Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lolita Cibule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_130LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas biometrijā, pamatprasmes pētniecībā, zināšanas par funkcionēšanas novērtēšanas instrumentiem rehabilitācujā, par SFK, par sabiedrības veselību.
Mērķis:
Nostiprināt un attīstīt studentos pamatprasmes veikt zinātniskus pētījumus, sagatavot tos pētījuma veikšanai bakalaura grāda iegūšanai veselības aprūpē – funkcionālo speciālistu specialitātēs, turpināt attīstīt prasmes pamatot zinātnisko pētījumu nozīmīgumu ŗehabilitācijas attīstībā un lietot pētījumu rezultātus praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecības prioritātes nozarē. Pētniecības problēmas formulēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
2Literatūras izpēte. Literatūras apskats. Sistemātisks pārskats.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
3Kvalitatīva pētniecības pieeja. Interviju satura analīze.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Kritiska publikāciju lasīšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecības prioritātes nozarē. Pētniecības problēmas formulēšana.Nodarbības2.00auditorija
2Literatūras izpēte. Literatūras apskats. Sistemātisks pārskats.Nodarbības2.00auditorija
3Kvalitatīva pētniecības pieeja. Interviju satura analīze.Nodarbības2.00auditorija
4Kritiska publikāciju lasīšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - gatavošanās pārbaudes darbiem, prezentāciju gatavošana semināriem, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem ieskaites darba sagatavošanai par izvēlēto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi un to prezentācijas; • aktīva dalība semināros; • ieskaites darba un tā prezentācijas kvalitāte; • kursa beigās - akumulatīva ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students padziļinās zināšanas par pētniecības procesu, iegūs zināšanas par kvalitatīviem pētījumiem (gadījuma analīze), sistemātisku pārskatu, kā arī zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē zinātnisko darbību Latvijā, RSU.
Prasmes:Veiksmīgas studiju priekšmeta apguves rezultātā students pratīs formulēt un pamatot pētījuma problēmu; sagatavot un aizstāvēt tēmas pieteikumu bakalaura darbam; paaugstinās prasmes zinātniskās literatūras sistemātiskā meklēšanā un zinātnisko publikāciju specialitātē kritiskā analīzē, spēs meklēt pierādījumus dažādos informācijas avotos klīnisku jautājumu risināšanai.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes kritiski analizējot zinātniskas publikācijas specialitātē, patstāvīgi veicot pētījumu par izvēlēto tēmu un sagatavojot ziņojumu par pētījumu (rakstisks ziņojums, uzstāšanās, stenda ziņojums).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baltiņš M. (2003) Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne. (Uz pierādījumiem balstīta medicīna. Kritiska medicīnisko publikāciju analīze. 334. – 346. lpp.)
2Ellis, T. J.& Levy, Y. (2009). Towards a Framework of Problem-Based Research: A Guide for Novice Researchs Issues in Informing Science and Information Technology Volume 6, pp.323-337 http://www.inform.nu/Articles/Vol11/ISJv11p017-033Ellis486…
3Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/iekseji…
4Hemingway P., Brereton N., 2009. What is a systematic review? (2nd ed): What is...? series Haywood Medical Communications. http://www.whatisseries.co.uk/whatis/pdfs/What_is_syst_rev…
Papildus literatūra
1Baltiņš M. (2003) Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne
2DePoy, E., Gitlin, L. (2010). Introduction to research: understanding and applying multiple stategies.Toronto: Mosby,Inc. (3. nodaļa, latv. val.)
3Dumholdt E. (2004) Rehabilitation Research: Principles and Applications, 3e, Elsevier.
4Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes : pētījums / sastādītāja Kristīne Mārtinsone; Rīga, RaKa, 2011, 284 lpp.
Citi informācijas avoti
1http://www.rsu.lv/biblioteka/bibliotekas-resursi
2http://www.rsu.lv/petnieciba
3www.cebp.nl
4www.pedro.fhs.usyd.edu.au/
5http://www.otseeker.com/
6International journal of rehabilitation research http://journals.lww.com/intjrehabilres/pages/default.aspx