Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Sanita Šuriņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_096LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Psiholoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sanita Šuriņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)16Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas32
Classes (number)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas64
Study course description
Zināšanas:
Bakalaura pieredze pētniecībā, ievads profesionālajā darbībā un profesionālās darbības vēsture.
Mērķis:
Padziļināt maģistrantu izpratni par pētniecību, pilnveidot prasmi apkopot un analizēt publicētos pētījumus, attīstīt spēju izveidot un pamatot pētniecības pamatprincipiem profesijā atbilstošu pētījuma projektu un prezentēt to.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt norādītos literatūras avotus; sagatavoties kontroldarbam saskaņā ar dotajiem jautājumiem. Patstāvīgi veikt dotos uzdevumus datu analīzē kvalitatīvajā un kvantitatīvajā stratēģijā. Izmantojot atbilstošas informācijas meklēšanas stratēģijas, izvēlēties un rakstiski analizēt četrus pētījumus atbilstoši dotajiem kritērijiem. Sagatavot pētījuma projektu atbilstoši dotajiem nosacījumiem un prezentēt to.
Vērtēšanas kritēriji:
(1) Kontroldarbs par terminiem (atzīme 1 - 10); 30% (2) Mājas darbs par kvalitatīvo datu analīzi (ieskaitīts/neieskaitīts). Viena kvalitatīvās stratēģijas pētījuma analīze, izveidojot aprakstu, kurā minēts pētījuma mērķis, jautājumi, dizains, datu analīzes metode (kontentanalīze, naratīvā analīze, fenomenoloģiskā analīze vai darbības pētījums) un soļi. (3) Četru pētījumu analīze, pēc dotajiem kritērijiem, rakstiski, prezentāciju sagatavošana par diviem pētījumiem, viena pētījuma prezentācija grupai (atzīme 1-10); 35 % (4) Sava pētījuma projekta izstrāde un prezentācija (atzīme 1-10); 35%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Lieto pētniecības terminoloģiju; izskaidro atšķirības starp kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu stratēģiju un dažādiem pētījuma dizainiem; apraksta pētniecības procesu.
Prasmes:Analizē, salīdzina un kritiski izvērtē publicētos pētījumus, atbilstoši pētījuma stratēģijas un dizaina zinātniskā stipruma kritērijiem; identificē aktuālās pētījumu problēmas; izstrādā pētījuma projektu.
Kompetences:Izveido sava potenciālā pētījuma projektu, pamatojot pētījuma aktualitāti, problēmu, formulējot mērķi, pētniecisko jautājumu/ hipotēzi, veidojot mērķtiecīgu literatūras apskatu, izvēloties piemērotas datu ieguves un analīzes metodes un integrējot zinātniskā pētījuma ētikas prasības; kritiski izvērtē sava pētījuma projekta īstenošanas iespējas un ierobežojumus; prezentē un aizstāv pētījuma projektu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce