Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inguna Grīnvalde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inguna Grīnvalde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas30
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas45
Kopā kontaktstundas75
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
orālā anatomijā un fizioloģijā, histoloģijā, mikrobioloģijā, farmakoloģijā, iekšķīgās slimībās un mutes dobuma slimību profilaksē; vēlamas zināšanas imunoloģijā.
Mērķis:
iegūt zināšanas par zobu balstaudu - periodonta uzbūvi, funkcijām un slimībām, kā arī to saistību ar sakodiena īpatnībām, zobu un organisma sistēmu slimībām. Novērtēt kopsakarības slimību diagnostikā, ārstēšanas metožu izvēlē un prast tās pielietot klīniskajā praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Periodonta slimību diagnostikai unārstēšanai izmantojamie instrumenti un to pielietošanas tehnika.Lekcijas1.00auditorija
2Periodonta slimību diagnostikai un ārstēšanai izmantojamie instrumenti un to pielietošanas tehnika.Nodarbības10.00klīniskā bāze
3Periodonta anatomija,histoloģija un fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
4Mutes dobums kā ekoloģiska sistēma.Periodonta slimību etioloģija un patoģenēze.Lekcijas1.00auditorija
5Pacienta izmeklēšana periodonta slimību diagnostikai.Lekcijas1.00auditorija
6Pacienta izmeklēšana periodonta slimību diagnostikai.Nodarbības3.00klīniskā bāze
7Periodonta slimību klasifikācija. Gingivīti un periodontīti.Lekcijas2.00auditorija
8Periodonta slimību klasifikācija. Gingivīti un periodontīti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Periodonta slimību prognoze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Periodonta slimību ārstēšanas plānošana. Periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapi, uzdevumi un metodes.Pamatārstēšanas etaps.Lekcijas1.00auditorija
11Periodonta iekaisuma slimību ārstēšanas plānošana. Periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapi,uzdevumi un metodes.Pamatārstēšanas etaps.Nodarbības16.00klīniskā bāze
12Periodonta slimību medikamentozā terapija. Zobu šinēšana.Lekcijas1.00auditorija
13Koriģējošās ( ķirurģiskās) ārstēšanas etaps.Lekcijas1.00auditorija
14Smaganu recesija,tās novēršanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
15Ārstēšanas rezultātu novērtēšana. Kvalitātes kritēriji periodontoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
16Lekcijas1.00auditorija
17Lekcijas1.00auditorija
18Lekcijas1.00auditorija
19Lekcijas1.00auditorija
20Lekcijas1.00auditorija
21Lekcijas1.00auditorija
22Lekcijas1.00auditorija
23Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
gatavošanās pārbaudes darbiem, prezentāciju gatavošana semināriem, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem kursa darba sagatavošanai par dotajām tēmām; periodontālās izmeklēšanas kartes noformēšana un iniciālā etapa ārstēšanas plāna sastādīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; praktisko iemaņu ieskaite fantomu kursa beigās; rakstiskā ieskaite 1.semestra beigās; sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi; kursa darba un tā prezentācijas kvalitāte; kursa beigās mutisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: spēs izklāstīt periodonta slimību etioloģiju un patoģenēzi; varēs nosaukt periodonta slimību klasifikāciju un atpazīt periodonta slimību veidus; spēs formulēt periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapus un to secību.
Prasmes:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: spēs veikt periodonta izmeklēšanu pacientam; novērtēs atsevišķu zobu un visa sakodiena prognozi; sastādīs iniciālās ārstēšanas etapa plānu; spēs diagnosticēt un veikt neatliekamo ārstēšanu periodonta slimību akūto stāvokļu gadījumā; praktiski apgūs neķirurģiskās (konvencionālās) periodonta ārstēšanas metodes; spēs plānot korektīvās un uzturošās ārstēšanas etapus; novērtēs ārstēšanas rezultātus.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pacientu mutes dobuma slimību diagnostikā un kompleksā ārstēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lindhe J., Karring T., Lang N. P. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 4th edition, 2003.
2Newman M. G., Takei H., Klokkevold P. R., Carranza F. A. Carranza`s Clinical Periodontology. 11th edition,2006.
3Pattison A., Pattison L. G. Periodontal Instrumentation. 2nd edition,1991.
4Metodiskie norādījumi „Zobakmens noņemšanas tehnika”.
Papildus literatūra
1Wilson Jr. T. G., Komman K. S. Fundamentals of Periodontics. 2nd edition, 2003.
2Nield-Gehring, Jill S (Jill Shiffer). Fundamentals of Periodontal Instrumentation and Advanced Root Instrumentation. 6th edition, 2008.
Citi informācijas avoti
1Periodontology 2000;
2Journal of Clinical Periodontology;
3www.perio.org;
4www.pubmed.org;
5EBSCO host web Dentistry and oral sciences;
6Wiley online library.