Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jana Duhovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_270LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Personības psiholoģijaMērķauditorija:Veselības vadība; Sabiedrības veselība; Rehabilitācija; Vadībzinātne; Tiesību zinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Komunikācijas zinātne; Māszinības; Sporta treneris; Sociālā antropoloģija; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Dzīvās dabas zinātnes; Tirgzinības un reklāma; Socioloģija; Zobārstniecība; Tiesību zinātne; Bioloģija; Farmācija; Psiholoģija; Medicīnas tehnoloģijas; Medicīnas pakalpojumi; Politikas zinātne; Pedagoģija; Ārstniecība; Uzņēmējdarbības vadība; Klīniskā farmācija; Civilā un militārā aizsardzība; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jana Duhovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Attīstīt izpratni par mūsdienu personības psiholoģijas teorijām, par personības iezīmju saistību ar veselību, slimības uztveri, veselību veicinošo un apdraudošo uzvedību; sekmēt izpratni par personības faktoru nozīmi ārstniecības procesā, t.sk. saistībā ar līdzestību, kā arī par personības iekšējiem resursiem un to aktivizēšanas, stiprināšanas un efektīvas izmantošanas iespējām veselības uzturēšanas un uzlabošanas nolūkos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Personības psiholoģija. Vēsturiskais pamats: psihodinamiskā, humānistiskā, sociāli kognitīvā pieeja, iezīmju pieeja. Temperamenta teorijas.Lekcijas2.00auditorija
2Mūsdienu personības iezīmju teorijas. Personības iezīmju ģenētiskie un neirobioloģiskie pamati.Lekcijas4.00auditorija
3Personības faktoru nozīme ārstniecības procesā. Personības iezīmju saistība ar veselību un tās iespējamie skaidrojumi.Lekcijas2.00auditorija
4Prezentācijas un diskusijas. Personības faktori, kas ir saistīti ar veselību apdraudošu uzvedību. Personības faktori, kas ir saistīti ar labāku veselību un ilgmūžību. Dzīvesspēks un adaptācijas stratēģijas.Nodarbības6.00auditorija
5Personības iekšējie resursi un to aktivizēšanas, uzturēšanas un efektīvās izmantošanas iespējas. Stresa un emociju vadīšanas pamati. Gadījuma analīze.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus un mācību literatūru. Veikt 2-4 zinātnisko rakstu par patstāvīgi izvēlētu (studiju kursā apskatītu tematu) analīzi un sagatavot prezentāciju – uz pierādījumiem balstītu skaidrojumu, prezentēt to, kā arī iesaistīties diskusijā. Analizēt doto gadījumu, modelēt risinājumus gadījumā aprakstītajai problēmai.
Vērtēšanas kritēriji:
Par zinātnisko rakstu analīzi: pēc dotajiem kritērijiem veikts pētījumu rezultātu apkopojums, veikta prezentācija un diskusija. Par gadījuma analīzi: sagatavota eseja, kurā sniegts uz pierādījumiem balstīts risinājumus gadījumā aprakstītajai problēmai. Grupā diskutēts par gadījumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Apraksta mūsdienu personības teorijas, raksturo personības faktoru ģenētiskos un neirobioloģiskos pamatus, skaidro saistību starp dažādiem personības faktoriem, slimību un veselību, tostarp, veselību veicinošu un apdraudošo uzvedību.
Prasmes:Skaidro personības psiholoģijas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, izprotot personības raksturojumu lomu ārstniecībā.
Kompetences:Izmanto apgūtās zināšanas un prasmes ar veselības profilaksi, uzturēšanu un atgūšanu saistīto psiholoģisko jautājumu risināšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Larsen, R.J. (2010). Personality psychology : domains of knowledge about human nature (4th edition, international version). New York: McGraw-Hill.
2Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.). (2015). Psiholoģija 2: Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne.
3Jackson M., Morris, E.F. (2012). Psychology of personality. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. (E-grāmata, EbscoHost)
Papildus literatūra
1Cloninger, S. C. (2004). Theories of Personality. Understanding Persons. (4th Ed.). Russel Sage College: Pearson Prentice Hall.
2Mārtinsone, K., Bite, I., Sudraba, V. (red.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne.
3Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
Citi informācijas avoti
1Health Psychology
2Psychological Medicine
3Personality & Individual Differences
4Journal of Personality and Social Psychology
5Journal of Behavioral Medicine
6Journal of Research in Personality
7Journal of Personality