiņu posmu modelis.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Sociālā atbalsta definēšana, tā veidi, modeļi un pašefektivitāte.Lekcijas2.00auditorija
8Seminārs: mājas darba prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads: pašefektivitāte un pašregulācija.Lekcijas1.00auditorija
2Stresa koncepcija. Stresa saistība ar veselību. Pašregulācijas stratēģijas un stresa pārvarēšana.Lekcijas2.00auditorija
3Stresa pārvaldīšanas tehnikas. Sociālo problēmu risināšana. SMART.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Seminārs: Stresa pārvaldīšanas tehnikas.Lekcijas1.00auditorija
5Personības iezīmes un pašefektivitāte.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Veselības uzvedība. Transteorētiskais jeb pārmaiņu posmu modelis.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Sociālā atbalsta definēšana, tā veidi, modeļi un pašefektivitāte.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa noslēgumā prezentēt mājas darbu grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva līdzdalība lekcijās un semināru nodarbībās. 2. Mājas darba darba prezentācija grupā – problēmu risināšanas posmi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti definē pašefektivitāti, apraksta sociālās iemācīšanās teorijas pamatprincipus; nosauc stresa pārvaldīšanas tehnikas; raksturo saistību starp indivīda uzvedību/sasniegumiem un pašregulācijas mehānismiem.
Prasmes:Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā un demonstrē stresa pārvaldīšanas tehnikas.
Kompetences:Studenti patstāvīgi izveido stresa profilakses pasākumus, pamatojas uz pierādījumiem par stresa saistību ar cilvēka veselību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Azevedo, S., & Cavalcanti, L. (2013). Psychology of Stress: New Research. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, Inc.
2Chatzi, V. (2012). Psychology of Self-regulation. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc.
3Davis, M., Eshelman, E. R., & M`Kay, M. (2008). The Relaxation & Stress Reduction. Workbook. Accessible Publishing Systems PTY, Ltd.
4Friedman H.S., Schustack M. W. (2012) Personality: Classic Theories and Modern Research. Boston: Pearson Allyn & Bacon.
5Mārtinsone, K., Sudraba, V. (2016). Veselības psiholoģija. RSU, Rīga.
6Sears, R. W. (2015). Building competence in mindfulness-based cognitive therapy : transcripts and insights for working with stress, anxiety, depression, and other problems. New York: Routledge.
7Zeidner, M., Pintrich, P. R., & Boekaerts, M. (2005). Handbook of Self-regulation. Burlington, MA: Academic Press.
Papildus literatūra
1Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).
2D’Zurilla, T. J. & Nezu, A. M. (2007). Problem solving therapy: a positive approach to clinical intervention. New York: Springer Publishing Company.
3Flaten, M, & al.Absi, M. (2016). The neuroscience of pain, stress, and emotion : psychological and clinical implications. Academik press.
4Kingstown, S (2009). Roadways to healthy living : a guide for effective stress management. Pro-Change Behavior Systems, Ins.
5Oxington, K. V. (2006). Psychology of Stress. Nova Science Publishers Inc.
6Selye, H. (2012). Mana mūža stress : zinātnieka memuāri / Hanss Selje. Rīga: Jumava.
Citi informācijas avoti
1Social Behavior & Personality: an international journal
2Journal Of Behavioral Medicine