Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Diāna Kalniņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SL_030LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistikaMērķauditorija:Rehabilitācija; Psiholoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Diāna Kalniņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Statistikas mācību laboratorija
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Ivanovs
Kontaktinformācija:Kapseļu iela 23, 2.stāvs, Rīga, +371 67060897, statistikaatrsu[pnkts]lv, www.rsu.lv/statlab
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bakalaura līmeņa pieredze pētniecībā un priekšzināšanas par pētījumu metodoloģiju.
Mērķis:
Uzlabot maģistra studiju programmas studentu izpratni par kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apstrādes metodēm; uzlabot datu apstrādes prasmes; attīstīt spēju patstāvīgi izvēlēties piemērotāko datu apstrādes metodi atbilstoši hipotēzēm vai pētījuma problēmai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads datu apstrādē. Kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma dizaina atšķirības. Datu apstrādes veidi kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma dizainā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Datu ievade un sagatavošana apstrādei.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Pētījuma datu apstrāde kvalitatīvajā pētījumā: kvalitatīvā kontentanalīze, tematiskā analīze, integratīvā fenomenoloģiskā analīze (IFA).Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Pētījuma datu apstrāde kvantitatīvajā pētījumā: aprakstošā un secinošā statistika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Rezultātu aprakstīšana un formatēšana, rezultātu atspoguļošana kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma dizainā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt obligāto literatūru, patstāvīgi un nodarbībā veikt datu apstrādi un analīzi, patstāvīgi aprakstīt un prezentēt iegūtos rezultātus.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīga savu datu apstrāde, iegūto rezultātu aprakstīšana un prezentēšana grupā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie lieto pētniecībā pieņemto terminoloģiju, skaidro atšķirības starp dažādām datu apstrādes metodēm, nosauc un raksturo dizainam specifiskās datu apstrādes metodes.
Prasmes:Spēj apstrādāt datus, saskaņā ar pētījuma hipotēzi un pētījuma jautājumiem, korekti atspoguļo pētījuma rezultātus.
Kompetences:Izmanto pētījuma dizainam atbilstošās datu apstrādes metodes, analizē un interpretē rezultātus, balstoties uz rezultātiem, noraida vai apstiprina hipotēzi, sniedz atbildes uz pētījuma jautājumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone, K., Pipere, A. un Kamerāde, D. (red.). (2017). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa.
2Kroplijs, A. un Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa.
3Raščevska, M. un Kristapsone, S. (2000). Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi.
4Mārtinsone, K., Perepjolkina, V. un Šneidere, K. (red.) (2017). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām. Otrais, atjaunotais izdevums.
Papildus literatūra
1Leavy, P. (ed.) (2014). The Oxford Handbook of Qualitative Research. New York: Oxford University Press.
2SPSS statistics for social scientists /Acto C., et.al./ Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009., 363 lpp.
Citi informācijas avoti
1Choosing the Correct Statistical Test in SAS, STATA and SPSS.