Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Inga Lāce
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Studiju kurss paredzēts Māszinību fakultātes 3. studiju gada studentiem. Studiju kursā „Pediatrija un pacientu aprūpe” studējošais apgūst vesela bērna organisma strukturālās un funkcionālās īpatnības, augšanas un attīstības likumsakarības, veselības veicināšanas principus bērniem, kā arī veido nepieciešamās prasmes un attieksmi darbā ar bērniem.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu).
Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā.
Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa „Pediatrija un pacientu aprūpe” studējošais spēj raksturot pediatrijas vietu medicīnā, attīstības virzienus, bērna veselības stāvokli Latvijā, bērna vecuma posmus, novērtēt anamnēzes nozīmi un tās izziņas procesa īpatnības bērna vecumā, vesela bērna augšanu un fizisko attīstību dažādos vecuma posmos, saprast bērna psihosociālo attīstību, uztveres, valodas un personības veidošanos, veselības veicināšanas principus; novērtēt gremošanas, elpošanas, urīnizvadsistēmas strukturālās un funkcionālās īpatnības bērniem, izskaidrot uztura nozīmi augošam organismam, zīdīšanu, zīdīšanas veicināšanu, aizsardzību un uzraudzību, zīdaiņu mākslīgo ēdināšanu, kā arī papildus uztura un ģimenes uztura nozīmi, izprast bērna imunitāti, tās veidošanās īpatnības bērnu vecumā, atpazīt biežākās bērnu infekcijas, zināt to ārstēšanas un profilakses principus; vakcinācijas programmu bērniem Latvijā, izskaidrot vakcinācijas nozīmi slimību kontrolē un profilaksē.

Prasmes

Pilnveido mācīšanās prasmi, pētīšanas iemaņas un spējas pielietot iegūtās zināšanas praksē.
Pilnveido izziņas un metodoloģiskās prasmes.
Pēc studiju kursa apguves studējošais pratīs formulēt atslēgas vārdus, orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par veselu bērnu.

Kompetences

Izprot un pielieto studiju kursā apgūtos pamatjēdzienus.
Pilnveido izziņas un metodoloģiskās prasmes, lai studiju grāmatās un interneta datu bāzēs atrastu nepieciešamo informāciju par veselu bērnu, biežākajām slimībām dažādos vecumos. Pēc iegūto rezultātu apkopošanas atrod bērna vecumam atbilstošu saskarsmes formu, savāc anamnēzi, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.
Studējošais prot novērtēt bērna fiziskās aktivitāti, dienas režīmu, profilaktiskos pasākumus atbilstoši bērna vecumam.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.