Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aivars Stankevičs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_112LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Loģika un tiesību socioloģija bakalaura studiju programmas līmenī.
Mērķis:
Veicināt studējošo izpratni par zinātniski pētnieciskās jaunrades būtību, pedagoģijas teorijām un principiem, attīstītot pedagoģiskā darba pamata prasmes un iemaņas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātniski pētnieciskās jaunrades būtība un izpausmes veidi.Nodarbības1.00auditorija
2Maģistra darba tēmas izvēle, pamatojums.Lekcijas1.00auditorija
3Zinātnes regulējums un politika. Zinātniskās patiesības būtība. Zinātniskās patiesības process: jutekliskais vērojums – domāšana priekšstatos – loģiskā domāšana.Nodarbības2.00auditorija
4Zinātniskās patiesības filozofiskais, loģiskais, sociālpsiholoģiskais un socioloģiskais konteksts. Teorijā koncentrētas zinātniskās patiesības uzbūves specifika.Lekcijas2.00auditorija
5Maģistra darba tēmas formulēšanas specifika. Maģistra darba aktualitātes, novitātes, mērķu, uzdevumu, hipotēzes, objekta un priekšmeta, pētniecisko metožu pamatojums.Nodarbības1.00auditorija
6Maģistra darba teorētiskās un praktiskās daļas uzbūves pamatprasības.Lekcijas1.00auditorija
7Pedagoģijas būtība. Izglītības un audzināšanas mijiedarbība. Mācīšana un mācīšanās. Pedagoģiskās attiecības, audzināšana.Lekcijas2.00auditorija
8Komenska pieredzes pārmantojums mūsdienu izglītības teorijās. Pedagoģisko attiecību veidošana. Konflikti audzināšanā un to risināšana.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātniski pētnieciskās jaunrades būtība un izpausmes veidi.Nodarbības1.00auditorija
2Maģistra darba tēmas izvēle, pamatojums.Lekcijas1.00auditorija
3Zinātnes regulējums un politika. Zinātniskās patiesības būtība. Zinātniskās patiesības process: jutekliskais vērojums – domāšana priekšstatos – loģiskā domāšana.Nodarbības1.00auditorija
4Zinātniskās patiesības filozofiskais, loģiskais, sociālpsiholoģiskais un socioloģiskais konteksts. Teorijā koncentrētas zinātniskās patiesības uzbūves specifika.Lekcijas1.00auditorija
5Maģistra darba tēmas formulēšanas specifika. Maģistra darba aktualitātes, novitātes, mērķu, uzdevumu, hipotēzes, objekta un priekšmeta, pētniecisko metožu pamatojums.Nodarbības1.00auditorija
6Maģistra darba teorētiskās un praktiskās daļas uzbūves pamatprasības.Lekcijas1.00auditorija
7Pedagoģijas būtība. Izglītības un audzināšanas mijiedarbība. Mācīšana un mācīšanās. Pedagoģiskās attiecības, audzināšana.Lekcijas1.00auditorija
8Komenska pieredzes pārmantojums mūsdienu izglītības teorijās. Pedagoģisko attiecību veidošana. Konflikti audzināšanā un to risināšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošajiem ir divi patstāvīgie darbi: 1. Patstāvīgi jāizstrādā sava maģistra darba dizaina melnraksts. 2. Audzināšana (grupas darbs) – saskaņots ar pasniedzēju.
Vērtēšanas kritēriji:
Pirmajā patstāvīgajā darbā, tiks vērtēts: • pētnieciskā virziena (objekta) sociālā pieprasījuma formulējums; • paredzamo sarežģījumu identificēšana (ieskaitot arī politisko konjunktūru). Otrajā patstāvīgajā darbā, tiks vērtēts: • grupu darbs kopumā; • kopējā darba prezentēšana. Eksāmenā students tiks novērtēts atbilstoši RSU Studiju reglamentam I. Eksāmens paredzēts studiju kursa noslēgumā, apkopojot studiju kursa laikā apgūto un gala vērtējums veidojas no trīs vērtējumiem (divi patstāvīgie darbi un eksāmena vērtējums – vērtējuma izšķiršanās gadījumā noteicošais ir eksāmena vērtējums).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs guvuši zināšanas par individuālajā pētnieciskajā darbā sasniegtās zinātniskās patiesības būtību un izpausmes īpatnībām, kā arī par pedagoģiskā darba pamatiemaņām un spēs dot ieguldījumu jaunu pētījumu/zināšanu radīšanā. Studējošie apgūs zināšanas didaktikā, tādējādi apgūs mācīšanās un mākslas mācīt principus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs atbilstoši prasībām noformēt savu pētījumu rezultātus un uzņemties ētisko atbildību par tiem. Studējošie izpratīs pedagoģiskā darba pamatiemaņu būtību, pedagoģisko attiecību veidošanās modeļus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs augstā kompetences līmenī izmanot pētījumu rezultātā iegūtās teorētiskās un empīriskās zināšanas un integrēt dažādu jomu zināšanas savā darbā ar tiesību/jurispundences specifiku. Studējošie spēj pielietot iegūtās zināšanas turpmākā studiju procesā un tiesību speciālistu praksē izmantojot arī dažādus nestandarta risinājumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A.Vilks, L.Vilka. Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas: Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums. – Rīga: Drukātava, 2009.
2Šteinberga, A. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: RAKA, 2013.
3Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018.
Papildus literatūra
1A.Vilks. Politiskā pūļa latvietis. – Rīga: N.I.M.S., 2014.
2A.Vilks. Traģēdija X. Pirmā grāmata. – Rīga: N.I.M.S., 2014.
3Pētniecība: teorija un prakse, red. Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Rīga: RaKa, 2016.
4Pētniecība: teorija un prakse, red. Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Rīga: RaKa, 2016.
5Philips E., Pugh D. How to get a PhD: A Handbook for students and their supervisors. Open University Press, 2015.
Citi informācijas avoti
1Pētniecisko darbu aktualitāti pamatojošas žurnālu, laikrakstu publikācijas, kā arī interneta materiāli.