Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anna Ribakova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_252LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anna Ribakova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061567
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas dzemdību aprūpes profesionālajos studiju priekšmetos, informtikā un statistiskās metodēs.
Mērķis:
Attīstīt pētnieciskās prasmes veselības aprūpes jomā un kritisko domāšanu, kas sekmēs aprūpes zinātnes un prakses attīstību, kā arī pilnveidot studējošo izpratni un prasmi patstāvīgi sagatavot un īstenot sava pētījuma projektu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija studiju kursā. Studiju kursa plānojums, aktivitātes, starpvērtējumi un vērtējumi. Bakalaura darba izstrādes nolikums un metodiskie norādījumi. Bakalaura darba zinātniskā joma, tēma. Bakalaura darba vadītāja izvēle.Lekcijas1.00auditorija
2Datubāzu un elektronisko resursu izmantošana. Elektroniskās informācijas meklēšanas pamatprincipi, RSU abonētie e-resursi un meklētājs.Nodarbības2.00RSU Bibliotēka
3Zinātniskā literatūra un tās apstrāde. Plaģiāts studējošo darbos. Bibliogrāfiskās atsauces, RSU bibliogrāfisko atsauču noformēšanas prasības.Lekcijas1.00cits
4Pētījumu virzieni un veidi, to praktiskais pielietojums māsu praksē. Zinātniskā metode un pētniecības process. Pētniecības ētiskie pamatprincipi, pētniecību regulējošie normatīvie akti. Klīnisko pētījumu ētiskie aspekti.Lekcijas1.00cits
5Pētījuma loģiskā struktūra, tā etapi, pētījuma dizaina un stratēģijas jēdziens, pētījuma projekts. Domu karte.Nodarbības1.00auditorija
6Kvantitatīvās pētniecības pamatprincipi un tās lietojums vecmātes praksē. Pētījuma stratēģija, ierobežojumi un iespējas. Respondentu izlase un atlase. Kalkulatora pielietošana respondentu atlasē. Datu vākšanas gaita, datu analīze un interpretācija.Lekcijas1.00auditorija
7Kvalitatīvās pētniecības pamatprincipi un tās lietojums veselības aprūpē. Pētījuma stratēģija un iespējas, respondentu atlase un izlase. Datu vākšanas gaita, datu analīze un interpretācija. Kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu integrācija.Lekcijas1.00auditorija
8Potenciālās bakalaura darba tēmas prezentācija: * aktualitāte, problēmas konteksts, zinātniskais pamatojums un praktiskais lietojums; * pētījuma jautājuma/hipotēzes izvirzīšana, mērķu formulēšana, uzdevumu plānošanas stratēģija.Nodarbības2.00auditorija
9Kvantitatīvā un kvalitatīvā pētniecība vecmātes praksē. Potenciālā BD pētījuma dizaina izvēle un pamatojums.Nodarbības1.00auditorija
10Pētījumā izmantojamie pētnieciskie instrumenti un to izstrāde atkarībā no pētījuma dizaina. Instrumentu struktūra, izstrādes gaita. Gatavo instrumentu izmantošana, tulkošanas un adaptācijas process.Nodarbības2.00auditorija
11Pētījuma validitāte un ticamība. Pētījuma rezultātu interpretācija, slēdzieni un secinājumi.Nodarbības1.00auditorija
12Pētījuma projekts; pētījuma projekta pamatnostādnes.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavoties seminārnodarbībām, atbildēt uz testa jautājumiem e-vidē, sagatavot bakalaura darba tēmu un pētījuma konceptus, pārdomāt pētījuma struktūru un dizainu, datu iegūšanas veidu, iepazīties ar RSU un MDAK dokumentāciju, kas ir saistoša bakalaura darba izstrādei.
Vērtēšanas kritēriji:
Pie noslēguma pārbaudījuma tiek pielaisti studējošie, kuri veiksmīgi nokārtoja starppārbaudījumus un ieguva vērtējumus: • Summēta ieskaite 3 seminārnodarbībās (8+9). • Ieskaite seminārnodarbībā “Pētnieciskie instrumenti”. • Ieskaite seminārā “Pētījuma projekta prezentācija”. • Pozitīvs vērtējums testā “Pētniecības teorētiskie jautājumi”. Sekmīgu testa vērtējumu iegūst studējošie, kuri pareizi atbildēja uz vismaz 55% no kopējā jautājumu apjoma. Testa īpatsvars – 30 % no kopējā vērtējuma. Noslēguma pārbaudījums – patstāvīgi sagatavots pētījuma projekts par izvēlēto pētniecības jautājumu veselības aprūpes nozarē saistībā ar aprūpes/vecmātes praksi, tā prezentācija un aizstāvēšana. Vērtēšana 10 ballu sistēmā atbilstoši RSU reglamentam. Noslēguma pārbaudījumam sagatavotais pētījuma projekts, kas argumentēti pamatots zinātniskajā literatūrā un ir saistīts ar apgūstamās pamatspecialitātes māsas/vecmātes praksi, pētījuma mērķis, hipotēze/pētījuma jautājums formulēti atbilstoši un saskaņoti, pētījuma projektam izvēlēts atbilstošs pētījuma dizains un izstrādāts pamatots atbilstoši tēmai pētījuma instruments. Pētījuma projekta īpatsvars – 70% no kopējā vērtējuma.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais zina pētnieciskā darba īstenošanas etapus, pētniecības ētiskos pamatprincipus, pētniecību regulējošos normatīvos aktus. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par māszīnību attīstības tendencēm un profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem.
Prasmes:Pēc studiju kursa apguves studējošais spēj izstrādāt pētījuma projektu (bakalaura darbu): noformulēt pētījuma projekta tēmu, definēt mērķi un tam atbilstošus uzdevumus pētnieciskā jautājuma risināšanai, noformulēt pētījuma hipotēzi un izvēlēties piemērotāko pētījuma dizainu, noteikt mērāmās pazīmes un izvēlēties atbilstošu pētījuma instrumentu. Spēj argumentēti izskaidrot pētījuma projektā iekļauto tēmu un tās nozīmību profesijā. Studējošais ir gatavs veikt pētījumu, ievērojot ētiskos aspektus, izvēloties atbilstošu pētījuma metodi un izlases apjomu.
Kompetences:Studējošais patstāvīgi izstrādā pētniecības pamatprincipiem, ētikas normām un RSU prasībām atbilstošu pētījuma projektu. Studējošais spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt statistiskos datus, zinātnisko literatūru, analizēt informāciju un to izmantot, izstrādājot pētījuma projektu. Spēj izvērtēt pētījumā apskatītās tēmas nozīmību vecmātes profesijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Pētniecība. Teorija un prakse. Mārtinsone Kristīne, Pipere Anita, Kamerāde Daiga , RaKa 2016
2Mārtinsone Kristīne, Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes, Rīga, RaKa, 2011.
3Kroplijs, Artūrs. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs / Artūrs Kroplijs, Malgožata Raščevska ; Rīga : RaKa, 2010
4Obligātā literatūra: Kristapsone Silvija, Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem, Rīga Biznesa augstskola Turība, c2008
5Geske Andrejs, Grīnfelds Andris, Izglītības pētniecība: mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem, Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
6Blasius, J. and Thiessen, V. (2012) Assessing the Quality of Survey Data. London: Sage.
Papildus literatūra
1Spila, Daiga. Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas: Mācību materiāls informācijpratībā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. – 76 lpp.
2Znotiņa, Inga. Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi – labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana: Mācību materiāls informācijpratībā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. – 49 lpp.
3Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, Thousand Oaks, Calif.: Sage, c2009 (2008).
4Davies, Barbara, Jo Logan, Reading Research: a User-friendly Guide for Nurses and Other Health Professionals, Toronto: Mosby/Elsevier, c2008.
5Davies, Martin Brett, 1936-: Doing a Successful Research Pproject: Using Qualitative or Quantitative Methods, New York: Palgrave Macmillan, 2007.
6Zevia Schneider, Dean Whitehead, Doug Elliott, Nursing & Midwifery Research: Methods and Appraisal for Evidence-based Practice, Sydney; New York: Mosby/Elsevier, c2007
7Ann Bowling and Shah Ebrahim, Handbook of Health Research Methods: Investigation, Measurement and Analysis, Maidenhead, England; New York, NY: Open University Press, c2005 2006, 2007, reprinted
Citi informācijas avoti
1Mary Steen and Taniya Roberts;The Handbook of Midwifery Research/John Wiley & Sons, Incorporated, 2011
2Case Study: A Good Choice for Nursing and Midwifery Research
3Waltz, Carolyn Feher Strickland, Ora Lenz, Elizabeth R./ Measurement in Nursing and Health Research, Fifth Edition/ New York : Springer Publishing Company. 2017