Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vinita Cauce

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.10.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SL_010LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistikaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vinita Cauce
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Statistikas mācību laboratorija
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Ivanovs
Kontaktinformācija:Kapseļu iela 23, 2.stāvs, Rīga, +371 67060897, statistikaatrsu[pnkts]lv, www.rsu.lv/statlab
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi apgūts studiju kurss medicīniskās statistikas I, II kurss.
Mērķis:
Padziļināt zināšanas un nostiprināt prasmes matemātiskajās datu apstrādes metodēs IBM SPSS programmā bakalaura darba izstrādes vajadzībām un darbam sabiedrības veselības specialitātē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Datu ievade un datu apmaiņa MS Office un IBM SPSS vidēs. Datnes izveide. Datu pārbaude, tīrīšana (iztrūkstošās vērtības un izlēcēji).Nodarbības2.00datorklase
2Pētījumu datu attēlošana tabulās (IBM SPSS, MS Excel). Rezultātu interpretācija un pieraksts.Nodarbības2.00datorklase
3Pētījumu datu attēlošana diagrammās (IBM SPSS, MS Excel, Epiinfo). Rezultātu interpretācija un pieraksts.Nodarbības2.00datorklase
4Ticamības intervālu aprēķināšana (IBM SPSS, MS Excel, Epiinfo u.c.) Rezultātu interpretācija un pieraksts.Nodarbības2.00datorklase
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Bakalaura darba melnraksta izstrāde, iegūto rezultātu patstāvīga interpretācija un aprakstīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; Kvalitatīvi noformēts bakalaura darba melnraksts; Studiju kursa noslēgumā semestra ieskaite, kurā tiks vērtēts bakalaura darba melnraksta noformējums un statistiskās analīzes rezultātu apraksts. Par katru kavēto nodarbību – tēmas kopsavilkums izmantojot norādīto literatūru (min. viena A4 lapa).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pārzinās IBM SPSS, MS Excel un MS Word datorprogrammu piedāvātas iespējas datu vizualizācijai, analīzei un noformējumam.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: * Noformēt bakalaura darbu, lietojot dažāda veida laukus – satura rādītāju, atsauces, parakstus; * Atlasīt datus pēc specifiskiem kritērijiem; * Transformēt failus IBM SPSS programmā; * Konstruēt un rediģēt tabulas un grafikus IBM SPSS un MS Excel programmās; * Korekti pierakstīt datu apstrādes rezultātus MS Word vidē; * Rakstīt veiktās darbības IBM SPSS programmas sintaksē.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs bakalaura darba izstrādes procesā un darbā sabiedrības veselības specialitātē izmantot IBM SPSS, MS Word un MS Excel sniegtās iespējas datu apstrādē, analīzē, vizualizācijā un noformēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Teibe U. Bioloģiskā statistika, LU, 2007.
2Field A. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, 4th edition, ISBN-13: 978-1446249185, 2013.
3Petrie A. & Sabin C. Medical Statistics at a Glance, 3rd edition, 2009. ISBN: 978-1-405-18051-1