Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Viktorija Perepjolkina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_091LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Personības psiholoģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Viktorija Perepjolkina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
nav nepieciešamas.
Mērķis:
Sniegt pamatzināšanas personības teorijās un attīstīt izpratni par klasiskām un mūsdienu personības teorijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Galvenie izpētes jautājumi personības psiholoģijā. Personības teoriju komponenti. Personības teoriju vērtēšanas kritēriji. Galvenās teorētiskās pieejas klasiskajā un mūsdienu personības psiholoģijā. Filozofiskie pieņēmumi par cilvēka dabu, kas ir personības teoriju pamatā.Lekcijas1.00auditorija
2Psihodinamiskā pieeja. Psihoanalīze (Z. Freids) Analītiskā psiholoģija (K. G. Jungs) Individuāla psiholoģija (A. Ādlers)Lekcijas1.00auditorija
3Psihoanalīze (seminārs)Nodarbības1.00auditorija
4Alalītiskā un individuālā psiholoģija (seminārs)Nodarbības1.00auditorija
5Humānistiskā un sociālā psihoanalīze (K. Hornija, E. Fromms) Ego psihologija (A. Freida, E.Ēriksons)Lekcijas1.00auditorija
6Ego psiholoģija (seminārs)Nodarbības1.00auditorija
7Biheiviorālā pieeja (iemācīšanās teorijas: Dž. Vatsons, B. F. Skinners)Lekcijas1.00auditorija
8Biheiviorālā pieeja (seminārs)Nodarbības1.00auditorija
9Humānistiskā pieeja (A. Maslovs, K. Rodžerss, V. Frankls)Lekcijas1.00auditorija
10Humānistiskā pieeja (seminārs)Nodarbības1.00auditorija
11Personības iezīmju pieeja (Kettels, H.Aizenks; Lielais Piecnieks) Personības iezīmju ģenētiskie un neirobioloģiskie pamatiLekcijas1.00auditorija
12Iezīmju pieeja (seminārs)Nodarbības1.00auditorija
13Kognitīvā un sociāli kognitīvā pieeja (A. Bandura, Dž. Rotters, K.Levin, Dž. Kellijs, V. Mišels)Lekcijas1.00auditorija
14Kognitīvā un sociāli kognitīvā pieeja (seminārs)Nodarbības1.00auditorija
15Pozitīvā psiholoģija personības psiholoģijas kontekstāNodarbības1.00auditorija
16Pozitīvās psiholoģijas atziņu izmantošana personības psiholoģijā (seminārs)Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus un mācību literatūru un balstoties uz lekciju materiāliem un papildus izlasītiem avotiem par katru apskatīto personības teoriju sagatavot „zināšanu karti” (angl. mind map). Izpildīt uzdotos mājas darbus, apmeklēt un aktīvi piedalīties semināros; veikt divu brīvi izvēlēto personības teoriju salīdzinājumu un šo teoriju izvērtēšanu pēc noteiktās shēmas un lekcijā apspriestiem personības teoriju vērtēšanas kritērijiem. Sagatavoties noslēguma ieskaites darbam.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Balstoties uz lekciju materiāliem un papildus izlasītiem avotiem par katru apskatīto tēmu/personības teoriju sagatavota „zināšanu karte” (angl. mind map) (kopumā 25 prāta kartes). Par katru „zināšanu karti” var iegūt 0, 1 vai 2 punktus (0 balles – ja „zināšanu karte” nav uztaisīta; 1 balli – ja „zināšanu karte” ir uztaisīta formāli vai pavirši, ja tajā atspoguļota informācija ir nepilnīga vai daļēji korekta; ja tajā atspoguļota informācija balstās tikai uz lekciju konspekta materiāliem; 2 balles – par kvalitatīvi sagatavoto „zināšanu karti”, iekļaujot tajā informāciju ne tikai no lekciju materiāliem, bet arī no citiem informācijas avotiem (piem., obligātās vai papildus mācību literatūras, pirmavotiem u.tml.) (kopumā iespējams iegūt 100 punktus). Iegūto punktu skaitu dala ar 10, lai iegūtu vērtējumu 10 baļļu sistēmā. 2. Aktīvā dalība (balstītā uz sagatavotā mājas darba izpildi) vismaz 6 no 8 semināriem (par katru semināru var iegūt 10 punktus, kopumā iespējams iegūt no 60 līdz 80 punktiem). Iegūto punktu skaitu dala ar 6 (ar 7 vai 8 atkarībā no apmeklēto semināru skaita), lai iegūtu vērtējumu 10 baļļu sistēmā. 3. Veikts divu brīvi izvēlēto personības teoriju salīdzinājums un šo teoriju kritisks novērtējums. Maksimāli iegūstāms punktu skaits ir 10 = 10 balles. 4. Veiksmīgi uzrakstīts noslēguma ieskaites darbs (50 jautājumi; par katru pareizo atbildi var iebūt 1 punktu, kopumā iespējams iegūt 50 punktus). Iegūto punktu skaitu dala ar 5, lai iegūtu vērtējumu 10 baļļu sistēmā. Gala vērtējums tiek aprēķināts kā vidējais aritmētiskais rādītājs no augstākminētiem 4 vērtējumiem 10 baļļu sistēmā. Prasības: 1. Ir iegūtas vismaz 4 balles par „zināšanu kartēm”. 2. Ir iegūtas vismaz 4 balles par dalību semināros. 3. Ir iegūtas vismaz 4 balles par referātu (2 personības teoriju salīdzinājums un izvērtējums). 4. Ir iegūtas vismaz 4 balles par dalību ieskaites darbu. 5. Ir iegūtas vismaz 4 balles gala vērtējumā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:apraksta klasiskās un mūsdienu personības teorijas, raksturo personības faktoru ģenētiskos un neirobioloģiskos pamatus; pārzina galvenos personību raksturojošos jēdzienus; izprot atšķirības starp dažādām pieejām personības psiholoģijā.
Prasmes:skaidro personības svarīgākos jēdzienus, personības attīstības posmus un personības attīstību un veidošanos ietekmējošos faktorus; prot kritiski novērtēt personības teorijas, to zinātnisku pamatotību, praktisku lietderību un pielietojuma robežas.
Kompetences:prot analizēt konkrētas uzvedības aprakstu, izmantojot dažādas personības pieejas; izmanto apgūtas zināšanas un prasmes konkrēto gadījumu dziļākai analīzei.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone, K. Miltuze, A. (2014). Psiholoģija. 2.sējums. Rīga: Zvaigzne ABC.
2Cloninger, S. C. (2004). Theories of Personality. Understanding Persons.(4th Edition). Russel Sage College: Pearson Prentice Hall.
3Ryckman, R. M. (2008). Theories of Personality. (9th Edition). Belmont, CA, USA: Thomson.
Papildus literatūra
1Hjelle, L. A., Ziegler, D. J. (1992). Personality Theories. Basic assumptions, research, and applications. New York: McGraw-Hill
2Karpova Ā. (1998). Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC.
3Mischel, W., Shoda, Y., & Ayduk, O. (2008). Introduction to personality. New York: Wiley.
4Reņģe V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Lekciju kurss. Rīga: Zvaigzne ABC.
5Reņģe V. (2000). Psiholoģija. Personības psiholoģija. Lekciju kurss. Rīga: Zvaigzne ABC.
6Pervin, L. A., John, O. P. (1997). Personality. Theory and research. New York: Wiley.
7Pervin, L. A. (2003). The Science of personality. New York: Oxford University Press.
Citi informācijas avoti
1European Journal of Personality
2Journal of Personality and Social Psychology
3Journal of Research in Personality
4Personality & Individual Differences,
5Journal of Personality
6Personality theories http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html
7Great ideas in personality http://www.personalityresearch.org/
8Freida darbi un raksti par psihoanalīzi angļu valodā: http://www.freudfile.org/resources.html