Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aira Aija Krūmiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_168LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PedagoģijaMērķauditorija:Klīniskā farmācija; Medicīnas tehnoloģijas; Pedagoģija; Dzīvās dabas zinātnes; Ārstniecība; Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi; Socioloģija; Politikas zinātne; Civilā un militārā aizsardzība; Sabiedrības veselība; Psiholoģija; Veselības vadība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Vadībzinātne; Sociālā antropoloģija; Zobārstniecība; Komunikācijas zinātne; Sporta treneris; Māszinības; Bioloģija; Uzņēmējdarbības vadība; Informācijas un komunikācijas zinātne; Tiesību zinātne; Tiesību zinātne; Tirgzinības un reklāma; Personu un īpašuma aizsardzība; Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aira Aija Krūmiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Padziļināt izpratni par pedagoģijas pamatkategorijām un likumībām veselības aprūpē, pilnveidot prasmi lietot zināšanas personīgajā izaugsmē un profesionālajā darbībā pacientu/klientu labā, nodrošināt gatavību iesaistīties pedagoģijas problēmu vērtēšanā un risināšanā dažādās mērķauditorijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pedagoģijas pamatprincipi un kategorijas veselības aprūpes kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
2Pedagoģija veselības aprūpē, vēsturiskā virzība, tendences, perspektīva.Lekcijas1.00auditorija
3Mācīšanās teorētiskie pamati. Teorētiskās pieejas izglītībā – kognitīvā, biheiviorālā, humānā u.c.Lekcijas1.00auditorija
4Efektīvas mācīšanās principi. Mācību metodes. Pacientcentrēts mācību process.Lekcijas1.00auditorija
5Indivīda uztveres un attīstības īpatnības dažādos vecuma posmos un attīstību ietekmējošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
6Pedagoģiskā ētika un emocionālā inteliģence profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
7Kompetenta argumentācija veselības aprūpē. Kompetence. Dzīvesprasmes.Lekcijas1.00auditorija
8Ieskats izziņas procesu (sajūtas, uztvere, atmiņa, iztēle, domāšana, runa u. c.) funkcionēšanā. Atmiņas, domāšanas un uzmanības trenēšana un attīstīšana.Lekcijas1.00auditorija
9Profesionālā komunikācija un pacientu izglītošana. Mācīšanās veidi un stili.Nodarbības1.00auditorija
10Sociālo attiecību un komunikācijas prasmju veidošana. Konsultēšanas pamatprasmes.Nodarbības1.00auditorija
11Sava mācīšanās stila, atmiņas veida, domāšanas īpatnību noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
12Individuālais darbs un darbs ar grupām. Pacienta izglītošanās plāna sastādīšana.Nodarbības1.00auditorija
13Darbs ar grupām (grupas vadīšanas principi). Starpieskaite: Pacienta izglītošanās plāna prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
14Izglītojoši preventīvā darba nozīme veselības saglabāšanā. Gadījumu un situāciju analīze.Nodarbības1.00auditorija
15Diskusija par aktuāliem veselības aprūpes jautājumiem zinātnē. Patstāvīgā darba prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
16Pašobjektivitāte mācīšanās procesa novērtēšanā. Efektīvas mācīšanās piemēra demonstrējums grupā.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pedagoģijas pamatprincipi un kategorijas veselības aprūpes kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
2Pedagoģija veselības aprūpē, vēsturiskā virzība, tendences, perspektīva.Lekcijas1.00auditorija
3Mācīšanās teorētiskie pamati. Teorētiskās pieejas izglītībā – kognitīvā, biheiviorālā, humānā u.c.Lekcijas1.00auditorija
4Efektīvas mācīšanās principi. Mācību metodes. Pacientcentrēts mācību process.Lekcijas1.00auditorija
5Indivīda uztveres un attīstības īpatnības dažādos vecuma posmos un attīstību ietekmējošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
6Pedagoģiskā ētika un emocionālā inteliģence profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
7Kompetenta argumentācija veselības aprūpē. Kompetence. Dzīvesprasmes.Lekcijas1.00auditorija
8Ieskats izziņas procesu (sajūtas, uztvere, atmiņa, iztēle, domāšana, runa u. c.) funkcionēšanā. Atmiņas, domāšanas un uzmanības trenēšana un attīstīšana.Lekcijas1.00auditorija
12Individuālais darbs un darbs ar grupām. Pacienta izglītošanās plāna sastādīšana.Nodarbības1.00auditorija
13Darbs ar grupām (grupas vadīšanas principi). Starpieskaite: Pacienta izglītošanās plāna prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
14Izglītojoši preventīvā darba nozīme veselības saglabāšanā. Gadījumu un situāciju analīze.Nodarbības1.00auditorija
15Diskusija par aktuāliem veselības aprūpes jautājumiem zinātnē. Patstāvīgā darba prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Atbilstoši kopējam studiju kursa apjomam (vismaz 56 stundas), studējošā patstāvīgā darba ietvaros: 1) patstāvīgi un mērķtiecīgi gatavoties nodarbībām, t.sk.: • nostiprināt lekciju materiālu, • lasīt papildus norādītos informācijas avotus, • apgūt un lietot profesionālo terminoloģiju, • iesaistīties diskusijās, problēmsituāciju/gadījumu analīzē, lomu spēlēs u.c., • sekot līdzi nozares un specialitātes aktualitātēm; 2) individuāli sagatavot jaunāko zinātnisko atziņu apkopojumu par konkrētu ar pedagoģiju veselības aprūpē saistītu jautājumu, saskaņojot tēmu ar docētāju (analizēti vismaz 10 zinātniskās literatūras avoti); 3) konsultēt klientu konkrētas situācijas/gadījuma ietvaros (pāru darbs); 4) nelielā grupā (3–4 studējošie) demonstrēt efektīvās mācīšanās piemēru praksē („par/pret” diskusija; reklāmas klips; lomu spēle); 5) nelielā grupā (3–4 studējošie) izstrādāt izglītošanas plānu konkrētai pacientu grupai.
Vērtēšanas kritēriji:
Starpieskaite: izstrādāts un prezentēts pacienta izglītošanas plāns konkrētai mērķauditorijai; apraksts: 1–2 lpp., (grupā 3–4 studējošie). Ieskaite: Vērtējums “ieskaitīts” tiek saņemts, ja ir: 1) veikts jaunāko zinātnisko atziņu apkopojums par konkrētu ar pedagoģiju veselības aprūpē saistītu jautājumu (analizēti vismaz 10 zinātniskās literatūras avoti); apraksts: 1–2 lpp., (individuāli); 2) prezentēta un iesniegta situācijas/gadījuma analīze; apraksts: 1–2 lpp., (pāru darbs); 3) demonstrēts efektīvās mācīšanās piemērs praksē („par/pret” diskusija; reklāmas klips; lomu spēle) par studiju kursā apgūtu, pedagoģijas veselības aprūpē aktuālu jautājumu; apraksts: 1–2 lpp., (grupā 3–4 studējošie).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:1. definē efektīvas mācīšanās pamatprincipus dažādos vecumposmos; 2. apraksta pacientcentrēta mācību procesa teorētiskos aspektus; 3. skaidro izglītojoši preventīvā darba nozīmi veselības saglabāšanā.
Prasmes:1. izvēlas un lieto klienta/pacienta attīstībai, savām studiju un profesionālajām vajadzībām atbilstošas didaktiskās metodes profesionālajā komunikācijā; 2. prot noteikt un aprakstīt savu mācīšanās stilu un veidu.
Kompetences:1. demonstrē zināšanas un prasmes patstāvīgi konsultēt klientu konkrētas situācijas (gadījuma) ietvaros; 2. izstrādā pacienta izglītošanas plānu konkrētai mērķauditorijai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Goodyear, V. Armour, K. (2019). Young People, Social Media and Health. Routledge, 232.
2Slusser,M., Luis I. Garcia, L.I., at. a. (2019). Foundations of Interprofessional Collaborative Practice in Health Care - E-Book
3Cullen, R., Harris, M., Hill, R.R. (2012). The Learner-centered Curriculum: Design and Implementation. (The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series) Ebrary Academic Complete, 272.
4Krūmiņa A.A., Mihailovs I.J. u.c. (2016) Komunikācija veselības aprūpes vidē. No: K.Mārtinsone, V.Sudraba (red.) Veselības psiholoģija (153.-177.), RSU
5Bēta, G. (2017). Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā. Promocijas darbs, LU.
Papildus literatūra
1Puķīte, M. (2012). Medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanās studiju procesā. Promocijas darbs LU.
2Illeris, K. (ed.) (2009). Contemporary Theories of Learning. London and New York: Routledge.
3Jensen, E. (2005). Teaching with the brain in mind. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
4Vedins, I. (2011.) Mācīšanas māksla. Rīga: Avots.
Citi informācijas avoti
1Veselība 2020: Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai: saīsinātā versija (2013). PVO Eiropas Reģionālais birojs; Rīga: Slimību profilakses un kontroles centrs.
2Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.−2020.gadam Iegūts no: https://likumi.lv/doc.php?id=269591
3http://www.textbooks.com/Health-Behavior-and-Health-Educati…
4http://www.textbooks.com/Competency-Based-Framework-for-Hea…
5http://www.textbooks.com/Health-Behavior-and-Health-Educati…
6https://www.brighton.ac.uk/healthresearch/research-areas/pe…