Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Štrumfa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Patoloģija

Mērķis

Studiju priekšmetu PAK_006 un PAK_008 kopīgais mērķis ir, savstarpēji papildinot vienam otru, nodrošināt integrētas zināšanas patoloģijā un censties veidot klīniski orientētu, loģisku un zinātniski kritisku domu gaitu māszinību studentiem, akcentējot biežus un/vai klīniski būtiskus patoloģiskus procesus. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko kursu apguvei, veidojot profesionāli un vispusīgi izglītotu speciālistu.

Kursa PAK_006 mērķis ir
1. Nodrošināt māszinību programmai piemērotu ieskatu atsevišķu, biežu un/vai klīniski būtisku slimību patoloģiskajā anatomijā, resp., morfoloģiskajās izpausmēs kontekstā ar to patoģenēzi, programmas apjoma noteiktajās robežās ietverot ieskatu šūnu bojājuma būtībā, patoģenēzē un terminoloģijā; biežu un klīniski aktuālu audzēju patoloģijā; iekaisuma morfoloģiskajās izpausmēs; biežās sastopamās un/vai klīniski svarīgās respiratorās slimībās; ginekoloģiskajā patoloģijā;
2. Sniegt praktisku pārskatu par patoloģiju kā diagnostisku medicīnas nozari studiju programmas specifikai atbilstošā līmenī.

Kurss PAK_008 papildina šo priekšmetu ar zināšanām par atsevišķiem vispārīgiem patoloģiskiem procesiem un atsevišķu būtisku slimību patoģenēzi (t.sk. sistēmiskām patoloģiskām izmaiņām), ciktāl tas iespējams priekšmeta apjoma ietvaros.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, cilvēka anatomijā, histoloģijā, ģenētikā, fizioloģijā, bioķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot atsevišķu, kursa tematiskajā plānā ietverto slimību un vispārīgu patoloģisku procesu (atbilstoši kursa apjoma noteiktajām iespēju robežām) būtību, cēloņus un riska faktorus, patoģenēzi un tās atspoguļojumu klīniskās norisēs, laboratorajos un attēldiagnostikas izmeklējumos, iespējamās komplikācijas un sekas, iznākumus.

Prasmes

Students pratīs argumentēti izvērtēt atsevišķu, biežāk sastopamu slimību patoģenēzi (atbilstoši kursa apjoma noteiktajām iespēju robežām), saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu nepieciešamos audu izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Iegūtās kompetences aptver dažādu orgānu un to sistēmu slimību patoģenēzi, ciktāl to iespējams apskatīt atbilstoši kursa apjoma noteiktajām iespēju robežām, un kalpo kā bāze tālākajām medicīnas studijām atbilstošās studiju programmas ietvaros nepieciešamo kompetenču iegūšanai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.