Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Valda Staņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_038LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Valda Staņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskās teorētiskās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi un funkciju (1., 2., 3., 4. studiju gada disciplīnas), klīniskā medicīna, iekšķīgo slimību kurss.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas par bērna organisma strukturālām un funkcionālām īpatnībām, attīstību no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, par biežākām bērna vecuma slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi vispārējās prakses ārsta darbā ar bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Biežākās hematoonkoloģiskās saslimšanas bērniem un to raksturojums. Leikozes īpatnības bērniem.Lekcijas1.00auditorija
2Sirds asinsvadu un EKG īpatnības bērniem. Biežākie ritma traucējumi bērniem.Lekcijas1.00auditorija
3Nieru saslimšanu raksturojums ar nefrotisko un nefrītisko sindromu bērniem. Nieru un urīnizvadceļu infekcijas bērniem.Lekcijas1.00auditorija
4Diabēts bērnu vecumā. Vadlīnijas 1. tipa cukura diabēta bērniem diagnostikā, ārstēšanā un aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
5Asinsrades sistēmas anatomiski funkcionālās īpatnības. Asinsainas īpatnības dažādos bērna vecumos. Fe deficīta anēmija, cēloņi, patoģenēze, klīnika, diagnostika, ārstēšana un profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Iedzimta hipotireoze. Iedzimtas virsnieru garozas hiperplāzija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Cukura diabēta īpatnības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Pēcstreptokoka nestrutojošās komplikācijas bērniem. Reimatiskais drudzis, primārā reimatiskā drudža īpatnības, patoģenēze, diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšana, profilakse. Iegūtās reimatiskās sirdskaites (mitrāla, aortāla, trikuspidāla nepietiekamība un stenoze).Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Juvenils idiopātisks artrīts, etioloģija, patoģenēze, tipu klīniskais raksturojums, ārstēšanas principi. Akūti artrīti. Locītavu izmeklēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Hemorāģiskais sindroms. Leikozes, trombocitopenija, hemofīlija, īpatnības dažādos vecumos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Gastrīts, čūlas slimība, pankreatīts. Hroniskā vēdersāpju sindroma diferenciāldiagnoze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Ieskaite – slimnieku izmeklēšanas praktisko iemaņu un slēdziena veidošanas iemaņu pārbaude.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Programmas realizācijai tiek izmantotas praktiskās nodarbības, kurās studenti kopā ar mācību spēkiem analizē teorētisko materiālu, risina situācijas uzdevumus, apspriež klīniskos gadījumus, piedalās klīnikas rīta konferencēs, konsīlijos. Nodarbību laikā stuējošie veic pacientu klīnisko izmeklēšanu un strādā ar klīniskajām slimības vēsturēm. Studējošā patstāvīgais darbs ietver 5 programmai atbilstošus klīniskos gadījumus ar uzdevumu sagatavošanu. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: Noteiktas patoloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīze izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu. Literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam. Biežāk lietoto medikamentu apskats ar devām un blaknēm. Klīniskā gadījuma prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiska ieskaitē cikla beigās. Eksāmens 5. studiju gadā pēc lekciju kursa beigām un sekmīgi pabeigta praktisko nodarbību cikla.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtās zināšanas ļaus raksturot endokrīnās sistēmas, locītavu un saistaudu sistēmas, sirds-asinsvadu, asinsradošās sistēmas saslimšanu izplatībā un prioritātēs, aprakstīt un izklāstīt faktus par slimību riska faktoru ietekmi, primārās profilakses, morfoloģijas, etioloģijas, patoloģijas, diagnostikas un ārstēšanas, tai skaitā klīniskās farmakoloģijas, rehabilitācijas, psihoterapijas, intensīvās terapijas, un sekundārās profilakses aspektiem pediatrijā.
Prasmes:Veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu. Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi. Veikt perifērā pulsa, sirds darbības frekvences, elpošanas frekvences un asinsspiediena rādītājus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt ar kopējo izmeklēšanas procesu. Pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas, diskutētu, izskaidrotu savu viedokli un konstruktīvā veidā veicinātu profesionālo mērķu sasniegšanu un konkrētu uzdevumu izpildi. Prast komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem, kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām. Izplānot savu komunikāciju iemaņu patstāvīgu pilnveidošanu, respektējot citu personu atšķirīgu zināšanu līmeni, pieredzi, tradīcijas, kultūru un citas personības individuālas īpašības. Izrakstīt receptes dažādu medikamentu formu nozīmēšanai.
Kompetences:Interpretēt klīniskās analīzes, attiecināt uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt ar kopēju izmeklēšanas procesu. Integratīvas domāšanas ceļā salīdzināt patoloģijas pazīmes ar morfoloģijas un homeostāzes normāliem parametriem, pazīt slimības simptomus, izskaidrot patoloģiju, noformulēt diagnozi un diferencēt to no citām diagnozēm, pārbaudīt biežāko komplikāciju varbūtību, prognozēt patoloģiskā procesa gaitu un sekas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Katedras mācību metodiskie materiāli;
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā;
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem;
4Metodiskās rekomendācijas Bērnu reimatoloģijā;
5http://www.partika.lv/sakums/Ricibas_plans/5._Bernu_veselib…
6Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
Papildus literatūra
1Rudolph C.D., Rudolph A.M., Lister G.E., First L.R., Gershon A.A. editors. Rudolph’s Pediatrics. 22nd ed.- McGraw-Hill Company, 2011.
Citi informācijas avoti
1Citi informācijas avoti: PEDINFO, Medscape, E medicine, PubMed, EndoText u.c