Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jana Pavāre

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_006LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jana Pavāre
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi pabeigtas studijas SF 1. – 3. studiju gada preklīniskajos un klīniskajos priekšmetos.
Mērķis:
Studiju kurss paredzēts Stomatoloģijas fakultātes 4. studiju gada studentiem. Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis pediatrijas pamatus, kas dos iespēju veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi stomatologa darbā ar bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads pediatrijā (pediatrija kā medicīnas nozare, īss pediatrijas attīstības vēsturisks apskats). Bērnu veselība pasaulē un Latvijā. Bērnu augšana un attīstība.Lekcijas1.00auditorija
2Bērnu ēdināšana. Bērnu zīdīšanas priekšrocības un tās veicināšanas pasākumi. Hroniskas trofikas traucējumu cēloņi, patoģenēzes mehānismi, klīniskās izpausmes, ietekme uz sejas, žokļu un zobu attīstību.Lekcijas1.00auditorija
3Minerālvielu (kalcija, fosfora, magnija, dzelzs, fluora) un vitamīnu (D,A, B, C, u.c.) metabolisma traucējuma cēloņi, patoģenēze, ietekme uz sejas, žokļu un zobu attīstību.Lekcijas1.00auditorija
4Hemorāģiskais sindroms bērniem: cēloņi, izpausmes, diagnostika, stomatologa taktika.Lekcijas1.00auditorija
5Akūta respiratoru slimību cēloņi, galvenās klīniskās izpausmes. Akūta elpošanas nepietiekamības, hipertermijas un krampju sindroma cēloņi, patoģenēze, neatliekamā palīdzība.Lekcijas1.00auditorija
6Bērnības periodu raksturojums, anamnēzes ievākšanas īpatnības, datu novērtējums. Bērnu fiziskā, motorā, dzimumattīstība. Datu iegūšana un novērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Bērna gremošanas orgānu anatomiski – fizioloģiskās īpatnības un to klīniskā nozīme. Zīdaiņu ēdināšanas principi. Krūts barošanas priekšrocības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Hroniski trofikas traucējumi: cēloņi (malabsorbcijas – laktozes nepanesība, celiakija, cistiskā fibroze, nepietiekams uzturs u.c.), klīniskās izpausmes, šo procesu ietekme uz sejas, žokļu un zobu attīstību, ārstēšanas pamatprincipi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Bērnu ādas, zemādas un elpošanas orgānu anatomiski – fizioloģiskās īpatnības un to klīniskā nozīme. Alerģijas bērniem, klīniskās īpatnības, īpaši mutes dobumā, profilakses un ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Akūtu respiratoru slimību klīnika, ārstēšanas principi. Bērnu kaulu un muskuļu anatomiski – fizioloģiskās īpatnības un to klīniskā nozīme. D vitamīna deficīta cēloņi, klīniskās īpatnības, īpaši sejā. Rahīta profilakse un ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Bērnu hemopoētiskā sistēmas anatomiski – fizioloģiskās īpatnības. Dzelzs deficīta anēmijas cēloņi, klīniska, profilakses un ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Hemofilijas cēloņi, klīnika, ārstēšanas principi un stomatologa taktika, ārstējot ar hemofīliju slimu bērnu. Trombocitopātiju un trombocitopēniju cēloņi, klīnika, profilakses un ārstēšanas principi. Stomatologu lomu un taktika reimatisma slimnieku ārstēšanā un profilaksē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Uropoētiskās sistēmas slimību struktūra bērniem, diagnostikas metodes un iespējas. Stomatologa loma un funkcijas dažādu uropoētiskās sistēmas slimību (piem. glomerulonefrīta) profilaksē un ārstēšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Bērnu infekcijas slimību (masalas, masaliņas, difterija, skarlatīna, epidēmiskais parotīts, poliomielīts) cēloņi, galvenie klīniskie simptomi. Stomatologa loma šo slimību diagnostikā. Profilaksē, ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Ieskaite.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa apguves laikā patstāvīgā darba sadaļā studējošam uz katru nodarbību jāsagatavo atbildes uz paškontroles jautājumiem, kuri ir speciāli iepriekš sagatavoti ar precīzi norādītām atsaucēm no kurām studējošām jāgatavojas, lai spētu atbildēt uz tiem (prezentācijas, grāmatas ar precīzi norādītām lappusēm, metodiskās rekomendācijas). Paškontroles jautājumi pieejami e-studiju vidē. Sagatavojot paškontroles jautājumus, studējošais spēj pilnvērtīgi iesaistīties diskusijā ar docētāju un citiem studējošiem nodarbības laikā, analizēt klīniskos gadījumus, izmeklēt pacientus un realizēt citus pārbaudes veidus.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences sekojošu kontroli: 1) praktisko iemaņu pārbaude pie pacienta; 2) kontroldarbu veidā katras nodarbības laikā (kontroldarbs veidots no 3 sadaļām: daudzizvēļu kontroles jautājumiem, situācijas uzdevuma un atvērtā esejas veida jautājuma); 3) klīnisko gadījumu apspriešanā; 4) situācijas uzdevumu analīzē diskusiju formātā mazās grupās. Kursa beigās ir rakstiska ieskaite, kas veidota no 3 sadaļām – noteikts skaits daudzizvēļu jautājumu, situācijas uzdevums un esejas veida jautājums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: 1. Definēt bērnu vecumposmus, aprakstīt tiem raksturīgo normu un iespējamo patoloģiju. 2. Novērtēt bērna augšanu un attīstību, identificēt iespējamās novirzes no normas un izskaidrot to cēloņus. 3. Aprakstīt bērnu ēdināšanas principus atbilstoši vecumam, un novērtēt ēdināšanas ietekmi uz bērna attīstību, īpaši mutes dobuma veselības aspektā. 4. Raksturot vitamīnu un minerālvielu metabolisma traucējumu cēloņus un to ietekmi uz sejas, žokļu un zobu attīstību. 5. Nosaukt biežākos hroniskos trofikas traucējumus bērniem un to klīniskās izpausmes. 6. Aprakstīt bērnu ādas un zemādas īpatnības, raksturot alerģiju izpausmes bērniem un to cēloņus, īpaši mutes dobumā. 7. Raksturot biežāko bērnu elpceļu slimību, hemorāģiskā sindroma, uropoētiskās sistēmas slimību un reimatoloģisko saslimšanu cēloņus, klīniskās izpausmes (īpaši saistībā ar mutes dobuma veselību) un ārstēšanas principus, definēt neatliekamās palīdzības principus stomatoloģiskās aprūpes etapā. 8. Raksturot biežākās bērnu infekcijas slimības, to inkubācijas periodus, klīniskās izpausmes, ārstēšanas principus un stomatologa taktiku to gadījumā. 9. Zināt Latvijas valsts vakcinācijas kalendāru un aprakstīt vakcinācijas nozīmi veselības aprūpes kontekstā.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs: 1. Formulēt atslēgas vārdus un orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu slimībām. 2. Atrast bērna vecumam un vecākiem atbilstošu saskares formu, lai veiktu klīnisko izmeklēšanu. 3. Lietot atbilstošās metodes bērna augšanas un attīstības izvērtēšanai un iespējamo noviržu cēloņu izskaidrošanai. 4. Izvērtēt bērna ēdināšanu atbilstoši konkrētam vecumposmam un pratīs atpazīt iespējamās novirzes, un spēs piedāvāt korektīvos pasākumus. 5. Biežāk sastopamo bērnu slimību tipisko formu gadījumos mērķtiecīgi savākt anamnēzi, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus un secīgi nosūtīs tālākai izmeklēšanai pie atbilstoša pediatrijas speciālista. 6. Pazīt studiju programmā iekļauto bērnu slimību tipiskās izpausmes formas mutes dobumā, spēs piedāvāt ārstēšanas un prevencijas principus.
Kompetences:1. Studiju rezultātā gūtās kompetences ļaus patstāvīgi analizēt ar biežāk sastopamām bērnu slimībām saistītās bērnu mutes dobuma un zobu veselības problēmas, tai skaitā tādas, kuras prasa pirmsklīnisko zinātņu un klīnisko medicīnas integrāciju efektīvai uz izmērāmiem rezultātiem tendētai risinājumu sagatavošanai. 2. Kompetences ļaus studējošajiem integrēt zināšanas un prasmes vienotā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt mutes dobuma un zobu veselības stāvokli kā vispārējo bērna veselību raksturojošu, ļaus piedalīties vienota veselības aprūpes individualizēta plāna izstrādē ar citiem veselības aprūpes speciālistiem. 3. Ļaus loģiski noformulēt un argumentēti izskaidrot vecākiem savus lēmumus attiecībā uz bērnu veselību vai dzīvību, kā arī bērna veselības uztveri kā vienotu veselumu. 4. Ļaus, atbilstoši jaunākām uz pierādījumiem balstītas medicīnas atziņām pediatrijā, reaģēt iespējamās neatliekamās situācijās pediatrijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
121st Edition of Nelson Textbook of Pediatrics, Robert Kliegman Joseph St. Geme Published Date: 19th April 2019
Papildus literatūra
1Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, Long, Sarah S., 2018, Elsevier Inc
2Karen J. Marcdante MD and Robert M. Kliegman MD, Nelson Essentials of Pediatrics
Citi informācijas avoti
1https://www.clinicalkey.com/
2http://www.bmj.com/
3http://group.bmj.com/products/journals
4http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_sea…
5http://www.dynamed.com/
6http://site.ebrary.com/lib/rsub
7http://search.ebscohost.com