Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ervīns Čukurs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Pilnveidot izpratni par personāla vadības politiku, funkcijām un principiem ilgtspējīgas uzņēmumu darbības kontekstā, rosināt studentus mūžiglītībai, sistemātiskai zināšanu un prasmju pilnveidei personāla vadībā.

Priekšzināšanas

Vadības pamati, psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti raksturo personāla vadības lomu organizācijas mērķu sasniegšanā, apzinās organizācijas kā sociālas sistēmas un apraksta aktuālāko personāla vadībā, izskaidro socionikas izmantošanas iespējas personāla vadībā.

Prasmes

Studenti apraksta personāla politikas principus, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus; veic organizācijas personāla vadības procesu izpēti; nosaka socioniskos tipus un to atbilstības līmeni dažādu amatu pienākumu veikšanai. Formulē un analītiski apraksta informāciju, problēmas un risinājumus personāla vadībā, izskaidro un argumentēti diskutē par tiem. Strādā sadarbībā ar citiem, plāno un organizē darbu, lai veiktu konkrētus mācību uzdevumus, uzņemas atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā; patstāvīgi strukturē savu mācīšanos.

Kompetences

Studenti izprot organizācijas darbības kopsakarības, patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē informāciju par personāla vadību; identificē personāla vadības pilnveides iespējas organizācijā; izmanto socionikas informāciju personāla vadībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv3MaģistrsObligātsErvīns Čukurs
Rehabilitācija, REHM1MaģistrsObligātsErvīns Čukurs