Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ginta Krikščūne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_108LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ginta Krikščūne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, Loģika, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Praktiskā komunikācija.
Mērķis:
Studiju kursa "Pašvaldību tiesības" apguve ļaus studentiem izzināt pašvaldību sistēmas nozīmīgākos elementus un to darbības tiesisko ietvaru, noskaidrot pašvaldību ģenēzi un to demokratizācijas mūsdienu tendences, kā arī tiesu praksi ar pašvaldībām saistītajos jautājumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pašvaldības jēdziens. Pašvaldību tiesību jēdziens un sistēma. 1. Ievads studiju kursā. 2. Jēdzienu sistēma: vietējā (teritoriālā) kopiena; valsts vietējā pārvalde; teritoriālā pašvaldība; vietējā pašvaldība; reģionālā pašvaldība; administratīvi teritoriālais iedalījums; novads; republikas pilsēta; atvasināta publiska persona. 3. Pašvaldību tiesību jēdziens un regulēšanas priekšmets. 4. Pašvaldību tiesību sistēma.Lekcijas2.00auditorija
2Pašvaldības kompetence. 1. Pašvaldības kompetences pamatojums. Pašvaldību kompetences formēšanās principi: centralizācija, decentralizācija, subsidiaritāte. 2. Pašvaldības kompetences iedalījums: autonomā kompetence un uzdotā kompetence. Pašvaldības kompetences nostiprinājums normatīvajos tiesību aktos. 3. Pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas.Lekcijas2.00auditorija
3Pašvaldības ģenēze. Latvijas pašvaldību sistēmas izveide. Pašvaldības kā sabiedrības organizācijas formas veidošanās. Pilsētvalstis Senajā Grieķijā. Republikas perioda pilsētu pārvalde Senajā Romā. Pašpārvaldes veidojumi Eiropas teritorijā pēc Senās Romas valsts sabrukuma. Mūsdienu pašvaldības idejas pirmsākumi viduslaiku Anglijas pilsētu pārvaldē (14. gs.). Pilsētu pārvalde viduslaiku Eiropā. Pilsētu tiesības un autonomija. Prūsijas pilsētu iekārtas reformas (19. gs.) un to nozīme Eiropā.Nodarbības1.00auditorija
4Pašvaldību institūciju iedalījums. Pašvaldības deputāta statuss. Pašvaldības dome. Pašvaldības domes kompetence. Pašvaldības domes priekšsēdētājs. Pašvaldības administrācija. Pašvaldības izpilddirektors. Revīzijas komisija.Nodarbības1.00auditorija
5Pašvaldības lēmumu sistēma. Pašvaldības saistošie noteikumi kā ārējs normatīvs akts. Pašvaldības saistošo noteikumu veidi. Pašvaldības nolikums. Pašvaldības budžets. Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām. Pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
6Pašvaldības lēmumu pieņemšanas kārtība. Pašvaldības lēmumu pieņemšanas stadijas. Pašvaldības lēmumu spēkā stāšanās kārtība. Administratīvais process pašvaldībās. Iedzīvotāju līdzdalības formas pašvaldības lēmumu pieņemšanā (pašvaldības komisijas, valdes, darba grupas, iedzīvotāju aptaujas, sabiedriskās apspriešanas utt.) un to juridiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
7Pašvaldības darbības pārraudzība. Pašvaldību darbības kontroles formas. Pašvaldību darbības institucionālā pārraudzība. Pašvaldības lēmumu tiesiskuma kontrole. Pašvaldību darbības funkcionālā pārraudzība.Lekcijas2.00auditorija
8Pašvaldības finanšu tiesības. Pašvaldības nodokļu un nodevu sistēmas raksturojums.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pašvaldības jēdziens. Pašvaldību tiesību jēdziens un sistēma. 1. Ievads studiju kursā. 2. Jēdzienu sistēma: vietējā (teritoriālā) kopiena; valsts vietējā pārvalde; teritoriālā pašvaldība; vietējā pašvaldība; reģionālā pašvaldība; administratīvi teritoriālais iedalījums; novads; republikas pilsēta; atvasināta publiska persona. 3. Pašvaldību tiesību jēdziens un regulēšanas priekšmets. 4. Pašvaldību tiesību sistēma.Lekcijas1.00auditorija
2Pašvaldības kompetence. 1. Pašvaldības kompetences pamatojums. Pašvaldību kompetences formēšanās principi: centralizācija, decentralizācija, subsidiaritāte. 2. Pašvaldības kompetences iedalījums: autonomā kompetence un uzdotā kompetence. Pašvaldības kompetences nostiprinājums normatīvajos tiesību aktos. 3. Pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas.Lekcijas1.00auditorija
6Pašvaldības lēmumu pieņemšanas kārtība. Pašvaldības lēmumu pieņemšanas stadijas. Pašvaldības lēmumu spēkā stāšanās kārtība. Administratīvais process pašvaldībās. Iedzīvotāju līdzdalības formas pašvaldības lēmumu pieņemšanā (pašvaldības komisijas, valdes, darba grupas, iedzīvotāju aptaujas, sabiedriskās apspriešanas utt.) un to juridiskais regulējums.Nodarbības1.00auditorija
7Pašvaldības darbības pārraudzība. Pašvaldību darbības kontroles formas. Pašvaldību darbības institucionālā pārraudzība. Pašvaldības lēmumu tiesiskuma kontrole. Pašvaldību darbības funkcionālā pārraudzība.Lekcijas1.00auditorija
8Pašvaldības finanšu tiesības. Pašvaldības nodokļu un nodevu sistēmas raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par pašvaldības kompetencē esoša jautājuma tiesiskajiem aspektiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Obligāts nosacījums studējošo pielaišanai pie eksāmena kārtošanas ir piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (vismaz 2). Patstāvīgo darbu temati atbilst tematiskajā plānojumā norādītajiem tematos aplūkotajiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izmanto zināšanas par pašvaldību tiesību jēdzienu un sistēmu, to rašanās pirmsākumiem un attīstību, pašvaldību kompetenci, institūciju struktūru un funkcijām, lēmumu pieņemšanas kārtību, darbības pārraudzību, sabiedrības un pašvaldības savstarpējo mijiedarbību.
Prasmes:Studējošie apgūst ne tikai teorētiskās zināšanas par svarīgākajiem pašvaldību tiesību jautājumiem, bet iegūtās zināšanas arī pielieto praktisku kāzusu risināšanā, kas saistīti gan ar pašvaldības lēmumu izstrādi un to juridisko analīzi, gan tiesu prakses analīzi. Studiju kursā veiksmīgi iegūtās teorētiskās zināšanas studentiem vēlāk būs iespējams izmantot praksē, piemēram, uzsākot jurista darba pienākumu izpildi pašvaldībās.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj organizēt, izprast un izpildīt pašvaldības kompetencē esošo juridisko jautājumu risināšanu, sagatavot lēmumu un citu dokumentu projektus, izvērtēt pašvaldības apritē esošo juridisko dokumentu tiesiskumu un pamatotību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002.
2Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2005.
3Stucka A. Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2009.
4Stucka A. Administratīvās tiesības. Otrs, papildināts un pārstrādāts izdevums. Rīga: Juridiskā koledža, 2009.
5Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs (Ārvalstu pašvaldību tiesības). 1. daļa. Rīga: P&K, 2004.
6Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Jelgava: SIA „Jelgavas tipogrāfija”, 2010.
7Jansone D., Reinholde I., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002.
Papildus literatūra
1Административное право зарубежных стран. Учебник / Под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатиной. Москва: Спарк, 2003
2Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санкт-Петербург: Юридический центр. Пресс, 2004.
3Vildbergs H. J., Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas un risinājumi. Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002.
4Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005.
5Načisčionis J. Administratīvās tiesības. Rīga: Turība, 2010.
6Харлоф Э. Местные органы власти в Европе / Пер. с англ. и предисловие В.И. Карамышева. – М.: ФиС, 1992.
7David R. Morgan and Robert E. England Managing urban America. Chatman House Publishers, Inc., Chatham, New Jersey, 1996.
Citi informācijas avoti
1Jurista Vārds.