Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Bārene

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ZFTK_011LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmācija; Zāļu formu tehnoloģijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Bārene
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zāļu formu tehnoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Baiba Mauriņa
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, zftkatrsu[pnkts]lv, zftkatrsu[pnkts]lv, +371 67061547
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)13Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas26
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)13Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas26
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neorganiskajā un organiskajā ķīmijā, kvantitatīvajā analīzē, augu un dzīvnieku bioloģijā, matemātikā un informātikā, fizikā, fizikālā farmācijā, medicīnas bioķīmijā, vides veselībā, mikrobioloģijā, medicīnas ķīmijā, farmācijas ķīmijā, farmakognozijā ar fitofarmācijas kursu, farmakoloģijā. Vēlamas zināšanas cilvēka anatomijā, normālā fizioloģijā, angļu valodā.
Mērķis:
1. Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanu par perspektīvo zāļu formu īpatnībām un nozīmi. 2. Veicināt izpratni par polimēru lomu aktīvo vielu darbības pagarināšanā. 3. Veicināt izpratni par vielu prolongēšanas teorētiskiem pamatiem un to praktisko nozīmi ilgstošas darbības zāļu izstrādē. 4. Veicināt izpratni par pediatrijas praksē lietojamo zāļu formu īpatnībām. 5. Veicināt izpratni par veterinārijā lietojamām zāļu formām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Perspektīvo zāļu formu raksturojums.Lekcijas4.00auditorija
2Insulīna atbrīvošanas sistēmas iekšķīgai lietošanai. Palīgvielas – polimēri kā palīgvielas zāļu formu tehnoloģijā.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
3Zāļu vielu darbības prolongēšana. Ilgstošās darbības zāļu formu raksturojums.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
4Zāļu formas bērniem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
5Veterinārijā lietojamo zāļu formu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Perspektīvo zāļu formu raksturojums.Lekcijas4.00auditorija
2Insulīna atbrīvošanas sistēmas iekšķīgai lietošanai. Palīgvielas – polimēri kā palīgvielas zāļu formu tehnoloģijā.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
3Zāļu vielu darbības prolongēšana. Ilgstošās darbības zāļu formu raksturojums.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
4Zāļu formas bērniem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
5Veterinārijā lietojamo zāļu formu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – situāciju risināšana atbilstoši studiju kursa tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudījums: • nobeiguma pārbaudījums – situāciju risināšana semestra nobeigumā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: 1. Izprast ilgstošas darbības zāļu formu veidošanas pamatprincipus. 2. Raksturot ilgstošas darbības zāļu formu gatavošanā izmantojamos polimērus. 3. Raksturot ilgstošās darbības zāļu formu kvalitāti atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. 4. Izprast īpašo pieeju bērnu zāļu formu izstrādē. 5. Raksturot veterinārijā lietojamo zāļu specifiskumu.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: 1. Izvērtēt palīgvielu-polimēru fizikālās, ķīmiskās un funkcionālās īpašības un to izmantošanu bērnu zāļu formu un prolongētas darbības zāļu gatavošanā. 2. Izvērtēt tehnoloģiskos paņēmienus bērnu zāļu formu gatavošanā. 3. Izvērtēt zāļu formu kvalitāti atbilstoši Eiropas Farmakopejas prasībām. 4. Korekti prezentēt sava praktiskā darba rezultātus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt polimēru un tehnoloģijas sasniegumu lomu pagarinātas darbības zāļu formu un bērnu zāļu formu izstrādē un gatavošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aulton, M. E. and Taylor, K. 2013. Aulton's pharmaceutics: The design and manufacture of medicines / edited by Michael E. Aulton and Kevin M.G. Taylor. 4th ed. Edinburgh, [etc.]: Churchill Livingstone/Elsevier.
2Rowe, R. C. 2012. Handbook of pharmaceutical excipients / edited by Raymond C. Rowe [et al.]. 7th ed. London; Philadelphia: Pharmaceutical Press; Washington, DC: American Pharmaceutical Association.
3European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare. 2016. European pharmacopoeia. 9th ed. Strasbourg: Council of Europe.
4Florence, A. T. 2016. Physicochemical principles of pharmacy: In manufacture, formulation and clinical use / Alexander T. Florence and David Attwood. 6th ed. London: Pharmaceutical Press. Available from: via Ebook Central (ProQuest).
5Shelley Chambers. Pharmaceutics. London: 2014
6Fox, S. C. 2014. Pharmaceutics / Shelley Chambers Fox. 1st ed. London: Pharmaceutical Press. Available from: via Ebook Central (ProQuest).
7Jones, D. 2016. Pharmaceutics - dosage form and design / David Jones. Second ed. London: Pharmaceutical Press.
Papildus literatūra
1Pharmaceutical Capsules. Second edition. Edited by Fridrun Podczeck. 288 pp. 2004.
2Loyd Allen Jr. Suppositories. 256 pp., 2007.
3Labarre, D. J. P. 2011. Biomedical and pharmaceutical polymers / Denis J.-P. Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier. 1st ed. London; Chicago: Pharmaceutical Press.
4David Jones. Pharmaceutics-Dosage Form and Design. 286 pp., 2008
5Adrian C. Williams. Transdermal and Topical Drug Delivery. 256 pp. 2003.
6Gibson, M. 2009. Pharmaceutical preformulation and formulation: A practical guide from candidate drug selection to commercial dosage form / edited by Mark Gibson. 2nd ed. Boca Ration: CRC Press, Taylor and Francis Group.
7Sandle, T. 2013. Sterility, sterilisation and sterility assurance for pharmaceuticals: Technology, validation and current regulations / Tim Sandle. 1st ed. Philadelphia, PA: Woodhead Publishing.
Citi informācijas avoti
1Eiropas Zāļu Aģentūras (EMA) izdotas vadlīnijas skat. www.ema.europa.eu
2LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība".
3ICH Topic E 11 Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population
4Guideline on pharmaceutical development of medicines for paediatric use EMA/CHMP/QWP/805880/2012 Rev.2