Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.09.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_063LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ķīmija; Organiskā ķīmijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neorganiskajā, organiskajā un pārtikas ķīmijā.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar konkrētu pārtikas produktu ķīmisko sastāvu.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Gatavot pētījumu par divu dažādu pārtikas produktu ķīmisko sastāvu un īpašībām.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: ieskaite (I).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs zināšanas un kritisku izpratni par konkrētu pārtikas produktu ķīmisko uzbūvi, kas viņiem ļaus: - analītiski izvērtēt konkrētu pārtikas produktu ķīmisko sastāvu; - diskutēt par atsevišķu pārtikas produktu uzturvērtību; - analizēt ķīmiskās izmaiņas pārtikas produktu sastāvā tos uzglabājot un pārstrādājot. - raksturot pārtikas produkta nozīmi uzturā.
Prasmes:Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti iegūst spējas: - patstāvīgi iegūt informāciju par konkrētu pārtikas produktu uzturvērtību un sensorajām īpašībām; - prast strukturēt atlasīto literatūru par konkrēta pārtikas produktu ķīmisko sastāvu; - prast salīdzināt un analizēt dažādu pārtikas produktu īpašības.
Kompetences:Izmantojot savas zināšanas un prasmes, students spēs pēc produktu enerģētiskās un bioloģiskās uzturvērtības kritiski izvērtēt dažādu pārtikas produktu nozīmi uzturā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baltess V. Pārtikas ķīmija. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. - 478 lpp.
2Belitz H.-D., W. Grosch, Scheiberle P. Lehrbuch der Lebenmittelchemie, 6. Aufgabe. Berlin etc: Springer – Verlag, 2008. - 1118 S.
3Bülle J., Hüttermann A. Das Basiswissen der organischen Chemie. Stuttgart, New York: Georg Thieme, 2000. - 466 p.
4Clayden J., Greeves N., Warren S., WothersP. Organic Chemistry. New York: OXFORD, 2007. - 1512 p.
5König B., Butenschön H. Organische Chemie: Kurz und Bündig für die Bachelor – Prüfung. Weinheim: WILEY-VCH, 2007. - 445 S.
6McMurry J. Organic Chemistry, 7th Editition. – Belmont: Thomson Learning, Inc., 2008 - 1191 p.
7Sorrell T.N. Organic Chemistry, 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. - 988 p.
8Valters R. Organiskā ķīmija (pamatkurss), - Rīga , RTU izdevniecība, 2007. - 187 lpp.
9Vollhardt K.P.C., Shore N.E. Organic Chemistry: Structure and Funktion, 5th Editition. – New York: W.H. Freeman and Company, 2006. - 1254 p
10Под ред. Ивина Б.А. и Пиотровского Л.Б. Opганическая химия: в вопросах и ответах. Caнкт-Петербург: Наука, 2002. - 510 c.