Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Daina Šmite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_203LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas un prasmes, kas apgūtas, lai iegūta fizioterapeita kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē. Zināšanas un prasmes, kas apgūtas maģistra studiju programmas 1.studiju gada ietvaros.
Mērķis:
Attīstīt sarežģītu un novatoru pētniecisko problēmu analīzes un pētniecības īstenošanas prasmes fizioterapijas nozarē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starp-nozaru pētījumi. RSU pētnieciskie projekti.Nodarbības3.00auditorija
2Jaunākās tendences pētījumu dizainos un to izvēles pamatojumā fizioterapijas nozares pētījumos.Nodarbības4.00auditorija
3Aktualitātes fizioterapijas nozares pētniecībā.Nodarbības4.00auditorija
4Matemātiskās statistikas metodes.Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jaunāko zinātnisko publikāciju sistemātiska meklēšana, atlasīšana un kritiska lasīšana. Uzdevumu izstrāde mazajās grupās. Mutiska un rakstiska diskusija. Noslēguma ziņojuma sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa gala pārbaudījuma (eksāmena) vērtējumu veido kumulatīvais vērtējums, kur: 30% vērtējuma veido noslēguma ziņojuma novērtējums 20% vērtējuma veido patstāvīgās pētnieciskās darbības starpziņojums 20% vērtējuma veido semināra ziņojumu novērtējums 20% vērtējuma veido uzdevumu novērtējums 10% vērtējuma veido dalības diskusijā novērtējums Katru atsevišķo elementu novērtē atbilstoši RSU studiju nolikumam. Mutiski vizuālie ziņojumi semināra nodarbībās (literatūras analīze un secinājumu veikšana, dažādu pētījuma dizainu salīdzināšana). Dalība diskusijās nodarbībās un semināros (argumentēta viedokļa formulēšana un skaidrošana, pētnieciski radoša pieeja problēmu risināšanā, izpratni un domāšanu veicinošu jautājumu uzdošana). Uzdevumu rezultāta ziņojums. Noslēguma ziņojuma saturs un mutiski vizuālais noformējums (tēmas izvēles pamatojums, satura pamatotība, radošas pieejas demonstrēšana, diskusijas veidošana).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Raksturo dažādas jaunākās tendences pētījumu dizainos un to izvēles pamatojumu fizioterapijas nozares pētījumos. Raksturo dažādas matemātiskās statistikas metodes, kas tiek pielietotas jaunākajos un augstas kvalitātes pētījumos, pārzina to izvēles pamatojumu. Orientējas dažādās zinātnisko datu apstrādes programmatūrās.
Prasmes:Kritiski analizē jaunākajās publikācijās aprakstīto pētījumu dizainu kontekstā ar pētniecisko problēmu. Salīdzina dažādus pētniecības dizainus, ņemot vērā to priekšrocības un trūkumus. Kritiski analizē jaunākās matemātiskās statistikas metodes, to pielietošanu saistībā ar pētniecisko problēmu un izvēlēto dizainu. Argumentē viedokli un diskutē par fizioterapijas nozares aktualitātēm un jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, gan mutiski, gan rakstiski. Pārnes grupu darbā apgūtās iemaņas patstāvīgā darbībā un ar savu individuālu darbu pastiprina grupas darba efektivitāti.
Kompetences:Izvērtē un risina sarežģītas pētnieciskās problēmas fizioterapijas nozarē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1E studiju materiāli