Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vents Sīlis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_038LKI līmenis:8. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:FilozofijaMērķauditorija:Tiesību zinātne; Komunikācijas zinātne; Socioloģija; Psiholoģija; Politikas zinātne; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vents Sīlis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:Humanitāro zinātņu katedra, Dzirciema iela 16, LV-1007, hzkatrsu[pnkts]lv, +371 67409104
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Maģistra līmeņa studijas sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Mērķis:
Iepazīstināt doktorantus ar pētniecības ētikas teorētisko arsenālu, instrumentiem, pamatprincipiem, pārraudzību un aktuālajām problēmām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecības ētikas vēsture.Lekcijas1.00auditorija
2Pētniecības ētikas teorētiskais arsenāls.Lekcijas1.00auditorija
3Pētniecības ētikas instrumenti: likumi, starptautiskie dokumenti, kodeksi.Lekcijas1.00auditorija
4Pētījumi ar cilvēkiem – pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
5Pētījumu ētiskās pārraudzības sistēma – ētikas komitejas.Lekcijas1.00auditorija
6Pētījumi sociālajās un humanitārajās zinātnēs – aktuālās problēmas I.Lekcijas1.00auditorija
7Pētījumi sociālajās un humanitārajās zinātnēs – aktuālās problēmas II.Lekcijas1.00auditorija
8Pētījumi sociālajās un humanitārajās zinātnēs – aktuālās problēmas III.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi sagatavotas prezentācijas un referāti.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaitīts/neieskaitīts, komunikācijas zinātnes doktorantiem – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izpratne par pētniecības ētikas teorētisko arsenālu un instrumentiem, pētījumu pamatprincipiem un pārraudzības sistēmu, vērtēšanas kritērijiem.
Prasmes:Analizēt pētniecības ētikas problēmas, rast tām eventuālos risinājumus, balstoties uz apgūtajām zināšanām.
Kompetences:Kognitīvā un komunikatīvā kompetence.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana - Rīga, RSU, 2018
2Pētniecība: teorija un prakse - Rīga, RaKa, 2016
3Ievads pētniecībā - Rīga, RaKa, 2011
4Ethics and Science. An introduction - Cambridge, CUP, 2012
5F. L. Macrina "Scientific Integrity" 3d 'ed. - Washington, ASM Press, 2005
Papildus literatūra
1Gomm, Roger: Social Research Methodology :a Critical Introduction New York : Palgrave Macmillan, 2008.
2The Oxford handbook of qualitative research /edited by Patricia Leavy. Oxford, OUP, 2014.
3Walliman, Nicholas: Social Research Methods :the essentials /Nicholas Walliman. London [etc.] : Sage, 2016.
4Mass media research : an introduction. 9th ed. Boston, Mass. : Wadsworth Cengage Learning, 2011.
5Maneging social research : a practical guide / Roger Tarling. London ; Routledge, 2006.
Citi informācijas avoti
1https://www.eupati.eu/clinical-development-and-trials/resea…
2https://www.who.int/ethics/Ethics_basic_concepts_ENG.pdf
3http://www.enrio.eu/wp-content/uploads/2017/03/guidelines-f…