Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Valda Staņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_040LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Valda Staņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Bērnu propedeitika, farmakoloģija, patoloģiskā fizioloģija, mikrobioloģija, iekšķīgo slimību kurss, ādas slimības, infekciju slimības pediatrijas pamati, bērnu infekcijas slimības.
Mērķis:
Nostiprināt un dot studentiem papildus zināšanas par bērna organisma attīstību no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, par biežākām bērna vecuma slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi vispārējās prakses ārsta darbā ar bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Praktiskās iemaņas klīnikā darbā ar bērniem (plaušu, sirdsdarbības patoloģiskās izmaiņas, jaundzimušo KPR).Nodarbības1.00MITC
2Studentu iepazīstināšana ar programmu, tās īstenošanu, praktisko semināru plānu, studenta patstāvīgo darbu. Slimnieku kurācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Bērnu infekcijas slimību kontrole bērnu kolektīvos un stacionārā. Uzdevumi patstāvīgam darbam (racionālas antibakteriālās un antivirālās terapijas principi bērniem).Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Parenterālā rehidratācija bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Bērnu imunizācijas prakse Latvijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Patstāvīgā darba kontrole un ieskaites nodarbība bērnu infekciju slimībās.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Arteriālās hipertensijas (AH) raksturojums. AH pakāpes un terapijas principi. Akūta AH. TA mērīšanas īpatnības bērniem. EKG īpatnības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Acianotiskās iedzimtās sirdskaites: ASD, VSD, PDA, AVSD, Aortas koarktācija. Pulmonāla hipertensija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Cianotiskās iedzimtās sirdskaites: Fallot tetrāde, Maģistrālo asinsvadu transpozīcija, Kreisā sirds puses hipoplazijas sindroms. Kardiovaskulāra mazspēja bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Augšanas traucējumu diferenciālā diagnostika. Pubertātes traucējumi. Dzimumdiferenciācijas traucējumu diagnostiskais algoritms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Anēmiju diferenciālā diagnostika bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Difūzas saistaudu slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Biežākie primārie vaskulīti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Iekaisīga rakstura slimības bērniem – nespecifisks čūlains kolīts un Krona slimība, to īpatnības, diagnostika, terapija. Difdg ar kairinātās zarnas sindromu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Tubulārās nefropātijas. Nieru cistiskās slimības. Akūta nieru mazspēja. Hroniska nieru slimība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Diagnostisko laboratoro izmeklējumu īpatnības bērniem dažādos vecuma periodos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Perinatāla asfiksija, reanimācijas principi. Hipoksiski-išēmisks CNS un citu orgānu bojājums. HIE diferenciālā diagnoze ar dzemdību traumu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Zīdaiņa pēkšņās nāves sindroms. Vardarbība pret bērnu kā medicīnas problēma. Kratīta bērna sindroms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Hroniskas un recidivējošas elpceļu slimības (astma, cistiskā fibroze, primāra ciliāra diskinēzija, GEAS ar respiratorām izpausmēm, imūndeficīts, bakteriāls bronhīts). Stridors, sēkšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Patstāvīgā darba kontrole un ieskaites nodarbība pediatrijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Programmas realizācijai tiek izmantotas praktiskās nodarbības, kurās studenti kopā ar mācību spēkiem analizē teorētisko materiālu, risina situācijas uzdevumus, apspriež klīniskos gadījumus, piedalās klīnikas rīta konferencēs, konsīlijos. Nodarbību laikā studējošie veic pacientu klīnisko izmeklēšanu un strādā ar klīniskajām slimības vēsturēm. Studējošā patstāvīgais darbs ietver: Noteiktas patoloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīzi izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu. Literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam. Biežāk lietoto medikamentu apskats ar devām un blaknēm. Klīniskā gadījuma vai nodarbības tēmas prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtās zināšanas ļaus studentiem raksturot bērnu slimību sistēmu izplatībā un prioritātēs, aprakstīt un izklāstīt faktus par slimību riska faktoru ietekmi, primārās profilakses, morfoloģijas, etioloģijas, patoloģijas, diagnostikas un ārstēšanas, tai skaitā klīniskās farmakoloģijas, rehabilitācijas, psihoterapijas, intensīvās terapijas, un sekundārās profilakses aspektiem pediatrijā.
Prasmes:Veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu. Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi. Veikt perifērā pulsa, sirds darbības frekvences, elpošanas frekvences un asinsspiediena rādītājus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt ar kopējo izmeklēšanas procesu. Pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas, diskutētu, izskaidrotu savu viedokli un konstruktīvā veidā veicinātu profesionālo mērķu sasniegšanu un konkrētu uzdevumu izpildi. Prast komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem, kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām. Izplānot savu komunikāciju iemaņu patstāvīgu pilnveidošanu, respektējot citu personu atšķirīgu zināšanu līmeni, pieredzi, tradīcijas, kultūru un citas personības individuālas īpašības. Izrakstīt receptes dažādu medikamentu formu nozīmēšanai.
Kompetences:Pārnest morfoloģijas un homeostāzes zināšanas vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt personas veselības stāvokli, noteikt diagnozi, izstrādāt veselības aprūpes individualizētu plānu un realizēt to. Interpretēt klīniskās analīzes, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu. Integratīvas domāšanas ceļā salīdzināt patoloģijas pazīmes ar morfoloģijas un homeostāzes normāliem parametriem, pazīt slimības simptomus, izskaidrot patoloģiju, noformulēt diagnozi un diferencēt to no citām diagnozēm, pārbaudīt biežāko komplikāciju varbūtību, prognozēt patoloģiskā procesa gaitu un sekas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Katedras mācību metodiskie materiāli;
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā;
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem;
4Metodiskās rekomendācijas Bērnu reimatoloģijā.
Papildus literatūra
1Rudolph C.D., Rudolph A.M., Lister G.E., First L.R., Gershon A.A. Pediatric. 22th ed. McGraw-Hill Company, 2011.
2Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
3Red Book: 2012 (or 2009) Report of the Committee on Infectious Diseases (Red Book: Report of the Committee on Infectious Disease) by Larry K., Ed. Pickering
4Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease: Expert Consult Basic, by Sarah S. Long MD, Larry K. Pickering MD and Charles G. Prober MD (2018, Elsevier Inc)
Citi informācijas avoti
1PEDINFO, Medscape, E medicine, PubMed, EndoText, BMJ Clinical Evidence, BMJ Journals, Cochrane Library, DynaMed, MD Consult, PubMed, Science Direct