Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sandra Mihailova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.04.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_067LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Personības psiholoģijaMērķauditorija:Tiesību zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne; Māszinības; Ārstniecība; Rehabilitācija; Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne; Komunikācijas zinātne; Tiesību zinātne; Vadībzinātne; Zobārstniecība; Pedagoģija; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Sporta treneris; Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgā un sociālā psiholoģija.
Mērķis:
Attīstīt izpratni par personības teoriju vēsturiskās attīstības gaitu un šodienas situāciju; par teorētisko nostādņu daudzveidību un to novērtēšanas kritērijiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Personības jēdziens psiholoģijā. Dažādas pieejas personības izpētei.Lekcijas2.00auditorija
2Freida klasiskā psihoanalīze. Junga analītiskā psiholoģija. Ego psiholoģija. Adlera individuālā psiholoģija.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Neofreidisti: Fromms, Horneja. Postfreidisti.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Personības iezīmju teorijas. Biheiviorālā pieeja personībai. Kognitīvās teorijas. Sociāli kognitīvās teorijas. Kellija konstruktu teorija.Lekcijas2.00auditorija
5Humānistiskās teorijas: Rodžerss, Maslovs u.c. Eksistenciālās personības teorijas. Transpersonālā psiholoģija.Lekcijas2.00auditorija
6Uz attiecībām orientētā personības teorija. Personības teoriju kritika un jaunākie pētījumi personības psiholoģijā.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Simulatīvās spēles semināros, referāts par vienu no teorijām un tā prezentācija. Terminu vārdnīca, viena pēdējo gadu pētījuma personības psiholoģijā analīze. Rakstisks eksāmens – tests, par personības teoriju pamatjēdzieniem.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība seminārnodarbībās, referāts par vienu personības teoriju, prezentācija par vienas personības teorijas kritiku, terminu vārdnīca, nobeiguma eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izprot personības psiholoģijas vispārējos jēdzienus un to saistību ar citām nozarēm, zina personības psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, zina terminoloģiju, ir priekšstats par pamata teorijām un procesiem personības psiholoģijā, kritiski izvērtē personības teorijas mūsdienu kontekstā.
Prasmes:Pielieto dažādu personības teoriju terminus un salīdzina teorijas, pielieto personības psiholoģijas kursā iegūtās kognitīvās un praktiskās prasmes, lai veiktu profesionālos uzdevumus.
Kompetences:Orientējas personības psiholoģijas teorijās; ir nelielas pašanalīzes iemaņas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1The Cambridge handbook of personality psychology /edited by Philip J. Corr and Gerald Matthews. New York: Cambridge University Press, 2009.
2Karpova Ā. Personība: teorija un to rādītāji. Mācību līdzeklis. R., Zvaigzne ABC, 1998.
3Martinsone K., Miltuze A. (2015) Psiholoģija 1.daļa. Zvaigzne ABC
4Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas.-R.:Zvaigzne ABC, 1999
5Pervin, Lawrence. A. Personality: theory and research. 5th ed. John Wiley&Sons, 1996 [Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. М.:Аспект Пресс. 2001]
6Liebert R.M., Spiegler M.D. Personality: strategies and issues.6th ed. Pacific Grove, California: Brooks/ Cole Publishing company, 2009.
7Handbook of research methods in personality psychology /edited by Richard W Robins, R. Chris Fraley, Robert F. Krueger. New York; London: Guilford Press, 2007
Papildus literatūra
1Adlers A. Psiholoģija un dzīve. R., 1992
2Ashcraft, Donna. Personality theories workbook. Harcourt College Publishers, 2000.
3Eriksons E.H. Identitāte: jaunība un krīze. R., Jumova, 1998
4Freids Z. Totēms un tabu. R. :Minerva, 1995
5Jungs K.G. Dvēseles pasaule. R.: Spektrs, 1994
6Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. R.: Zvaigzne, 1993
7Liebert R.M., Spiegel M.D. Personality: strategies and issues. 6thed. Brocks/ Cole Publishing company, Pacific Grove, California.
8Magnavita, J.J. Theories of personality: contemporary approaches to the science of personality. New York: John Wily & Sons, 2002
9Šuvajevs I. Dzīļu psiholoģija. R., Zvaigzne ABC, 2002
10Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga, Zvaigzne ABC., 1996
Citi informācijas avoti
1http://www.jungindex.net/
2http://www.rebt.org/
3http://www.kaaj.com/psych/
4http://personality-project.org/
5http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html
6http://webspace.ship.edu/cgboer