Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Lāce

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_007LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Lāce
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās.
Mērķis:
Studiju kurss paredzēts Māszinību fakultātes 3. studiju gada studentiem. Studiju kursā „Pediatrija un pacientu aprūpe” studējošais apgūst vesela bērna organisma strukturālās un funkcionālās īpatnības, augšanas un attīstības likumsakarības, veselības veicināšanas principus bērniem, padziļinātas zināšanas par bērnu vecumā biežāk sastopamām patoloģijām, kā arī veido nepieciešamās prasmes un attieksmi darbā ar bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads pediatrijā. Pediatrija kā medicīnas nozare. Mūsdienu pediatrija un tās attīstības virziens – veselība un tās veicināšana. Veselība un slimība. Bērnu veselību noteicošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
2Vesela bērna augšana un attīstība. Fiziskā un psihomotorā attīstība.Lekcijas1.00auditorija
3Krūts piens un tā nozīme bērna augšanā un attīstībā. Zīdīšanas fizioloģija un tehnika. Zīdīšanas veicināšana un aizsardzība. Ekskluzīva zīdīšana.Lekcijas1.00auditorija
4Vardarbība pret bērniem. Kratīta bērna sindroms. Pēkšņās nāves sindroms, profilakses iespējas.Lekcijas1.00auditorija
5Saskarsme ar pacientu (bērnu dažādos vecumu periodos) un tā piederīgajiem. Anamnēzes process un pielietojamā metodika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Jaundzimuša bērna kopšana, aprūpe, īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Bērnu ēdināšana dažādos vecuma posmos. Bērna uzturs un tā nozīme bērna augšanā un attīstībā. Veselīgs uzturs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Bērnu infekcijas slimības (masalas, masaliņas, difterija, skarlatīna, epidēmiskais parotīts, poliomielīts), cēloņi, galvenie klīniskie simptomi. Aprūpes principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver prezentāciju sagatavošanu un prezentēšanu nodarbību laikā. Studiju kursa realizācijai tiek izmantotas praktiskās nodarbības, kurās studenti kopā ar mācībspēkiem analizē teorētisko materiālu, risina situācijas uzdevumus, apspriež klīniskos gadījumus, piedalās klīnikas konferencēs, konsīlijos. Nodarbību laikā studējošie veic pacientu klīnisko izmeklēšanu un strādā ar slimības vēsturēm.
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošā zināšanas un prasmes praktiskajās nodarbībās tiek vērtētas, izpildot īsus testus, piedaloties teorētiskā materiāla, klīnisko gadījumu un situācijas uzdevumu risināšanā, savstarpējā darbu recenzēšanā un apspriešanā, sagatavojot rakstiskus un mutiskus ziņojumus; kolokviji, teorētiskā un praktiskā ieskaite mācību cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa „Pediatrija un pacientu aprūpe” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: • raksturot pediatrijas vietu medicīnā, attīstības virzienus, bērna veselības stāvokli Latvijā, novērtēt bērna vecuma posmus, novērtēt anamnēzes nozīmi un tās izziņas procesa īpatnības bērna vecumā, vesela bērna augšanu un fizisko attīstību dažādos vecuma posmos, kā arī bērna motorikas attīstību dažādos vecuma posmos, saprast bērna psihosociālo attīstību, uztveres, valodas un personības veidošanos, izskaidrot veselības veicināšanas principus; • novērtēt gremošanas, elpošanas, urīnizvadsistēmas strukturālās un funkcionālās īpatnības bērniem, izmeklēšanas metodiku un semiotiku, izskaidrot uztura nozīmi augošam organismam, zīdīšanu, zīdīšanas veicināšanu, aizsardzību un uzraudzību, zīdaiņu mākslīgo ēdināšanu, kā arī papildus uztura un ģimenes uztura nozīmi, izprast bērna imunitāti, tās veidošanās īpatnības bērnu vecumā, atpazīt pārtikas alerģijas, saprast minerālvielu un vitamīnu vielmaiņu, atpazīt D – vitamīna deficīta rahītu; • saprast asinsrades sistēmas īpatnībām dažādos vecumposmos un diferencēt deficīta anēmijas; • atpazīt biežākās bērnu infekcijas, nozokomiālās infekcijas, zināt to ārstēšanas un profilakses principus; • zināt vakcinācijas programmu bērniem Latvijā, izskaidrot vakcinācijas nozīmi slimību kontrolē un profilaksē.
Prasmes:• Pilnveido mācīšanās prasmi, pētīšanas iemaņas un spējas pielietot iegūtās zināšanas praksē. • Pilnveido izziņas un metodoloģiskās prasmes. • Pēc studiju kursa apguves studējošais pratīs formulēt atslēgas vārdus, orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par veselu bērnu, bērnu perinatālā un neonatālā periodā.
Kompetences:• Izprot un pielieto studiju kursā apgūtos pamatjēdzienus. • Pilnveido izziņas un metodoloģiskās prasmes, lai studiju grāmatās un interneta datu bāzēs atrastu nepieciešamo informāciju par veselu bērnu, bērnu biežākajām slimībām dažādos vecumos. • Apgūst nepieciešamās prasmes un iemaņas vesela un slima bērna izmeklēšanā, kā arī pēc iegūto rezultātu apkopošanas atrod bērna vecumam atbilstošu saskarsmes formu, savāc anamnēzi, veic klīnisko izmeklēšanu, novērtējot novirzes no normas, novērtē slimnieka stāvokli, piedāvā risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā savas kompetences robežās, rezultātus dokumentē pacienta apskates protokolā un ziņo par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai. • Studējošais prot veikt mērījumus bērna fiziskās aktivitātes novērtēšanai, nozīmēt ēdināšanu, dienas režīmu, profilaktiskos pasākumus atbilstoši bērna vecumam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā
Papildus literatūra
1Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
2http://www.talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/MPIC%2…
Citi informācijas avoti
1BMJ Clinical Evidence
2BMJ Journals
3Cochrane Library
4DynaMed
5MD Consult
6PubMed
7Science Direct