Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Daina Šmite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_202LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas un prasmes, kas apgūtas, lai iegūtu fizioterapeita kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.
Mērķis:
Padziļināt zināšanas un pilnveidot prasmes kritiski analizēt publicētos zinātniskos rakstus par pētījumu rezultātiem, lai iegūtu datus par esošajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Veicināt pētniecisko atziņu un zinātnisko pierādījumu pārnesi klīnisko lēmumu pieņemšanā fizioterapijas kontekstā indivīda, organizācijas un nozares līmenī.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātnisko pierādījumu integrēšana klīniskās spriešanas procesā un lēmumu pieņemšanā.Nodarbības2.00auditorija
2Aktualitātes fizioterapijā (seminārs).Nodarbības2.00auditorija
3Kvantitatīvo pētījumu rezultātu apkopošana un sintēze (pētījumu kvalitātes izvērtējums, pierādījumu līmeņi), pārnese praksē.Nodarbības1.00auditorija
4Klīniskās vadlīnijas fizioterapijas praksē (seminārs).Nodarbības1.00auditorija
5Izmaksu efektivitātes pētījumi, to rezultātu pārnese prakses kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
6Kvalitatīvo pētījumu rezultātu sistemātisks apkopojums un ieviešana praksē.Nodarbības1.00auditorija
7Pētnieciskie izaicinājumi un inovācijas fizioterapijas nozarē.Nodarbības3.00auditorija
8Individuālās pētnieciskās idejas iestrādes (seminārs).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jaunāko zinātnisko publikāciju sistemātiska meklēšana, atlasīšana un kritiska lasīšana. Ziņojuma sagatavošana par aktualitātēm fizioterapijas nozarē (pēc izlozētās tēmas). Ziņojuma sagatavošana par pētnieciskajiem izaicinājumiem fizioterapijas nozarē (brīva tēmas izvēle). Situāciju (problēmu) uzdevumu risināšana mazajās grupās. Oriģināla pētnieciskā jautājuma formulēšana un pamatošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Mutisks vizuāls ziņojums semināra nodarbībā par aktualitātēm fizioterapijā (literatūras meklēšanas stratēģija un atlase, rezultātu apkopojums un secinājumi, to pamatojums; argumentēts viedoklis; diskusijas vadīšana). Dalība nodarbībās un semināros (argumentēta viedokļa formulēšana un skaidrošana, radoša pieeja problēmu risināšanā, izpratni un domāšanu veicinošu jautājumu uzdošana). Brīvā ziņojuma saturs un mutiski vizuālais noformējums (tēmas izvēles pamatojums, tēmas izklāsts, radošas pieejas demonstrēšana, diskusijas veidošana). Oriģinālā pētnieciskā jautājuma fomulēšana un pamatojums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie raksturo zinātnisko pierādījumu un jaunāko pētniecisko atziņu pārneses klīniskajā praksē teorētiskos modeļus. Raksturo zinātnisko publikāciju apkopošanas un analīzes soļus, lai iegūtu priekšstatu par zinātniskajiem pierādījumiem un to līmeni, kontekstā ar risināmo fizioterapijas nozares jautājumu.
Prasmes:Studējošie analizē zinātnisko publikāciju kvalitāti, pielietojot GRADE principus. Analizē sistemātiski apkopotos publicēto pētījumu rezultātus, pārbauda esošos zinātniskos pierādījumus un to līmeni, vadoties pēc sākotnējā klīniskā jautājuma. Izvērtē veidu, kā pārnest zinātniskos pierādījumus praksē un pielieto to dažādās kompleksās situācijās fizioterapijas kontekstā. Formulē oriģinālu pētniecisko jautājumu fizioterapijas nozarē.
Kompetences:Studējošie attīsta kompetences lēmumu pieņemšanā - indivīda, organizācijas vai nozares līmenī fizioterapijas kontekstā - integrē jaunākās pētnieciskās atziņas un zinātniskos pierādījumus. Spēj attīstīt oriģinālu pētniecisko ideju, integrējot līdzšinējos zinātniskos sasniegumus, nozares aktualitātes un radošu pieeju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1E studiju materiāls
Papildus literatūra
1Hoffman, T., Bennett, S., & de Mar, C. (Eds.). (2013). Evidence-based practice across the health professions (2nd ed.). Australia: Churchill Livingstone.
2Higgs, J., Jones, M., Loftus, S., & Christiansen, N. (Eds.). (2008). Clinical reasoning in the health professions (3rd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.