Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aira Aija Krūmiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_088LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PedagoģijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs; Rehabilitācija; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aira Aija Krūmiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads studijās, ievads specialitātē.
Mērķis:
Padziļināt studējošo zināšanas un izpratni par pedagoģijas zinātni un pieaugušo pedagoģijas didaktiskajiem pamatprincipiem. Pilnveidot prasmi lietot jauniegūtās zināšanas un kompetences studiju procesā, savā profesionālajā izaugsmē un darbībā pacientu/klientu labā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pieaugušo izglītības izpratne, organizācija un saturs. Andragoģija. Mūžizglītība.Lekcijas1.00auditorija
2Izglītojošā darba nozīme profesionālajā vidē. Kompetenču pieeja. Izglītības programmas izstrāde.Lekcijas1.00auditorija
3Pedagoģijas zinātņu sistēma. Pedagoģijas vispārīgie pamati un kategorijas.Lekcijas1.00auditorija
4Pedagoģisko un sociālo procesu mijsakarības. Personība kā pedagoģijas kategorija.Lekcijas1.00auditorija
5Pedagoģiskās stratēģijas domāšanas attīstīšanai (transformatīvā, kooperatīvā, dziļā mācīšanās). Pašregulēts un pašvirzīts studiju process.Lekcijas1.00auditorija
6Didaktikas principi veselības aprūpē, un pacientu/klientu izglītošanā. Dizaina un kritiskā domāšana studiju procesā.Lekcijas1.00auditorija
7Dažādu pedagoģijas teoriju attīstība, virzība un izmantošana veselības aprūpes praksē.Lekcijas1.00auditorija
821. gadsimta dzīves prasmes un meistarība profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
9Metodes darbā ar auditoriju/klientu. Seminārs. Diskusija. Lekcija. Intervija. Mērķtiecīgā jautāšana.Nodarbības1.00auditorija
10Mācību formas, paņēmieni un principi dažādos vecuma posmos. Situāciju/gadījumu analīze, lomu spēles u.c.Nodarbības1.00auditorija
11Pedagoģiskā ētika profesionālajā saskarsmē un komunikācijā. Emocionālā inteliģence studijās un darbā.Nodarbības1.00auditorija
12Pedagoģiskais pētījums, tā analīze. Starpieskaite: prezentē izvēlētā pedagoģiskā pētījuma mērķim atbilstošu pieeju problēmsituāciju risinājumam profesionālajā vidē.Nodarbības1.00auditorija
13Kritiskās domāšanas stratēģijas darbā ar klientu. Principi. Pieejas. Modeļi.Nodarbības1.00auditorija
14Informācijas atlases un strukturēšanas paņēmieni. Informācijas kartēšana.Nodarbības1.00auditorija
15Izglītības programmas struktūra, mērķis, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
16Pieaugušo izglītības pedagoģiskie principi praksē. Patstāvīgā darba (izglītības programmas) prezentācija. Pedagoģijas kursā apgūto metožu izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pieaugušo izglītības izpratne, organizācija un saturs. Andragoģija. Mūžizglītība.Lekcijas1.00auditorija
2Izglītojošā darba nozīme profesionālajā vidē. Kompetenču pieeja. Izglītības programmas izstrāde.Lekcijas1.00auditorija
5Pedagoģiskās stratēģijas domāšanas attīstīšanai (transformatīvā, kooperatīvā, dziļā mācīšanās). Pašregulēts un pašvirzīts studiju process.Lekcijas1.00auditorija
6Didaktikas principi veselības aprūpē, un pacientu/klientu izglītošanā. Dizaina un kritiskā domāšana studiju procesā.Lekcijas1.00auditorija
821. gadsimta dzīves prasmes un meistarība profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
9Metodes darbā ar auditoriju/klientu. Seminārs. Diskusija. Lekcija. Intervija. Mērķtiecīgā jautāšana.Nodarbības1.00auditorija
12Pedagoģiskais pētījums, tā analīze. Starpieskaite: prezentē izvēlētā pedagoģiskā pētījuma mērķim atbilstošu pieeju problēmsituāciju risinājumam profesionālajā vidē.Nodarbības1.00auditorija
13Kritiskās domāšanas stratēģijas darbā ar klientu. Principi. Pieejas. Modeļi.Nodarbības1.00auditorija
15Izglītības programmas struktūra, mērķis, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
16Pieaugušo izglītības pedagoģiskie principi praksē. Patstāvīgā darba (izglītības programmas) prezentācija. Pedagoģijas kursā apgūto metožu izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Atbilstoši kopējam studiju kursa apjomam (vismaz 48 stundas), studējošā patstāvīgā darba ietvaros: 1) radoša gatavošanās un aktīva iesaistīšanās nodarbību norisē, t.sk. diskusijas, problēmsituāciju/gadījumu analīze, lomu spēles u.c. interaktīvas studiju metodes. 2) pedagoģiskā pētījuma analīze un izvērtēšana: (individuāli vai 2–3 studentu grupā; „ieskaitīts”, ja prezentēta mutvārdos un iesniegta rakstveidā pētījuma analīze 1–2 (A4) lpp.). 3) ar studiju kursa un programmas specifiku saistītas pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrāde un prezentēšana studiju grupā, izmantojot informācijas uztveri rosinošas metodes, programmas saturu saistot ar klientu/pacientu izglītošanu vai akadēmisko darbību. 4) sekmīgi nokārtota ieskaite studiju kursa noslēgumā.
Vērtēšanas kritēriji:
Starpieskaite: Aktuāla pedagoģiskā pētījuma analīze un izvērtēšana. Individuāli vai 2–3 studentu grupā. „Ieskaitīts” tiek saņemts, ja ir prezentēta mutvārdos un iesniegta rakstveidā ar profesionālās darbības specifiku saistīta pedagoģiskā pētījuma analīze (1–2 A4 lpp., tā ir pamatota un veikta atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem). Ieskaite: „Pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrāde” savas profesionālās kompetences pilnveidei. Vērtējums “ieskaitīts” tiek saņemts, ja ir izstrādāta un iesniegta izglītības programma (4–5 A4 lpp.), kas sevī ietver vienu no informācijas karšu veidiem, ir sagatavota PowerPoint prezentācija un 5–7 min. uzstāšanās studiju grupā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:1. Raksturo pedagoģijas kategorijas profesionālā kontekstā, novērtē to lietderību un iespējamos riska faktorus. 2. Apraksta alternatīvo pedagoģijas teoriju būtību un izmantošanas iespējas pacienta/klienta veselības aprūpē. 3. Novērtē personības lomu pedagoģiskā procesa vadīšanā un saskarsmē ar pacientu/klientu. 4. Klasificē un salīdzina didaktikas metodes pieaugušo pedagoģijā.
Prasmes:1. Mērķtiecīgi atlasa, kritiski izvērtē un strukturē informāciju atbilstoši profesionālajām vajadzībām. 2. Analizē dažādas didaktiskās pieejas, izmanto teorētiskās zināšanas konfliktu risināšanā konkrētās situācijās. 3. Izvēlas piemērotākās metodes savas pieredzes demonstrēšanai/tālāknodošanai starpdisciplinārā (pedagoģija, psiholoģija, medicīna) skatījumā.
Kompetences:1. Izstrādā jaunākajos pedagoģiskajos pētījumos balstītu, profesionālajai darbībai atbilstošu pieaugušo neformālās izglītības programmu. 2. Argumentēti prezentē izstrādāto izglītības programmu, prezentācijā ietverot informācijas uztveri rosinošas un interaktīvas didaktikas metodes.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone, K. (red.). (2012). Pieaugušo izglītība. Rīga: RaKa.
2Kūle, M. u.c. (2019) Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija.
3The Learner-centered Curriculum: Design and Implementation (The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series) Ebrary Academic Complete 2012.
4Geidžs, N.L., Berliners, D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.
5The Handbook of Transformative Learning: Theory, Research, and Practice (Jossey-Bass Higher and Adult Education Series) Ebrary Academic Complete 2012.
Papildus literatūra
1 Brigmane B. (2014) Pieaugušo pašpieredzes veidošanās mācīšanās procesā RPIVA, Promocijas darbs
2Blossfeld, H. P., Roßbach, H. G. (eds.) (2019). Education as a Lifelong Process. The German National Educational Panel Study (NEPS) Edition ZfE 3
3Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. Rīga: SIA Mācību apgāds NT.
4Lieģeniece, D. (2002). Ievads andragoģijā jeb mācīšanās “būt” pieaugušo vecumā.
5Rubene, Z. (2008). Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.
6Šiļņeva, L., Eglīte, E. (2001). Kas ir problēmbalstītā izglītība. Rīga: JUMI.
7Merriam, S.B., Bierema, L.L. (eds.) (2014). Adult Learning: Linking Theory and Practice, San Francisco, Jossey-Bass, .
Citi informācijas avoti
1Adult Learning: It is Never too Late to Learn. Commission of the European Communities (2006). Iegūts no: http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=956&clang=1
2Davies, M. Concept Mapping, Mind Mapping and Argument Mapping: What are the Differences and Do They Matter? High Education. 2011, 62, 3, 279-301. Iegūts no: http://media.usm.maine.edu/~lenny/critical%20thinking%20and…