Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lolita Cibule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_129LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēku, apkārtējo vidi, par sabiedrības veselību, biometrijā, par elektroniskajām datu bāzēm, pamatprasmes darbam ar datoru.
Mērķis:
Nostiprināt un attīstīt studentos pamatprasmes veikt zinātniskus pētījumus: sagatavot studentus kvantitatīva pētījuma veikšanai, attīstīt prasmes veidot ziņojumu par pētījumu (rakstisks ziņojums, uzstāšanās, stenda ziņojums), attīstīt prasmes pamatot zinātnisko pētījumu nozīmīgumu rehabilitācijas attīstībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātniskā pētījuma process. Pētniecības pieejas. Literatūras izpēte.Nodarbības2.00auditorija
2Ētiskie un tiesiskie aspekti zinātniskos pētījumos.Nodarbības1.00auditorija
3Zinātniskā pētījuma process. Pētījuma metodes:mērījumu veikšana, mērīšana pētniecībā. Mērīšanas ticamības līmeņi. Datu analīze. Datu statistiskās analīzes plānošana – atbilstošu statistisku rādītāju izvēle.Nodarbības2.00auditorija
4Zinātniskā pētījuma process: Ētikas principi zinātniskos pētījumos. Pieeikums Ētikas komitejai.Nodarbības2.00auditorija
5Ziņojumi par pētījumiem. Kritiska lasīšana. Zinātnisko rakstu analīze (kritiska pieeja). Stenda ziņojumu veidošana.Nodarbības2.00auditorija
6Ziņojumi par pētījumiem (uzstāšanās, stends, raksts0. Zinātnisko publikāciju analīze (kritiska pieeja).Nodarbības1.00auditorija
7Zinātne, tās raksturojošās īpašības. Pētniecības pieejas.Lekcijas1.00auditorija
8Pētījuma metodes: pētījuma dizains.Lekcijas1.00auditorija
9Pētījuma metodes: izlases veidošana.Lekcijas1.00auditorija
10Pētījuma metodes: mērīšana. Mērīšanas ticmības līmeņi. Skalas. Aptaujas. Intervijas. Novērošana.Lekcijas1.00auditorija
11Uz pierādījumiem pamatota prakse. Literatūras izpēte. Kritiska lasīšana.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātniskā pētījuma process. Pētniecības pieejas. Literatūras izpēte.Nodarbības1.00auditorija
2Ētiskie un tiesiskie aspekti zinātniskos pētījumos.Nodarbības1.00auditorija
3Zinātniskā pētījuma process. Pētījuma metodes:mērījumu veikšana, mērīšana pētniecībā. Mērīšanas ticamības līmeņi. Datu analīze. Datu statistiskās analīzes plānošana – atbilstošu statistisku rādītāju izvēle.Nodarbības1.00auditorija
5Ziņojumi par pētījumiem. Kritiska lasīšana. Zinātnisko rakstu analīze (kritiska pieeja). Stenda ziņojumu veidošana.Nodarbības1.00auditorija
6Ziņojumi par pētījumiem (uzstāšanās, stends, raksts0. Zinātnisko publikāciju analīze (kritiska pieeja).Nodarbības1.00auditorija
7Zinātne, tās raksturojošās īpašības. Pētniecības pieejas.Lekcijas1.00auditorija
8Pētījuma metodes: pētījuma dizains.Lekcijas1.00auditorija
9Pētījuma metodes: izlases veidošana.Lekcijas1.00auditorija
10Pētījuma metodes: mērīšana. Mērīšanas ticmības līmeņi. Skalas. Aptaujas. Intervijas. Novērošana.Lekcijas1.00auditorija
11Uz pierādījumiem pamatota prakse. Literatūras izpēte. Kritiska lasīšana.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un grupas darbs - gatavošanās pārbaudes darbiem, prezentāciju gatavošana semināriem, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem ieskaites darba sagatavošanai par izvēlēto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte; • aktīva un rezultatīva līdzdalība grupas patstāvīgajā darbā, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi un to prezentācijas; • sekmīgi uzrakstīti testi; • ieskaites darba un tā prezentācijas kvalitāte; • kursa beigās - akumulatīva ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students apgūs zināšanas par pētniecības attīstību un nozīmi nozarē, kvantitatīviem un kvalitatīviem pētījumiem, pētniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students pratīs formulēt pētījumu jautājumus; parādīt prasmes patstāvīgā zinātniskās literatūras meklēšanā, kritiski izvērtēt zinātniskās publikācijas specialitātē; saprast, izvēlēties un pamatot atbilstošo pētījuma dizainu un metodoloģiju, ņemot vērā ētiskos aspektus; apgūs pamatprasmes veidot ziņojumu par veikto pētījumu.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes veicot pētniecības uzdevumus, kritiski lasīt zinātniskas publikācijas specialitātē, sagatavot ziņojumus par pētījumiem (rakstisks ziņojums, uzstāšanās, stenda ziņojums).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baltiņš M. (2003) Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne. (Uz pierādījumiem balstīta medicīna. Kritiska medicīnisko publikāciju analīze. 334. – 346. lpp.)
2DePoy, E., Gitlin, L. (2010). Introduction to research: understanding and applying multiple stategies.Toronto: Mosby,Inc. (3. nodaļa, latv. val.)
Papildus literatūra
1Baltiņš M. (2003) Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne
2DePoy, E., Gitilin, L. (2010). Introduction to research: understanding and applying multiple stategies.Toronto: Mosby,Inc.
3Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes : pētījums / sastādītāja Kristīne Mārtinsone; Rīga, RaKa, 2011, 284 lpp.
Citi informācijas avoti
1http://www.rsu.lv/biblioteka/bibliotekas-resursi
2http://www.rsu.lv/petnieciba
3www.cebp.nl
4www.pedro.fhs.usyd.edu.au/
5http://www.otseeker.com/
6International journal of rehabilitation research http://journals.lww.com/intjrehabilres/pages/default.aspx
7Helsinku deklarācija
8RSU ētikas kodekss
9Zinātnieka ētikas kodekss
10Zinātniskās darbības likums
11Fizisku personu datu aizsardzības likums
12Ārstniecības likums
13Pacientu tiesību likums