Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Valda Staņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_037LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Valda Staņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Preklīniskās teorētiskās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi un funkciju (1., 2., 3. studiju gada disciplīnas), klīniskā medicīna: 4. studiju gada studentiem – propedeitikas kurss.
Mērķis:
Dot studentiem zināšanas par bērna organisma strukturālām un funkcionālām īpatnībām, augšanu un attīstību vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem, par biežākām bērna vecuma slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi ārsta darbā ar bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pediatrija kā medicīnas nozare. Cilvēka agrīnās attīstības etapi, to īpatnības un norise. Bērnības periodu raksturojums. Vesels bērns un vesela bērna attīstības kritēriji. Bērnu veselības stāvoklis Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
2Jaundzimis bērns – iznēsāts, neiznēsāts, pārnēsāts, raksturojums un ar to saistītās komplikācijas. Jaundzimušā bērna novērtējums atbilstoši gestācijas vecumam. Jaundzimušā perioda raksturojums un adaptācijas perioda norise un klīniskās izpausmes.Lekcijas1.00auditorija
3Elpošanas sistēmas īpatnības bērniem. Elpceļu obstrukcijas sindroms. Respiratorais distress.Lekcijas1.00auditorija
4Gremošanas orgānu sistēmas anatomiski funkcionālās īpatnības. Hroniskie barošanas traucējumi un malabsorbcijas sindroms.Lekcijas1.00auditorija
5Ievads pediatrijā. Pediatrija kā medicīnas nozare. Cilvēka agrīnās attīstības etapi, to īpatnības un norise. Bērnības periodu raksturojums fizioloģijas un patoloģijas aspektā. Saruna un kontakts ar bērnu, bērna vecākiem – anamnēzes iegūšana, iegūto datu novērtējums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Bērnu augšana un attīstība: fiziskā, psihomotorā un dzimumattīstība. Pubertātes fizioloģija. Augšanas procesa regulācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Bērna ēdināšanas principi līdz 18 gadu vecumam.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Kaulu sistēmas anatomiski – fizioloģiskās īpatnības, slimību diferenciāldiagnostika. D vitamīna deficīts. Rahīta diferenciāldiagnostika, terapija, profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Jaundzimušā periods – jaundzimušā novērtējums pēc dzimšanas laika, svara, garuma. Gestācijas vecuma noteikšana. Jaundzimušā adaptācijas perioda norises un izpausmes. Jaundzimušo fizioloģiskās dzeltes diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Ādas un zemādas anatomiski – fizioloģiskās īpatnības. Atopisks un seboreisks dermatīts. Lokālās infekcijas neonatālā periodā (āda, naba, acis).Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Elpošanas orgānu anatomiski – fizioloģiskās īpatnības bērniem. Akūts bronhīts, bronhiolīts ar sēkšanu (weezing). Pneimonija bērniem atkarībā no vecuma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Urīnizvadceļu anatomiski – fizioloģiskās īpatnības. Urīnizvadceļu infekcijas (komplicētas, nekomplicētas).Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa realizācijai tiek izmantotas praktiskās nodarbības, kurās studenti kopā ar mācību spēkiem analizē teorētisko materiālu, risina situācijas uzdevumus, apspriež klīniskos gadījumus, piedalās klīnikas rīta konferencēs, konsīlijos. Nodarbību laikā studējošie veic pacientu klīnisko izmeklēšanu un strādā ar klīniskajām slimības vēsturēm. Studējošā patstāvīgais darbs ietver 5 programmai atbilstošus klīniskos gadījumus ar uzdevumu sagatavošanu. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: 1. Noteiktas patoloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīze izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu. 2. Literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam. 3. Biežāk lietoto medikamentu apskats ar devām un blaknēm. 4. Klīniskā gadījuma prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtās zināšanas ļaus studentiem raksturot gremošanas, elpošanas, nieru un urīnizvadsistēmas, muskuļu sistēmu saslimšanu izplatībā un prioritātēs, nosaukt un raksturot faktus par slimību riska faktoru ietekmi, primārās profilakses, morfoloģijas, etioloģijas, patoloģijas, diagnostikas un ārstēšanas, tai skaitā klīniskās farmakoloģijas, rehabilitācijas, psihoterapijas, intensīvās terapijas, un sekundārās profilakses aspektiem pediatrijā.
Prasmes:Veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu. Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi. Veikt perifērā pulsa, sirds darbības frekvences, elpošanas frekvences un asinsspiediena rādītājus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt ar kopējo izmeklēšanas procesu. Pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas, diskutētu, izskaidrotu savu viedokli un konstruktīvā veidā veicinātu profesionālo mērķu sasniegšanu un konkrētu uzdevumu izpildi. Prast komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem, kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām. Izplānot savu komunikāciju iemaņu patstāvīgu pilnveidošanu, respektējot citu personu atšķirīgu zināšanu līmeni, pieredzi, tradīcijas, kultūru un citas personības individuālas īpašības. Izrakstīt receptes dažādu medikamentu formu nozīmēšanai.
Kompetences:Interpretēt klīniskās analīzes, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu. Integratīvas domāšanas ceļā salīdzināt patoloģijas pazīmes ar morfoloģijas un homeostāzes normāliem parametriem, pazīt slimības simptomus, izskaidrot patoloģiju, noformulēt diagnozi un diferencēt to no citām diagnozēm, pārbaudīt biežāko komplikāciju varbūtību, prognozēt patoloģiskā procesa gaitu un sekas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Pediatrijas katedras mācību metodiskie materiāli;
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā;
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem;
4Metodiskās rekomendācijas Bērnu reimatoloģijā;
5http://www.partika.lv/sakums/Ricibas_plans/5._Bernu_veselib…
Papildus literatūra
1Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
2Rudolph C.D., Rudolph A.M., Lister G.E., First L.R., Gershon A.A. Pediatric. 22th ed.-McGraw-HillCompany, 2011.
Citi informācijas avoti
1Interneta informācijas avoti: PEDINFO, Medscape, E medicine, PubMed, EndoText , BMJ Clinical Evidence, BMJ Journals, Cochrane Library, DynaMed, Science Direct