Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Māra Grīnfelde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.04.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Grīnfelde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, hzkatrsu[pnkts]lv, hzkatrsu[pnkts]lv, +371 67409104
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
vispārīgajā psiholoģijā.
Mērķis:
palīdzēt studentiem iegūt priekšstatu par galvenajām personības teorijām, kas skaidro atšķirību starp personības normālām un traucētām izpausmēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lekcijas1.00auditorija
2Nodarbības1.00auditorija
3Nodarbības1.00auditorija
4Lekcijas1.00auditorija
5Lekcijas1.00auditorija
6Lekcijas1.00auditorija
7Lekcijas1.00auditorija
8Lekcijas1.00auditorija
9Lekcijas1.00auditorija
10Lekcijas1.00auditorija
11Lekcijas1.00auditorija
12Lekcijas1.00auditorija
13Nodarbības1.00auditorija
14Nodarbības1.00auditorija
15Nodarbības1.00auditorija
16Nodarbības1.00auditorija
17Nodarbības1.00auditorija
18Nodarbības1.00auditorija
19Nodarbības1.00auditorija
20Nodarbības1.00auditorija
21Nodarbības1.00auditorija
22Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- primāro un/ vai sekundāro tekstu analīze, - kopsavilkumu veidošana.
Vērtēšanas kritēriji:
aktivitāte diskusijās, prezentāciju prasme. Pārbaudes metode: ieskaite
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēs definēt svarīgākos personības psiholoģijas jēdzienus, izklāstīt Z. Freida psihoanalīzes būtību, atšķirt to no Karla Gustava Junga analītiskās psiholoģijas un Alfreda Adlera individuālpsiholoģijas. Students aprakstīs Ērika Eriksona ego psiholoģijas būtiskākos elementus, Karenas Hornajas uzskatus par neirozēm un to attīstību, interpretēs Ēriha Fromma „bēgšanu no brīvības” un Gordona Olporta personības iezīmju teoriju. Students spēs izteikties par Rollo Meijo eksistenciālo psiholoģiju, Rodžersa uz klientu orientētā pieeju un kritiski analizēt Frederika Skinera biheiviorismu.
Prasmes:students spēs izskaidrot personības teoriju piedāvātās cilvēka dabas un būtības koncepcijas, personības strukturālos modeļus, īsi aprakstīt personības attīstības posmus, plānot personības teoriju zinātnisko un praktisko pielietojumu, parādīt dažādu personības psiholoģijas teoriju spēcīgās un vājās puses.
Kompetences:kognitīvā kompetence – analītisko spēju attīstība.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Reņģe V. (1999), „Personības psiholoģiskās teorijas”, Rīga: Zvaigzne ABC
2Reņģe V. (2000), „Personības psiholoģija”, Rīga: Zvaigzne ABC
3Karpova, Ā. (1998), „Personība. Teorijas un to radītāji.”, Rīga: Zvaigzne ABC
4Freids, Z.(2010) „Ievadlekcijas psihoanalīzē”.
Papildus literatūra
1Ewen, R.B. (2003)„An Introduction to Theories of Personality”. (4th Edition), Taylor & Francis Group
2Cloninger, S. (2003)„Theories of Personality: Understanding Persons (4th Edition), New Jersey: Prentice Hall
3Feist J., Feist, G. (2006) „Theories of Personality”, (6th Edition), Boston: McGraw-Hill
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas materiāli