Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aira Aija Krūmiņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija

Mērķis

Padziļināt studējošo zināšanas un izpratni par pedagoģijas zinātni un pieaugušo pedagoģijas didaktiskajiem pamatprincipiem. Pilnveidot prasmi lietot jauniegūtās zināšanas un kompetences studiju procesā, savā profesionālajā izaugsmē un darbībā pacientu/klientu labā.

Priekšzināšanas

Ievads studijās, ievads specialitātē.

Rezultāti

Zināšanas

1. Raksturo pedagoģijas kategorijas profesionālā kontekstā, novērtē to lietderību un iespējamos riska faktorus.
2. Apraksta dažādu pedagoģijas teoriju būtību un izmantošanas iespējas pacienta/klienta veselības aprūpē.
3. Novērtē personības lomu pedagoģiskā procesa vadīšanā un saskarsmē ar pacientu/klientu.
4. Klasificē un salīdzina didaktikas metodes pieaugušo pedagoģijā.

Prasmes

1. Mērķtiecīgi atlasa, kritiski izvērtē un strukturē informāciju atbilstoši profesionālajām vajadzībām.
2. Analizē dažādas didaktiskās pieejas, izmanto teorētiskās zināšanas konfliktu risināšanā konkrētās situācijās.
3. Izvēlas piemērotākās metodes savas pieredzes demonstrēšanai/tālāknodošanai starpdisciplinārā (pedagoģija, psiholoģija, medicīna) skatījumā.

Kompetences

1. Izstrādā jaunākajos pedagoģiskajos pētījumos balstītu, profesionālajai darbībai atbilstošu, pieaugušo neformālās izglītības programmu.
2. Argumentēti prezentē izstrādāto izglītības programmu, prezentācijā ietverot informācijas uztveri rosinošas un interaktīvas didaktikas metodes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN7BakalaursObligātsIrēna Upeniece
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA2BakalaursObligāts
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligāts
Uzturs, RFU8BakalaursObligāts
Uzturs, RFUN6BakalaursObligāts