Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Baiba Pumpiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_101LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Saskarsme, ētika.
Mērķis:
Pilnveidot kompetenci pieaugušo pedagoģijas teorētiskajās pieejās un metodikā, veidojot izpratni par transformatīvās mācīšanās paradigmu un integrāciju pedagoģiskajā praksē.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Latvijas un ES politikas plānošanas dokumentu, kas nosaka Latvijas pieaugušo izglītības politiku vai starptautiska zinātniska ar pieaugušo pedagoģijas aktualitātēm saistīta pētījuma rakstveida analīze un kopsavilkuma prezentācija nodarbību laikā. 2. Situācijas pieaugušo pedagoģijā gadījuma analīze un modelēšana, izstrādājot nodarbību plānojumu un satura izklāstu, iekļaujot mācīšanās stilus, aprakstot gadījuma realizāciju ietekmējošos faktorus un norisi, respektējot klienta psiholoģiskās un sociālās vajadzības. Veikt zinātnisko avotu atlasi, saistot ar savas prezentācijas tēmu pieaugušo pedagoģijā. Eksāmenā argumentēti prezentē izstrādāto materiālu MsPowerPoint prezentācijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva piedalīšanās lekcijās un nodarbībās – 10%. Patstāvīgā darba izpilde rakstveidā (politikas plānošanas dokumenta vai zinātniskā pētījuma analīze un prezentācija) – 30%. Eksāmens (situācijas apraksts supervīzijas gadījuma kontekstā, kas pamatots prakses kontekstā un zinātniskajos rakstos, kurā students apliecina kompetenci pieaugušo pedagoģijas teorētiskajās pieejās un metodikā, kā arī argumentēti MsPowerPoint prezentācijā prezentēts izstrādātais materiāls) – 60%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studējošie zina pieaugušo izglītības nozīmīgākos jēdzienus, mūžizglītības politikas pamatnostādnes; mācīšanas/mācīšanās procesa likumības; orientējas pieaugušo pedagoģijas (andragoģijas) teorijās un metodoloģiskās pieejās.
Prasmes:Klasificē un pielieto apgūtos teorētiskos pamatus pieaugušo pedagoģijā; izmanto profesionāli atbilstošu terminoloģiju; diferencē tradicionālās un transformatīvās mācīšanas/mācīšanās pieejas; izvēlas atbilstošus, efektīvus mācīšanas/mācīšanās paņēmienus; interpretē pieaugušo izglītības teorētiskās un praktiskās nostādnes atbilstoši dažādām sociokultūras tendencēm Latvijā un Eiropā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izvēlēties atbilstošāko mācīšanas/mācīšanās pieeju, integrē teorētiskās un praktiskās nostādnes pašvadītā mācīšanās procesā; identificē aktuālās pieaugušo mācīšanās vajadzības supervīzijā; procesā integrē metakognitīvās prasmes.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce