Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Nora Jansone-Ratinika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PIC_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pedagoģiskās izaugsmes centrs
Struktūrvienības vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pedagoģijas pamati.
Mērķis:
Veicināt pedagoģijas pamatkategoriju un likumību apguvi un izpratni par to izmantošanu praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pedagoģijas problēmjautājumu aktualizēšana veselības aprūpes praksē.Nodarbības4.00auditorija
2Pedagoģijas teorētiskās nostādnes: būtība, jēdzieni, sistēma.Lekcijas2.00auditorija
3Zināšanas un izpratne par pedagoģiskā procesa vispārīgām sakarībām un vides būtību, veidošanos un novitātēm pedagoģijā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Studiju un pētniecības process, tā principi. Akadēmiskās un profesionālās pedagoģiskās prakses teorētiskie un praktiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Audzināšanas problemātika mūsdienās. Individualizācija, vērtības un normas, socializācija, kulturalizācija. Audzināšanas fenomens dažādu zinātņu nozaru skatījumā.Lekcijas1.00auditorija
6Klasificēts pedagoģisko kategoriju un līdzekļu klāsts, to izvēles pamatojums, atbilstība un potenciālais lietojums profesionālajā veselības aprūpes praksē.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• atbilstoši tematam patstāvīgi veikt zinātniskās literatūras atlasi un analīzi, pedagoģijas, psiholoģijas un fizioterapijas nozarēs; • patstāvīgi veikt izvēlētā vai piedāvātā temata padziļinātu izpēti nolūkā atsegt teorētisko nostādņu lietojuma iespējas praksē; • prezentēt izpētes gaitā iegūtos rezultātus, izmantojot slaidrādi.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala vērtējumu veido: • obligāts nodarbību apmeklējums; • patstāvīgā pētījuma izstrāde un aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas un izpratne par pedagoģijas pamatkonceptu, problēmu būtību un risināšanas iespējām, likumībām, cēloņu un seku sakarībām, nozīmi un saturu, mērķiem un ideāliem, tajā aplūkoto problēmu konsekvencēm cilvēka dzīvē.
Prasmes:Saskatīt pedagoģijas problēmu būtību, tās analizēt un izvērtēt, fleksibli un radoši izmantot pedagoģijas pieejas un piedāvāto instrumentāriju pētnieciskajā, sociālajā un profesionālajā veselības aprūpes darbā.
Kompetences:Izprast pedagoģijas zinātnē ietverto kategoriju būtību un nozīmību, kompetenti spriest par pedagoģijas problemātiku, atbilstoši integrējot gūtās zināšanas ikdienas profesionālajā praksē. Demonstrēt prasmi kompetenti un radoši organizēt savu darbu, kā arī veidot sadarbību ar kolēģiem, klientiem, pacientiem, studentiem. Prast identificēt pedagoģijas kategorijas ikdienas darbā (aprūpi, izglītošanu un audzināšanu), kritiski un argumentēti meklēt un īstenot starpdisciplināras (medicīna, pedagoģija, psiholoģija u.c.) pieejas. Prast patstāvīgi pilnveidot profesionālo identitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jurgena, I. (2001). Vispārīgā pedagoģija. Rīga: SIA Izglītības soļi.
2Prudņikova, I. Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga: RaKa,2004.
3Špona, A. (2004). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: Raka.
4Šteiners, R. (2000). Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga: RaKa.
5Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa.
Papildus literatūra
1Diekelmann, N. L. (2003). Teaching the Practitioners of Care: New Pedagogies for the Health Professions. University of Wisconsin Press.
2Stēnsgorda, P. (2004). Māte, bērni un tēvs. Rīga: Atēna.
3Gudjons, H. (2007). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga, Zvaigzne ABC.
4Rubene, Z., Krūmiņa, A., Vanaga, I. (2008). Ievads mediju pedagoģijā. Monogrāfija. Rīga: RaKa.
5Rubene, Z. (2008). Kritiskās domāšanas izmantošana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
6Rubene, Z. (2006). Kritiskā domāšana postmodernisma situācijā.
7Bēme, G. (2003). Refleksijas par izglītības un kultūras kopsakarībām. Skolotājs, Nr. 4.