Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Nora Jansone-Ratinika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PIC_006LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Augstskolas pedagoģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Docētāju tālākizglītības nodaļa
Struktūrvienības vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pedagoģijas un psiholoģijas pamati.
Mērķis:
Veicināt pedagoģijas pamatkategoriju un likumību apguvi un izpratni par to izmantošanu praksē: • izglītojošā darbā ar pacientiem un viņu tuviniekiem; • akadēmiskajā darbā ar studentiem; • klīnisko prakšu vadīšanā klīniskajā vidē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pedagoģija kā zinātne un prakse, tās priekšmets un kategorijas.Lekcijas1.00auditorija
2Pedagoģijas problēmjautājumu aktualizēšana veselības aprūpes praksē.Nodarbības4.00auditorija
3Zināšanas un izpratne par pedagoģiskā procesa vispārīgām sakarībām un vides būtību, veidošanos un novitātēm pedagoģijā.Lekcijas1.00auditorija
4Studiju un pētniecības process, tā principi. Akadēmiskās un profesionālās pedagoģiskās prakses teorētiskie un praktiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
5Audzināšanas problemātika mūsdienās. Individualizācija, vērtības un normas, socializācija, kulturalizācija. Audzināšanas fenomens dažādu zinātņu nozaru skatījumā.Lekcijas1.00auditorija
6Klasificēts pedagoģisko kategoriju un līdzekļu klāsts, to izvēles pamatojums, atbilstība un potenciālais lietojums profesionālajā veselības aprūpes praksē.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- atbilstoši tematam patstāvīgi veikt zinātniskās literatūras atlasi un analīzi, pedagoģijas, psiholoģijas un fizioterapijas nozarēs; - patstāvīgi veikt izvēlētā vai piedāvātā temata padziļinātu izpēti nolūkā atsegt teorētisko nostādņu lietojuma iespējas praksē; - prezentēt, izpētes gaitā iegūtos rezultātus
Vērtēšanas kritēriji:
Gala vērtējumu veido: - obligāts nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās; - praktisko darbu izstrāde un prezentēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas un izpratne par pedagoģijas pamatkonceptu, problēmu būtību un risināšanas iespējām, likumībām, cēloņu un seku sakarībām, nozīmi un saturu, mērķiem un ideāliem, tajā aplūkoto problēmu konsekvencēm cilvēka dzīvē.
Prasmes:Saskatīt pedagoģijas problēmu būtību, tās analizēt un izvērtēt, elastīgi un radoši izmantot pedagoģijas pieejas un piedāvāto instrumentāriju pētnieciskajā, sociālajā un profesionālajā veselības aprūpes darbā.
Kompetences:izprast pedagoģijas zinātnē ietverto kategoriju būtību un nozīmību, kompetenti spriest par pedagoģijas problemātiku, atbilstoši integrējot gūtās zināšanas ikdienas profesionālajā praksē. Demonstrē prasmi kompetenti un radoši organizēt savu darbu, kā arī veidot sadarbību ar kolēģiem, klientiem, pacientiem, studentiem. Prot identificēt pedagoģijas kategorijas ikdienas darbā (aprūpi, izglītošanu un audzināšanu), kritiski un argumentēti meklēt un īstenot starpdisciplināras (medicīna, pedagoģija, psiholoģija u.c.) pieejas. Prasme patstāvīgi pilnveidot profesionālo identitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jurgena, I. (2001). Vispārīgā pedagoģija. Rīga: SIA Izglītības soļi.
2Prudņikova, I. Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga: RaKa,2004.
3Špona, A. (2004). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: Raka.
4Šteiners, R. (2000). Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga: RaKa.
5Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa.
Papildus literatūra
1Diekelmann, N. L. (2003). Teaching the Practitioners of Care: New Pedagogies for the Health Professions. University of Wisconsin Press.
2Stēnsgorda, P. (2004). Māte, bērni un tēvs. Rīga: Atēna.
3Gudjons, H. (2007). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga, Zvaigzne ABC.
4Rubene, Z., Krūmiņa, A., Vanaga, I. (2008). Ievads mediju pedagoģijā. Monogrāfija. Rīga: RaKa.
5Rubene, Z. (2008). Kritiskās domāšanas izmantošana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
6Rubene, Z. (2006). Kritiskā domāšana postmodernisma situācijā.
7Bēme, G. (2003). Refleksijas par izglītības un kultūras kopsakarībām. Skolotājs, Nr. 4.