Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ieva Strēle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_121LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Strēle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +37167338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijas, histoloģijas un fizioloģijas pamati; aritmētikas pamati.
Mērķis:
Sniegt zināšanas un iemaņas pētniecības metodoloģijā, lai studenti spētu lasīt zinātnisko literatūru, pielietot pierādījumos balstītas medicīnas principus, attīstītu kritisko domāšanu un veicinātu iesaisti pētniecībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads pētniecības metodoloģijā. Pētniecības process. Protokols. Kvantitatīva un kvalitatīva pieeja. Epidemioloģija. Zinātniska problēma. Pētījuma jautājums, hipotēzes, pētījuma mērķis. Pētniecības ētika.Nodarbības1.00auditorija
2Literatūras meklēšana. Zinātniskās literatūras veidi. Literatūras apskati.Nodarbības1.00auditorija
3Kauzalitāte. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais. Ekspozīcija, riska faktors, riska marķieris. Jaukšana un efekta modifikācija. Mainīgo veidi (skaitliskie, kategoriju).Nodarbības1.00auditorija
4Datu ieguve un avoti. Primārie un sekundārie dati. Slimību klasifikācijas. Anketas. Atlases veidi un izlases lielums. Nejaušās un sistēmiskās kļūdas.Nodarbības1.00auditorija
5Epidemioloģijas pamatrādītāji: prevalence, kumulatīvā incidence un incidences biežums. Kopējie, specifiskie un standartizētie rādītāji. Letalitāte un proporcionālā mirstība.Nodarbības1.00auditorija
6Pētījumu veidi: eksperimentālie, kohortu, gadījumu-kontroles, šķērsgriezuma, ekoloģiskie un gadījumu sērijas. Izdzīvotības analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Saistību rādītāji: korelācija, regresija, šķērstabulas, relatīvā riska rādītāji (riska attiecība, incidences biežuma attiecība, izredžu attiecība), atributējamais risks, atributējamā frakcija, absolūtā riska redukcija, NNT.Nodarbības1.00auditorija
8Diagnostiskie testi. Uzticamība un pareizība. Jutība, specifiskums, paredzes vērtības. ROC līkne.Nodarbības1.00auditorija
9Pētījumu rezultātu prezentēšana un zinātniskā rakstīšana.Nodarbības1.00auditorija
10Studentu sagatavoto pētījumu pieteikumu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru. Pašpārbaudes testi. Zinātniskajos rakstos izmantotās metodoloģijas īsa pārskata sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Spēja sagatavot un prezentēt zinātniskajos rakstos izmantotās metodoloģijas īsu pārskatu – 30% no gala vērtējuma. Eksāmena atzīme – 70% gala vērtējuma.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Izskaidrot atšķirību starp kvantitatīvām un kvalitatīvām pētniecības metodēm. • Nosaukt pētniecības procesa etapus. • Identificēt pētniecības ētikas problēmas. • Nosaukt dažādus zinātniskās literatūras veidus. • Izskaidrot atšķirību starp literatūras apskatu un sistemātisku literatūras pārskatu. • Paskaidrot jēdzienus "riska faktors, cēlonis un jaucējs" slimību daudzcēloņu teorijas ietvarā. • Atšķirt skaitliskos un kategoriju tipa mainīgos. • Atrast piemērotus datu avotus un datu ieguves metodes. • Aprakstīt reprezentatīvas izlases jēdzienu. • Izskaidrot atšķirību starp nejaušām un sistēmiskām kļūdām. • Nosaukt atlases un informācijas kļūdu piemērus. • Atšķirt prevalences un incidences rādītājus. • Izskaidrot vecuma standartizācijas jēgu un interpretēt vecumstandartizētos rādītājus. • Nosaukt un aprakstīt pētījumu plānojuma veidus, to priekšrocības un trūkumus. • Interpretēt asociāciju rādītājus. • Interpretēt testu jutības un specifiskuma rādītājus, kā arī paredzes vērtības. • Izskaidrot saistību starp testa jutību un specifiskumu, ko parāda ROC līkne. • Aprakstīt veselības zinātnēs pieņemto konferenču tēžu un rakstu struktūru. • Formulēt mutiskās prezentācijas un stenda referāta veidošanas pamatprincipus.
Prasmes:• Parādīt sasaisti starp zinātnisku problēmu, pētniecības jautājumu un hipotēzi. • Radīt piemērotu gadījuma definīciju. • Veikt literatūras meklēšanu datu bāzēs, piem., PubMed. • Uzzīmēt vienkāršas kauzālās diagrammas un nosaukt mainīgos. • Lietot skaitliskajiem un kategoriju mainīgajiem atbilstošus aprakstošās statistikas rādītājus. • Izveidot vienkāršu aptaujas anketu un datu faila struktūru. • Izmantojot jau gatavos kalkulators, kā OpenEpi, aprēķināt izlases lielumu vienkāršu atlases metožu gadījumā. • Aprēķināt epidemioloģijas pamatrādītājus: prevalenci, kumulatīvo incidenci un incidences biežumu. • Novērtēt, kādi pētījumu uzbūves veidi ir izmantoti piemēros no publikācijām. • Aprēķināt saistību rādītājus: riska attiecību, incidences biežuma attiecību, izredžu attiecību, atributējamo risku un atributējamo frakciju. • Aprēķināt testa jutību, specifiskumu un paredzes vērtības. • Prezentēt hipotētiska pētījuma pieteikumu.
Kompetences:• Formulēt literatūrā balstītu zinātnisku problēmu. • Izstrādāt tai atbilstošu pētniecības jautājumu, mērķi un uzdevumus. • Izvēlēties piemērotu pētījuma plānojumu un datu ieguves metodes. • Paredzēt pētījuma rezultātu pareizību apdraudošos faktorus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone, K., Pipere, A. un Kamerāde, D. (red.) 2016. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa
2Baltiņš, M. 2003. Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne.
3Bouter, L. M., Zielhuis, G. and Zeegers M. P. 2018. Textbook of Epidemiology. Bohn Stafleu van Loghum
4Jacobsen, K. H. 2017. Introduction to Health Research Methods. A Practical Guide. Jones & Bartlett Learning
Papildus literatūra
1Mārtinsone, K. un Pipere, A. (red.) 2018. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU
2Fletcher, R. H., Fletcher, S. W. and Fletcher, G. S. 2014. Clinical Epidemiology: The Essentials. 5th ed. Philadelphia: LWW