Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inese Gobiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_103LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Gobiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Statistikas pamati. Sabiedrības veselības pamati.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar zinātniskās metodoloģijas principiem un to pielietošanu sabiedrības veselības problēmu pētniecībā; iepazīstināt ar pētnieciskā darba organizēšanas, izpildes un novērtēšanas etapiem; mācīt atlasīt un lasīt zinātnisku literatūru un sagatavot literatūras apskatu par noteiktu sabiedrības veselības nozares tematu; veidot un veicināt zinātniskas, sistemātisku un analītiskas domāšanas attīstību sabiedrības veselības problēmu risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecība un zinātniskā metodoloģija.Lekcijas1.00auditorija
2Pētniecības process. Pētniecības jautājums.Lekcijas1.00auditorija
3Pētniecības metodes. Izmantotie mērinstrumenti.Lekcijas2.00auditorija
4Zinātniskā literatūra. Zinātniskās literatūras meklēšana.Lekcijas1.00auditorija
5Pētniecības koncepcijas izstrāde.Nodarbības1.00auditorija
6Zinātnisko publikāciju meklēšanas iespējas RSU bibliotēkā.Nodarbības1.00auditorija
7Aprakstoši pētījumu dizaini. Jaucējfaktora jēdziens.Nodarbības1.00auditorija
8Analītiski pētījumi dizaini. Asociāciju rādītāji.Nodarbības1.00auditorija
9Zinātnisko publikāciju struktūra un saturs.Nodarbības1.00auditorija
10Literatūras apraksta veidošanas principi.Nodarbības1.00auditorija
11Pētnieciskā darba struktūra.Nodarbības2.00auditorija
12Pētniecības projekta prezentēšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar zinātnisko literatūru (rakstu lasīšana), kursa darba pieteikuma sagatavošana sabiedrības veselības problēmas pētniecībā.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa darba pieteikuma atbilstība pētniecības metodoloģijas kritērijiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Aprakstīs pētnieciska darba īstenošanas etapus; atšķirs zinātniskās publikācijas no populāriem informācijas avotiem; atpazīs informācijas avotus, kas balstīti uz zinātniskās metodoloģijas principiem; zinās zinātnisko publikāciju meklēšanas datu bāzes; aprakstīs iegūto informāciju atbilstoši izvēlētajam pētniecības jautājumam un pētniecības projekta noformēšanas prasībām.
Prasmes:Spēs izvirzīt un definēt pētniecības projekta mērķi un uzdevumus atbilstoši izvirzītajam pētniecības jautājumam; atlasīt nepieciešamo zinātnisko literatūru atbilstoši pētniecības jautājumam; integrēt iegūto informāciju no dažādiem informācijas avotiem vienotā literatūras apskatā par izvēlēto pētniecības problēmu sabiedrības veselības nozarē.
Kompetences:Spēs patstāvīgi formulēt pētniecības jautājumu sabiedrības veselības nozarē; iegūt, atlasīt un analizēt informāciju sabiedrības veselības problēmu pētniecībā atbilstoši zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone K. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011.
2Mārtinsone K. un Pipere A. (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018.
3Spila D., Znotiņa I. Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos: Mācību materiāls informācijpratībā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2014.
4Spila D. Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas: Mācību materiāls informācijpratībā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013.
Papildus literatūra
1Greenhalgh T. How to read a paper. The basics of evidence-based medicine (4th ed.). BMJ Books, 2010.